โครงการ Mobile library

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ จึงได้จัดโครงการ Mobile library ขึ้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม) ให้สวยงามน่าเข้าใช้บริการ และกระจายความรู้ สื่อด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไปสู่ท้องถิ่น รวมถึงศึกษาความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้ดำเนินการจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยได้เลือกโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม) ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพราะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่ในปัจจุบันห้องสมุดของโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมขัง และภูมิทัศน์โดยรอบห้องสมุดยังไม่งดงาม อีกทั้งยังขาดสื่อการเรียนการสอน ดังนั้น คณะสังคมศาสตร์ จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาต่อยอดโครงการดังกล่าวจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยโดยพาผู้เข้าร่วมโครงการเข้าศึกษาดูงาน ณ ตลาดค้าวัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การค้าวัวข้ามแดนภายใต้อธิปไตยเชิงซ้อนของรัฐเมียนมาร์” และ รวมถึงการบรรยายเรื่อง “เส้นเขตแดนและการค้าชายแดนที่ริมเมย” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงการเดินทางไปจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อศึกษาชาติพันธุ์ วัฒนธรรมความเป็นอยู่และประเพณีของชาวเมียนมา และเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนของกลุ่มชาติพันธุ์พม่า และสาธารณสุขชายแดน ณ แม่ตาวคลินิก ร่วมปรับปรุงภูมิิทัศน์โดยรอบห้องสมุด กิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม) กิจกรรมนันทนาการ รวมถึงร่วมแข่งฟุตบอลสานสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ กับทีมนักเรียนในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปด้วยความสนุกสนาน