อธิการบดีพบประชาคมคณะสังคมศาสตร์

อธิการบดีพบประชาคมคณะสังคมศาสตร์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอแนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงตอบข้อซักถามประเด็นต่างๆ จากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร