โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2

งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ

“เทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือวัยรุ่นในภาวะซึมเศร้า”

———————————-

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30–16.30 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

———————————-

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ นางพรปวีร์ ขุนวิมล
โทรศัพท์ 055-961920 หรือ 0918397989

———————————-

หรือ ลงทะเบียนออนไลน์

———————————-

“รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น”