บุคลากรคณะสังคมศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์

ดร.จิระประภา ศรีปัตตา

หัวหน้าสำนังานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์
โทร.055 96 1910
(jirapraphas_nu@hotmail.com)

งานธุรการ

นางวนมาลินทร์ มหะพันธ์

หัวหน้างานธุรการ
โทร.055 96 1925
(wanamalin_nu@hotmail.com)

นางสาวชญานิศ มั่นคง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.055 96 1925
(chayanism@nu.ac.th)

นางนพมาศ กิติคุณภิวัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.055 96 1909
(amamphai@hotmail.com)

นางสาวนวนุช โชติจรุง

บุคลากร
โทร.055 96 1999
(nawanuchch@nu.ac.th)

นายพิทักษ์พงษ์ เมฆาวรนันท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร.055 96 1923
(pitakpongm@nu.ac.th)

นายสุทธิศักดิ์ กิติคุณภิวัฒน์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
โทร.055 96 1923
(sutthisakk@nu.ac.th)

นายมณฑล จันทร์สว่าง

นักประชาสัมพันธ์
โทร.055 96 1916
(monthonch@nu.ac.th)

นางเรณุกา หนูสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.055 96 8679
resocnu@gmail.com , renukak@nu.ac.th

นางพรณภัทร เวียงห้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.055 96 1909
(Pornnapattraw@nu.ac.th)

นางสาวโชติกา ลาวิณห์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.055 96 1919
( chotikal@nu.ac.th)

นายสมนึก แสงอบ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร.055 96 1917
(somnukss@hotmail.com)

นายวีระยุทธ ดอนเขียวไพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.055 96 1915
(v_yut12@hotmail.com)

นายณัฐโรจน์ พิษณุนาวิน

พนักงานขับรถ
โทร.055 96 1915
(kitsanapi@nu.ac.th)

นายชินวัตร อำคา

คนสวน

โทร.055 96 1917

(chinawuta@nu.ac.th)

งานบริการการศึกษา

นางปิยะภา พิพัฒน์ศาสตร์

หัวหน้างานบริการการศึกษา
โทร.055 96 1920
(snowblack_p@hotmail.com)

นายวันจักร รัตนชื่น

นักวิชาการศึกษา
โทร.055 96 1921
(totoekun@hotmail.com)

นางพรปวีร์ ขุนวิมล

นักวิชาการศึกษา
โทร.055 96 1920
(sansuneek@nu.ac.th)

นางกมลรัตน์ เฟื่องปรางค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.055 96 1920
(kamonratf@nu.ac.th)

นางสาวบุษยพรรณ กองศรี

นักวิชาการศึกษา
โทร.055 96 1920
(Bussayabhandak@nu.ac.th)

งานนโยบายและแผน

นางพชรวรรธน์ นลินรัตนกุล

หัวหน้างานนโยบายและแผน
โทร.055 96 1922
(pacharawattn@nu.ac.th)

นางสาวมัตติกา โลกคำลือ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.055 96 1922
(muttikal@nu.ac.th)

นางสาวจิราพร เพ็งลำ

บรรณารักษ์
โทร.055 96 1913
(jiraporn.meiji@gmail.com)

งานการเงินและพัสดุ

นางปุณิกา ชูศรศิริกุล

รักษาการหัวหน้างานการเงินและพัสดุ
โทร.055 96 1918
(som_ying9@hotmail.com)

นางสาวรัตนา วันบู้

นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร.055 96 1918
(rattanaw@nu.ac.th)

นางสาวการะเกด บุญตั้ง

นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร.055 96 1918
(karakedb@nu.ac.th)

นางปภดา ยศฉิมพลี

นักวิชาการพัสดุ
โทร.055 96 1919
(paphaday@nu.ac.th)

นายพงศกร เบ็ญจขันธ์

นักวิชาการพัสดุ
โทร.055 96 1919
(fugiyama44@hotmail.com)

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

สิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์

รักษาการหัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทร.055 96 1911
(Kajoo21@hotmail.com)

นายพชร การะเกตุ

นักวิชาการศึกษา
โทร.055 96 1911
(phasharak@gmail.com)

นายกิตติ์ธเนศ สุริยพรศิริกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.055 96 1911
(Kajoo21@hotmail.com)

งานวิจัยและบริการวิชาการ

นายกำพล กิ้กสันเทีย

รักษาการหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
โทร.055 96 8679
kampolk@nu.ac.th

นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.055 96 8679
nuntarukp@nu.ac.th

นางสาวภารดี อาจละสุทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.055 96 8679
pharadeea@nu.ac.th

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

นางสาวจิราภร แสนทวีสุข

เจ้าหน้าที่ภาควิชาจิตวิทยา
โทร.055 96 1977
benz_haha@hotmail.com

นางสาวนภัสกร เหล่าวานิชวัฒนา

เจ้าหน้าที่ภาควิชาประวัติศาสตร์
โทร.055 96 1943
napasakornl@nu.ac.th

นางสาวทัศนีย์ ชัยสีดา

เจ้าหน้าที่ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
โทร.055 96 1962
(chaisida@hotmail.com)

นางสาวสุชาดา เชื้อม่วง

เจ้าหน้าที่ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
โทร.055 96 1962
suchada_soc@hotmail.com

นางสกาวรัตน์ โชติรัตนศักดิ์

เจ้าหน้าที่ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โทร.055 96 1998
sakowruds@nu.ac.th

นายกิตติศักดิ์ เผ่าพันธุ์

เจ้าหน้าที่ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โทร.055 96 1998
kittisakp@nu.ac.th