งานธุรการ

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read more
วันปิยมหาราช
“16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต”

“16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน book chapter “16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต” ในวาระครบรอบ 16 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562…

Read more

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read more
ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2…

Read more

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read more
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ดร.จิระประภา ศรีปัตตา
หัวหน้าสำนังานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์

โทร.055 96 1910
(jirapraphas_nu@hotmail.com)

นางวนมาลินทร์ มหะพันธ์
หัวหน้างานธุรการ
โทร.055 96 1925
(wanamalin_nu@hotmail.com)

นางสาวชญานิศ มั่นคง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร.055 96 1925
(chayanism@nu.ac.th)

นางนพมาศ กิติคุณภิวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร.055 96 1900
(amamphai@hotmail.com)

นางสาวนวนุช โชติจรุง
บุคลากร

โทร.055 96 1999
(nawanuchch@nu.ac.th)

นายพิทักษ์พงษ์ เมฆาวรนันท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร.055 96 1923
(pitakpongm@nu.ac.th)

นายสุทธิศักดิ์ กิติคุณภิวัฒน์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

โทร.055 96 1923
(sutthisakk@nu.ac.th)

นายมณฑล จันทร์สว่าง
นักประชาสัมพันธ์

โทร.055 96 1916
(monthonch@nu.ac.th)

นางเรณุกา หนูสอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร.055 96 8679
resocnu@gmail.com , renukak@nu.ac.th

นางพรณภัทร เวียงห้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร.055 96 1909
(Pornnapattraw@nu.ac.th)

นางสาวโชติกา ลาวิณห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร.055 96 1919
( chotikal@nu.ac.th)

นายสมนึก แสงอบ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทร.055 96 1917
(somnukss@hotmail.com)

นายวีระยุทธ ดอนเขียวไพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร.055 96 1915
(v_yut12@hotmail.com)

นายณัฐโรจน์ พิษณุนาวิน
พนักงานขับรถ

โทร.055 96 1915
(kitsanapi@nu.ac.th)

นายชินวัตร อำคา
คนสวน

โทร.055 96 1917
(chinawuta@nu.ac.th)