ใต้ร่มราชพฤกษ์:

รางวัลการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • รางวัลที่ 1 นายกรกต ชัยยนต์ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 นายสุธิมนต์ สีเขียว 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 นายทศพร ขอนเพ็ชร 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย นางสาววันวิสาข์ เหมือนปอง 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          หากมีข้อสอบถามประการใดสามารถติดต่อ ได้ที่ หน่วยธุรการ งานอำนวยการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 1925