งานธุรการ

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบลานฯ ร่วมร้องเพลงชาติ…

Read more
กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร

กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุ ณ วัดเสาหิน ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่  10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.09 น.

Read more

ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กองกลาง  กองอาคารสถานที่  กองการบริหารงานบุคคล  กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กองพัฒนากิจการต่างประเทศ กองกิจการนิสิต  และองค์การนิสิต ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงไว้และเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทง พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรม @การประกวดนางนพมาศประเภทนิสิตรหัส 62 @การประกวดนางนพมาศประเภทบุคลากร @การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก @การรำวงย้อนยุค…

Read more
ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562
วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read more

“16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน book chapter “16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต” ในวาระครบรอบ 16 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562…

Read more
“16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต”