ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 Thailand

  Telephone: +66 5596-1998

  Fax: +66 5596 1900

Fanpage: www.facebook.com/RutthasatMornor

Youtube: www.youtube.com/user/Rutthasat