การค้ามนุษย์: การเดินทางและการเรียนรู้ บนความท้าทาย ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมฟังการบรรยายในโครงการ Public Lecture

—————————-
หัวข้อ “การค้ามนุษย์: การเดินทางและการเรียนรู้ บนความท้าทาย ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า”
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องปราบไตรจักร 2-304 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
—————————-
หัวข้อบรรยาย
การค้ามนุษย์: ความเป็นมา สถานการณ์ กฏหมาย และข้อเสนอแนะ

โดย พ.ต.ท.ดร.บันดาล บัวแดง
สารวัตรใหญ่
สถานีตำรวจภูธรเด่นเหล็ก ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
—————————-
การเดินทางและการเรียนรู้ บนความท้าทาย ของแรงงานข้ามชาติจากพม่า

โดย รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
—————————-
ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ดำเนินรายการ

Book talk: นวัตกรรมสังคมและการเรียนรู้ของแรงงานข้ามชาติมอญในประเทศไทย
—————————-

ลงทะเบียน