วิสัยทัศน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิสัยทัศน์
คณะสังคมศาสตร์ ต้องเป็นแหล่งบ่มเพาะและผลักดันให้เกิดการพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน เป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชน และสถาบันวิเคราะห์นโยบายในภูมิภาคและนานาชาติ ในการเสนอทางเลือกเชิงนโยบายและข้อมูลเชิงลึกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือของท้องถิ่น ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกในมิติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล ทรัพยกรธรรมชาติ และทรัพยกรทางกายภาพ