Naresuan University Phitsanulok Thailand 65000

(055) 96-1999 socialsci@nu.ac.th

“การปรับพฤติกรรมในเด็ก และผู้ป่วยจิตเวช: ถอดบทเรียนจากการปรับพฤติกรรมในสุนัข”

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมสัมมนา ในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ครั้งที่ 3 หัวข้อ
“การปรับพฤติกรรมในเด็ก และผู้ป่วยจิตเวช: ถอดบทเรียนจากการปรับพฤติกรรมในสุนัข”
วิทยากรโดย: คุณณัฐรีย์ เหมมันต์ นักปรับพฤติกรรมในสุนัขจากเพจคนใจหมา
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร