ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์