การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน”

การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน”

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ค่าลงทะเบียน 2,700.- หมดเขตรับสมัคร 23 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-6883637 และ 086-2166633 สมัครได้ที่ www.council-uast.com/conference-list.php [ลงทะเบียน online ช่องทางเดียวเท่านั้น]