ประกาศกำหนดการสมัครสอบและลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนิสิตปริญญาเอก (ครั้งที่ 1/2559)

กำหนดการสมัครสอบและลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนิสิตปริญญาเอก (ครั้งที่ 1/2559)

สามาถดูข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www.graduate.nu.ac.th/qualification/