Naresuan University Phitsanulok Thailand 65000

(055) 96-1999 socialsci@nu.ac.th

สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • งานธุรการ
  • งานการเงินและพัสดุ
  • งานบริการการศึกษา
  • งานนโยบายและแผน
  • งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  • งานวิจัยและบริการวิชาการ