หน่วยบุคคล
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยอาคารสถานที่
หน่วยยานพาหนะ
  •   ใบขอใช้รถตู้คณะสังคมศาสตร์