แนะนำคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Faculty of Social Sciences : Naresuan University

ที่ตั้ง

  เลขที่ 99 หมู่ที่ 9  ตำบลท่าโพธิ์  ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ 65000

  โทรศัพท์ : 055 961000

  โทรสาร : 055 961103

  Email: naresuan@nu.ac.th

ประวัติการก่อตั้ง

     คณะสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเมื่อเปรียบเทียบกับคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517 ซึ่งเป็นวันที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตพิษณุโลกและได้เปิดบริการการเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย
ในปีพ.ศ.2533 เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตพิษณุโลกได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศและได้รับพระราชทานนามว่า "มหาวิทยาลัยนเรศวร" คณะสังคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์จึงได้รวมกันและได้รับการจัดตั้งให้เป็นคณะใหม่ในนาม “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
ระยะเวลาต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยตระหนักว่าโครงสร้างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีขนาดใหญ่เกินไปทำให้การบริหารเป็นไปอย่างล่าช้าขาดความคล่องตัวจึงเห็นสมควรให้จัดโครงสร้างคณะใหม่เพื่อให้มีขนาดกะทัดรัดและมีความคล่องตัวสูงโดยจัดสาขาวิชาซึ่งมีธรรมชาติที่คล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน คณะสังคมศาสตร์จึงได้รับการจัดตั้งเป็นคณะใหม่อีกครั้งและได้ดำเนินการนับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 (1 ตุลาคม 2546) เป็นต้นมา โดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้เห็นชอบให้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการภายในออกเป็น 4 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม และสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (วันที่ 16 มกราคม 2553) สภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติให้จัดตั้งภาควิชาและให้แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 5 หน่วยงานคือ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปี พ.ศ.2557 คณะสังคมศาสตร์ได้รับการประเมินให้เป็นคณะวิชาที่ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555 มีระดับความพึงพอใจในด้านคุณภาพของบัณฑิตและการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยตามตัวบ่งชี้เรื่อง "คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี" ได้คะแนนสูงสุดใน 3 มิติ คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและตัวบ่งชี้เรื่อง "ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์" ได้คะแนนสูงสุดใน 4 มิติ คือ ด้านเก่งคน ด้านเก่งคิด ด้านเก่งครองชีวิต ด้านเก่งพิชิตปัญหา และในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะสังคมศาสตร์ ได้ย้ายที่ทำงานมาตั้งที่อาคารอุตสาหกรรมบริการ
ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ควบรวมคณะสังคมศาสตร์และวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษาและให้มีการปรับโครงสร้างแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 7 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สถานประชาคมอาเซียนศึกษา และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านประชาคมอาเซียนศึกษา

 

สัญลักษณ์ของคณะสังคมศาสตร์

พระมาลาเบี่ยง

ดอกราชพฤกษ์

สีฟ้า

  พระมาลาเบี่ยง เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง แสงสว่างแห่งปัญญา ความถึงพร้อมด้วยคุณธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความกล้าคิด กล้าพูดกล้าทำ กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานของความถูกต้องดีงาม เพื่อความวัฒนาผาสุกของชาติไทยอันเปรียบได้กับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นปัญญาชนแห่งสังคม บังเกิดจิตวิญญาณอันเป็นอิสระและเป็นไทจากอวิชชาทั้งปวง พร้อมไปกับเสริมสร้างพัฒนาสังคมไทยและสร้างความเข้าใจอันดี กับสังคมโลกนำไปสู่ความไพบูลย์ศานติสุขอันยั่งยืน

  สีฟ้า หมายถึง สีของท้องฟ้าที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งในโลกเปรียบดั่งสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่สะท้อนถึงความเป็นสหวิทยาการที่ต้องมีความเชื่อมโยงกับศาสตร์

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างองค์กร

คณะสังคมศาสตร์  มีการจัดองค์กรการและการแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

 1. สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
  มีการแบ่งสายงานภายในสำนักงานออกเป็น 6 งาน  ได้แก่
  1.1 งานธุรการ
  1.2 งานบริการการศึกษา
  1.3 งานนโยบายและแผน
  1.4 งานการเงินและพัสดุ
  1.5 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  1.6 งานวิจัยและบริการวิชาการ
 2. ภาควิชาจิตวิทยา
 3. ภาควิชาประวัติศาสตร์
  3.1 หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 4. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 5. ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โครงสร้างการบริหารงาน

คณะสังคมศาสตร์  มีการบริหารจัดการและดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของคณบดีคณะสังคมศาสตร์  ในรูปของคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์  โดยมีคณบดีคณะสังคมศาสตร์เป็นผู้บังคับบัญชา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงาน ในแต่ละภาควิชามีหัวหน้าภาควิชาร่วมบริหารงาน  และในสำนักงานเลขานุการคณะมีหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะร่วมบริหารงาน  และมีหัวหน้างานธุรการ  หัวหน้างานบริการการศึกษา  หัวหน้างานนโยบายและแผน  หัวหน้า งานการเงินและพัสดุ   หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์   และหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ   ร่วมรับผิดชอบการบริหารงานภายในสำนักงาน  ซึ่งคณะสังคมศาสตร์  มีการแบ่งส่วนราชการภายในเพื่อการบริหารจัดการและดำเนินงาน ดังนี้

สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร  และดำเนินงานบริหารทั่วไป  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  6  งาน   ดังนี้

 1. งานธุรการ แบ่งเป็น  10  หน่วยงาน  ดังนี้
  1) หน่วยสารบรรณ
  2) หน่วยประชุมและพิธีการ
  3) หน่วยบุคคล
  4) หน่วยอาคารสถานที่
  5) หน่วยผลิตเอกสาร
  6) หน่วยยานพาหนะ
  7) หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  8) หน่วยประชาสัมพันธ์
  9) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
  10) หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 2. งานบริการการศึกษา  แบ่งเป็น 6  หน่วยงาน  ดังนี้
  1) หน่วยสนับสนุนจัดการเรียนการสอน
  2) หน่วยสนับสนุนพัฒนาหลักสูตร
  3) หน่วยบริการวิชาการ
  4) หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
  5) หน่วยวิเทศสัมพันธ์
  6) หน่วยสหกิจศึกษา
 3. งานนโยบายและแผน  แบ่งเป็น  4 หน่วยงาน  ดังนี้
  1) หน่วยแผนงานและงบประมาณ
  2) หน่วยติดตามและประเมินผล
  3) หน่วยวารสารสังคมศาสตร์
  4) หน่วยห้องอ่านหนังสือ
 4. งานการเงินและพัสดุ  แบ่งเป็น  3 หน่วยงาน  ดังนี้
  1) หน่วยการเงิน
  2) หน่วยบัญชี
  3) หน่วยพัสดุ
 5. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  แบ่งเป็น  2 หน่วยงาน  ดังนี้
  1) หน่วยกิจการนิสิต
  2) หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
 6. งานวิจัยและบริการวิชาการ  แบ่งเป็น  3 หน่วยงาน  ดังนี้
  1) หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
  2) หน่วยนวัตกรรมทางสังคม
  3) หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม

ภาควิชา

รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ทางวิชาการ  การฝึกอบรมและสัมมนา  การพัฒนาวิชาการ   การบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายวิชาการ  และการบริหารจัดการดำเนินงานภายในภาควิชา

โครงสร้างองค์กร

คณะสังคมศาสตร์มีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการคณะ  ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และในส่วนสำนักงานเลขานุการคณะ  มีการแบ่งสายงานภายในสำนักงานออกเป็น 6 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน งานการเงินและพัสดุ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ

organizationStructure2558

โครงสร้างการบริหารงาน

คณะสังคมศาสตร์ มีการบริหารจัดการและดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ในรูปของคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ โดยมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงาน ในแต่ละภาควิชามีหัวหน้าภาควิชาร่วมบริหารงาน ในสำนักงานเลขานุการคณะมีหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะร่วมบริหารงาน และมีหัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานบริการการศึกษา หัวหน้างานนโยบายและแผน หัวหน้างานการเงินและพัสดุ หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมรับผิดชอบการบริหารงานภายในสำนักงาน

คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม
ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ดร.จิระประภา  ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชา
ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี เกลื่อนกลาด หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า  เปรมประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 1. พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
 3. ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวั่นแก้ว
 4. ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
 5. ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์
การวางแผนยุทธศาสตร์
นโยบายและแผนการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์ 2560-2564
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2559
(ฉบับปรุง)
แผนยุทธศาสตร์ 2555-2559
แผนกลยุทธ์ คณะสังคมศาสตร์ 2550-2554
แผนกลยุทธสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ 2550-2554
แผนพัฒนาบุคลากร 2560-2564
แผนพัฒนาบุคลากร 2553-2557
แผนระบบสารสนเทศ 2555-2559 (ฉบับปรุงปี2557)
แผนระบบสารสนเทศ 2555-2559

แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน

แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 2560-2564
แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 2555-2559
แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 2553-2554