แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันที่ 1 กพ. 64

ปฏิบัติต่อในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากพื้นที่อื่นเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก

ขั้นตอนที่ 2

ในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากพื้นที่อื่น นับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก 

ขั้นตอนที่ 3

ในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม นับตั้งแต่วันที่ 4 มค. 2564  กรุณาปฏิบัติตามแนวทางตามกลุ่มจังหวัดควบคุมที่ท่านได้เดินทางมา อย่างเคร่งครัด

เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 5 จังหวัด
เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด
เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด
เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูง จังหวัดอื่น นอกจากข้างต้น