บุคลากร:ภาควิชาจิตวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

 • วุฒิการศึกษา
  • ปร.ด. ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
  • วท.ม. จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548
  • คบ. จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
 • โทรศัพท์ : 0 5596 1968
 • อีเมล : npsychopedia@hotmail.co.th

อาจารย์ วราลักษณ์  ปวนสุรินทร์

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

 • วุฒิการศึกษา
  • วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2541
  • พบ.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2534
 • โทรศัพท์ : 0 5596 1966

อีเมล : wpuansurin@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

 • วุฒิการศึกษา
  • Docteur Sciences Humaines, Secteur de Recherche Psychologie, Psychologie clinique, Psychologie sociale, mention très honorable, l’Université de Poitiers, France. 2011
  • Master en Science Humaines et Sociales à finalité Recherche, Mention Psychologie, Spécialité Psychopathologie et Santé de l’Adolescent et du Jeune Adulte, Mention Bien, Université de Poitiers, France. 1996
  • Maîtrise en Sciences Humaines et Sociales, Mention Psychologie, Mention Assez Bien, Université de Poitiers, France.1996
  • วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544
  • วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2540
 • โทรศัพท์ : 0 5596 1970
 • อีเมล : kantabhata@nu.ac.th

อาจารย์ เพชรี บุญศิริยะ

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

 • วุฒิการศึกษา
  • วท.ม.จิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2538
  • ศศ.บ.จิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2532
 • โทรศัพท์ : 0 5596 1965
 • อีเมล : phetchareeboonsiri@gmail.com

อาจารย์ อนรรฆ จันทร์รังษี

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

 • วุฒิการศึกษา
  • วท.ม. จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
  • ศศ.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2548
 • โทรศัพท์ : 0 5596 1967
 • อีเมล : anukc@nu.ac.th

ดร.นัฐพร โอภาสานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

 • วุฒิการศึกษา
  • Ph.D. Mental Health, University of Aberdeen, 2017
  • วท.ม. จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
  • ศศ.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2548
 • โทรศัพท์ : 0 5596 1971
 • อีเมล : nattaporno@nu.ac.th

ดร.พุธิธาดา เดชพิทักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

 • วุฒิการศึกษา
  • พธ.ด. พุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2562
  • วท.ม. จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2546
  • วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2541
 • โทรศัพท์ : 1974
 • อีเมล : ajngeg@hotmail.com

ดร.สุรเดช ประยูรศักดิ์

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

 • วุฒิการศึกษา
  • ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560
  • วท.บ. จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553
  • วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2549
 • โทรศัพท์ : 055 96 -1969
 • อีเมล : psy-pop@hotmail.com

นางสาวจิราภร แสนทวีสุข

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาจิตวิทยา

 • วุฒิการศึกษา
  • กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2558
  • ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2549
 • โทรศัพท์ : 0 5596 1977
 • อีเมล : benze_haha@hotmail.com

ดร. กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ (K01003)

 ผู้เกษียณอายุราชการปี 2560

 • วุฒิการศึกษา
  • กศ.ด. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2552
  • กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2536
  • วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2522
 • โทรศัพท์ : -
 • อีเมล : takuntol@hotmail.com