ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ

ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสผ่านการคัดเลือกข้อเสนอบทความ เรื่อง
“การเว้นระยะห่างทางสังคม, ระยะห่างทางชนชั้น
กับการกลายเป็นกลุ่มผู้ถูกกดทับ:
กรณีศึกษากลุ่มผู้ค้าในตลาดสดในเทศบาลพิษณุโลก”

โดยข้อเสนอบทความได้รับทุนสนับสนุนจาก
ศูนย์มานุนษยวิทยาสิรินธร
โครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด
“โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก”