Naresuan University Phitsanulok Thailand 65000

(055) 96-1999 socialsci@nu.ac.th

แนะนำคณะสังคมศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

Faculty of Social Sciences, Naresuan University

ที่ตั้ง

เลขที่ 99 หมู่ที่ 9  ตำบลท่าโพธิ์  ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก   65000

ประวัติการก่อตั้ง

คณะสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่มีประวัติอันยาวนาน โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517  ซึ่งเป็นวันที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก และได้เปิดบริการ การเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  และบัณฑิตวิทยาลัย

ต่อมา ใน ปี พ.ศ.2533 เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต พิษณุโลก ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศและได้รับพระราชทาน นามว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวร” คณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ จึงได้รวมกันและได้รับการจัดตั้งให้เป็นคณะใหม่ในนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในระยะเวลาต่อมา มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าโครงสร้างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีขนาดใหญ่เกินไป ทำให้การบริหารเป็นไปอย่างล่าช้า ขาดความคล่องตัว จึงเห็นสมควรให้จัดโครงสร้างคณะใหม่ เพื่อให้มีขนาดกะทัดรัดและมีความคล่องตัวสูง โดยจัดสาขาวิชา ซึ่งมีธรรมชาติที่คล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน คณะสังคมศาสตร์จึงได้รับการจัดตั้งเป็นคณะใหม่อีกครั้ง และได้ดำเนินการนับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (1 ตุลาคม 2546) เป็นต้นมา  โดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เห็นชอบให้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการภายในออกเป็น  4  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาจิตวิทยา  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  สาขาวิชาพัฒนาสังคม  และสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ต่อมา  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  (วันที่ 16 มกราคม 2553)  สภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติเห็นสมควรให้จัดตั้งภาควิชาในคณะสังคมศาสตร์ และให้แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น             5 หน่วยงาน  คือ  สำนักงานเลขานุการคณะ  ภาควิชาจิตวิทยา  ภาควิชาประวัติศาสตร์  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  และภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ปี พ.ศ. 2557 คณะสังคมศาสตร์ ได้รับการประเมินให้เป็นคณะวิชาที่ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 มีระดับความพึงพอใจในด้านคุณภาพของบัณฑิตและการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  และมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกคณะวิชา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยตามตัวบ่งชี้ เรื่อง คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  คณะฯ  ได้คะแนนสูงสุดใน 3 มิติ  คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และตัวบ่งชี้  เรื่อง ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  คณะฯ  ได้คะแนนสูงสุดใน 4 มิติ  คือ  ด้านเก่งคน  ด้านเก่งคิด  ด้านเก่งครองชีวิต  ด้านเก่งพิชิตปัญหา

ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณะสังคมศาสตร์ จะครบรอบการก่อตั้ง 41 ปี  และพร้อมๆ กันนี้ จะเป็นปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวรครบรอบ 25 ปี  คณะสังคมศาสตร์            จึงมุ่งมั่นสู่การเป็นคณะวิชาที่เน้นการศึกษาวิจัยประเด็นด้านสังคมศาสตร์อย่างเข้มข้น การสร้างนวัตกรรม ด้วยมาตรฐานทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเน้นการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม  เพื่อให้บัณฑิตของคณะเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสืบต่อไป

สัญลักษณ์ของคณะสังคมศาสตร์


ตราสัญลักษณ์ คือ พระมาลาเบี่ยง เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง แสงสว่างแห่งปัญญา ความถึงพร้อมด้วยคุณธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความกล้าคิด กล้าพูดกล้าทำ กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานของความถูกต้องดีงาม เพื่อความวัฒนาผาสุกของชาติไทยอันเปรียบได้กับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นปัญญาชนแห่งสังคม บังเกิดจิตวิญญาณอันเป็นอิสระและเป็นไทจากอวิชชาทั้งปวง พร้อมไปกับเสริมสร้างพัฒนาสังคมไทยและสร้างความเข้าใจอันดี กับสังคมโลกนำไปสู่ความไพบูลย์ศานติสุขอันยั่งยืน

ดอกไม้ คือ ดอกราชพฤกษ์

 

สี คือ สีฟ้า หมายถึง สีของท้องฟ้าที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งในโลกเปรียบดั่งสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่สะท้อนถึงความเป็นสหวิทยาการที่ต้องมีความเชื่อมโยงกับศาสตร์

 • RGB
  R = 109
  G = 207
  B = 246
  (#6DCFF6)
 • CMYK
  C = 50
  M = 0
  Y = 0
  K = 0

ปรัชญา

เป็นคณะที่มีความลุ่มลึกทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มุ่งสร้างคน สร้างสังคม ให้มีความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม ความเท่าเทียมและความสงบสุข เพื่อความเป็นไทจากอวิชชา

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาคณะ เพื่อสร้างคน สร้างสังคมแห่งปัญญา และบูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นคณะที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2564

พันธกิจ

ดำเนินการตามภารกิจ 4 ด้าน ดังนี้                 

 1. ด้านการผลิตบัณฑิต
 2. ด้านการวิจัย
 3. ด้านการบริการวิชาการ
 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ค่านิยมหลัก

เลิศล้ำวิชาการ  เชี่ยวชาญวิชาชีพ
ประทีปคุณธรรม  ชี้นำจิตอาสา
พัฒนานวัตกรรม  เพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียมอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

 • นโยบายด้านการเรียนการสอน
  ยุทธศาสตร์ที่1. ยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของคณาจารย์
  2. ยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้อยู่ในระดับสากล
  3. สร้างเสริมมาตรฐานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี
  4. พัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
 • นโยบายด้านการวิจัย
  ยุทธศาสตร์ที่
  1. พัฒนาเครือข่ายและยกระดับมาตรฐานการวิจัยให้อยู่ในระดับสากล
  2. สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมบนพื้นฐานของการวิจัย
  3. พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลและชุมชนบนพื้นฐานของการวิจัย
  4. บูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิจัยกับการเรียนการสอนและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และกับการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กร
 • นโยบายด้านบริการวิชาการ
  ยุทธศาสตร์ที่
  1. สนับสนุนการนำนวัตกรรมทางสังคมเพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
  2. บูรณาการความรู้ด้านบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 • นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  ยุทธศาสตร์ที่
  1. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • นโยบายด้านการบริหารจัดการ
  ยุทธศาสตร์ที่
  1. สร้างองค์กรที่มีระบบบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
  2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  3. ส่งเสริมการเป็นองค์กรอารยสถาปัตย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. สร้างองค์กรแห่งความสุข

 เป้าประสงค์

 1. มีนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 2. มีความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมทางสังคม ที่มีมาตรฐานระดับสากล
 3. มีนวัตกรรมทางสังคม เพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
 4. มีการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. เป็นองค์กรแห่งความสุข มีหลักธรรมาภิบาล อารยสถาปัตย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. บุคลากรมีศักยภาพในการทำงาน

วัตถุประสงค์

คณะสังคมศาสตร์  มีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ  ดังนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่มีความเข้มแข็งวิชาการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
 2. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมทางสังคม
 3. เพื่อให้บริการวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
 4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข มีหลักธรรมาภิบาล อารยสถาปัตย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6.  เพื่อนำระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานสากล
 7. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ตัวชี้วัดแผน (KPI)

 1. คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเผยแพร่ในเวทีวิชาการ หรือวารสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐานทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของอัตราอาจารย์ประจำ
 2. มีนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของรายวิชาที่คณะสังคมศาสตร์จัดการเรียนการสอน
 3. มีความรู้ ผลการวิจัย และนวัตกรรม ที่มีการตีพิมพ์ใระดับนานาชาติ ในรอบ 5 ปี  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของจำนวนอัตราอาจารย์ประจำและที่ได้รับการ Citations ในรอบ 5 ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนการเผยแพร่ทั้งหมด
 4. มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสังคมที่ให้บริการเชิงสาธารณะตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
 5. มีโครงการ/กิจกรรม ที่มีความร่วมมือของนิสิต/นักศึกษาและบุคลากรในการจัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือรูปแบบการดำเนินชีวิต และ/หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกปี อย่างน้อยปีงบประมาณละ 3 ครั้ง
 6. มีฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิก/เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดีมาก
 8. มีการปรับปรุงอาคารคณะสังคมศาสตร์ครบตาม 7 องค์ประกอบอารยสถาปัตย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2564
 9. ประชาคมคณะสังคมศาสตร์ ได้รับการพัฒนาให้มีความสมดุลย์ของการใช้ชีวิตและการทำงาน ในด้านต่างๆ ครบทั้ง 8 ประการ ภายในปี 2564

ปฏิญญาคณะสังคมศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

การวางแผนยุทธศาสตร์

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างองค์กร

คณะสังคมศาสตร์  มีการจัดองค์กรการและการแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

 1. สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
  มีการแบ่งสายงานภายในสำนักงานออกเป็น 6 งาน  ได้แก่
  1.1 งานธุรการ
  1.2 งานบริการการศึกษา
  1.3 งานนโยบายและแผน
  1.4 งานการเงินและพัสดุ
  1.5 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  1.6 งานวิจัยและบริการวิชาการ
 2. ภาควิชาจิตวิทยา
 3. ภาควิชาประวัติศาสตร์
  3.1 หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 4. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 5. ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

โครงสร้างการบริหารงาน

คณะสังคมศาสตร์  มีการบริหารจัดการและดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของคณบดีคณะสังคมศาสตร์  ในรูปของคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์  โดยมีคณบดีคณะสังคมศาสตร์เป็นผู้บังคับบัญชา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงาน ในแต่ละภาควิชามีหัวหน้าภาควิชาร่วมบริหารงาน  และในสำนักงานเลขานุการคณะมีหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะร่วมบริหารงาน  และมีหัวหน้างานธุรการ  หัวหน้างานบริการการศึกษา  หัวหน้างานนโยบายและแผน  หัวหน้า งานการเงินและพัสดุ   หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์   และหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ   ร่วมรับผิดชอบการบริหารงานภายในสำนักงาน  ซึ่งคณะสังคมศาสตร์  มีการแบ่งส่วนราชการภายในเพื่อการบริหารจัดการและดำเนินงาน ดังนี้

 • สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์

  รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร  และดำเนินงานบริหารทั่วไป  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  6  งาน   ดังนี้

 1. งานธุรการ แบ่งเป็น  10  หน่วยงาน  ดังนี้
  1) หน่วยสารบรรณ
  2) หน่วยประชุมและพิธีการ
  3) หน่วยบุคคล
  4) หน่วยอาคารสถานที่
  5) หน่วยผลิตเอกสาร
  6) หน่วยยานพาหนะ
  7) หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  8) หน่วยประชาสัมพันธ์
  9) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
  10) หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 2. งานบริการการศึกษา  แบ่งเป็น 6  หน่วยงาน  ดังนี้
  1) หน่วยสนับสนุนจัดการเรียนการสอน
  2) หน่วยสนับสนุนพัฒนาหลักสูตร
  3) หน่วยบริการวิชาการ
  4) หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
  5) หน่วยวิเทศสัมพันธ์
  6) หน่วยสหกิจศึกษา
 3. งานนโยบายและแผน  แบ่งเป็น  2 หน่วยงาน  ดังนี้
  1) หน่วยแผนงานและงบประมาณ
  2) หน่วยติดตามและประเมินผล
  3) หน่วยวารสารสังคมศาสตร์
  4) หน่วยห้องอ่านหนังสือ
 4. งานการเงินและพัสดุ  แบ่งเป็น  3 หน่วยงาน  ดังนี้
  1) หน่วยการเงิน
  2) หน่วยบัญชี
  3) หน่วยพัสดุ
 5. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  แบ่งเป็น  2 หน่วยงาน  ดังนี้
  1) หน่วยกิจการนิสิต
  2) หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
 6. งานวิจัยและบริการวิชาการ  แบ่งเป็น  6 หน่วยงาน  ดังนี้
  1) หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
  2) หน่วยนวัตกรรมทางสังคม
  3) หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม
 • ภาควิชา

รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ทางวิชาการ  การฝึกอบรมและสัมมนา  การพัฒนาวิชาการ   การบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายวิชาการ  และการบริหารจัดการดำเนินงานภายในภาควิชา

โครงสร้างองค์กร

คณะสังคมศาสตร์มีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการคณะ  ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และในส่วนสำนักงานเลขานุการคณะ  มีการแบ่งสายงานภายในสำนักงานออกเป็น 6 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน งานการเงินและพัสดุ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ

organizationStructure2558

โครงสร้างการบริหารงาน

คณะสังคมศาสตร์ มีการบริหารจัดการและดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ในรูปของคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ โดยมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงาน ในแต่ละภาควิชามีหัวหน้าภาควิชาร่วมบริหารงาน ในสำนักงานเลขานุการคณะมีหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะร่วมบริหารงาน และมีหัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานบริการการศึกษา หัวหน้างานนโยบายและแผน หัวหน้างานการเงินและพัสดุ หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมรับผิดชอบการบริหารงานภายในสำนักงาน

คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม
ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ดร.จิระประภา  ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชา
ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี เกลื่อนกลาด หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า  เปรมประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 1. พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
 3. ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวั่นแก้ว
 4. ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
 5. ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์

นโยบายและแผนการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์ 2560-2564
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2559
(ฉบับปรุง)
แผนยุทธศาสตร์ 2555-2559
แผนกลยุทธ์ คณะสังคมศาสตร์ 2550-2554
แผนกลยุทธสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ 2550-2554
แผนพัฒนาบุคลากร 2560-2564
แผนพัฒนาบุคลากร 2553-2557
แผนระบบสารสนเทศ 2555-2559 (ฉบับปรุงปี2557)
แผนระบบสารสนเทศ 2555-2559

แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน

แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 2560-2564
แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 2555-2559
แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 2553-2554