ผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์ : 055 96 1901
Email : napisaw@nu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ : 0 5596 1957
Email : wichiansi@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ : 0 5596 1972, 0 5596 2199

อีเมล : udomporn74@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม

โทรศัพท์ : 0 5596 1903, 0 5596 1953

อีเมล : achariyach@nu.ac.th

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0 5596 1980, 0 5596 1906

อีเมล : aixy1982@gmail.com