สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • งานธุรการ
  • งานการเงินและพัสดุ
  • งานบริการการศึกษา
  • งานนโยบายและแผน
  • งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  • งานวิจัยและบริการวิชาการ