การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำหรับการประกันคุณภาพ(ระดับหลักสูตร)ภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร

เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลได้ที่ http://www.qs.nu.ac.th/fileche58/

และกดเลือก “การประเมินระดับหลักสูตร”

che58-1

/////////////////////////////////////////////////////////////////

ขั้นตอนที่ 1 เลือก คณะ/วิทยาลัย > หลักสูตร > องค์ประกอบ

che58-2

/////////////////////////////////////////////////////////////////

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม  เลือกไฟล์(Choose File) และเลือกไฟล์เอกสาร/หลักฐาน

(***กรุณาบันทึกชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษและใช้นามสกุล PDF***)

เมื่อเลือกไฟล์แล้วให้กด Upload และนำ Link ที่ได้ ไปใช้งานในระบบCHE QA 3D Online

che58-3