โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4
วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องปราบไตรจักร 63 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
——————————————-
การบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร”
โดย คุณวิรัตน์ โตเมศน์ ผู้จัดการผู้จัดการแผนกการตลาด
และ คุณอรุณรัตน์ บุญเฉย ผู้จัดการแผนกบุคคล
จาก บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก
——————————————-
การบรรยาย หัวข้อ “ระเบียบ/ระบบงานสารบรรณ และการใช้อุปกรณ์สำนักงานในการปฏิบัติงานเบื้องต้น”
โดย ดร.จิระประภา ศรีปัตตา ประธานสภาข้าราชการฯ และ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
——————————————-
การบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาหัวข้อโครงงาน/ โครงการ เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์กรสำหรับนิสิตสหกิจฯ”
คุณนิพิฐทภัทร ทัดหล่อ นักวิชาการศึกษา หน่วยสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร