:: Meet And Share ::

เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Meet and Share ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการบริหารของทีมบริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งให้เกียรตินำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถามในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินการของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ อันจะนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยมีการคำนึงการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ทางนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Team เพื่อให้คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจากที่พักอาศัยหรือสถานที่อื่นๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกช่องทางหนึ่งด้วย ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง 310 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด