การปฏิบัติงานของบุคลากร ในการเตรียมการเปิดเทอมใหม่และการสอนในระบบออนไลน์

ทีมรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ทีมรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม
ทีมรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทีมรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ทีมผู้ช่วยคณบดี