หนังสือและผลงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะสังคมศาสตร์
ใต้ร่มราชพฤกษ์

“International Postgraduate Roundtable and Research Forum cum Summer School 2019″

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล​ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา​ คณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนเรศวร​ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ หัวข้อ “International Postgraduate Roundtable and Research Forum cum Summer School 2019” ระหว่างวันที่ 3-4…

Read more
“International Postgraduate Roundtable and Research Forum cum Summer School 2019″
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปราบไตรจักร 63 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร ------------------------------------------- การบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ…

Read more

กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ นิสิตระดับปริญญาตรี เทอม 1/2562

กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ นิสิตระดับปริญญาตรี เทอม 1/2562 ———————————————– ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 6:00 น. ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 23:59 น.

Read more
กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ นิสิตระดับปริญญาตรี เทอม 1/2562

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2…

Read more
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read more

ยินดีต้อนรับ ดร.วีระ หวังสัจจะโชค อาจารย์ใหม่ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ยินดีต้อนรับ ดร.วีระ หวังสัจจะโชค อาจารย์ใหม่ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read more
ยินดีต้อนรับ ดร.วีระ หวังสัจจะโชค อาจารย์ใหม่ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา ในโอกาสได้รับทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ (HUMANITIES PUBLIC FORUM GRANT)

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ (Humanities Public Forum Grant) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Read more
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา ในโอกาสได้รับทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ (HUMANITIES PUBLIC FORUM GRANT)
POSTGRADUATE CERTIFICATE IN SOCIAL SCIENCE RESEARCH METHODS (DISTANCE LEARNING)

POSTGRADUATE CERTIFICATE IN SOCIAL SCIENCE RESEARCH METHODS (DISTANCE LEARNING)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ POSTGRADUATE CERTIFICATE IN SOCIAL SCIENCE RESEARCH METHODS (DISTANCE LEARNING) โดย Professor Robin Humphrey, National Teaching Fellow…

Read more

การจัดการความรู้ การบรูณาการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4 ร่วมเสวนาหัวข้อ “การจัดการความรู้ การบรูณาการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ” นำสัมมนาโดย ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันพุธที่ 29 พฤษภาคม…

Read more
การจัดการความรู้ การบรูณาการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ

“ค่ายสนุกคิด จิตพัฒนา”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วม พัฒนาทักษะทางการคิด (Executive Function) ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ช่วงปิดเทอม "ค่ายสนุกคิด จิตพัฒนา" คุณสมบัติ • ไม่จำกัดเพศ • อายุระหว่าง 6-8 ปี • ป.1-ป.3 วัน/เวลา…

Read more
“ค่ายสนุกคิด จิตพัฒนา”

Protected: รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์-Draft

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Headline_Widget"][/siteorigin_widget]2561 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 วาระเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6  เอกสารเพิ่มเติม วาระที่ 1.1 วาระเพิ่มเติม ครั้งที่ 7…

Read more
Protected: รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์-Draft

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ กำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30…

Read more

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา      คณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - กำหนดให้มีการเสนอชื่อในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561…

Read more
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน ขอความร่วมมือจากบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ทุกท่าน กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านทางเว็บไซต์ http://gradsurvey.nu.ac.th เมื่อทำการกรอกแบบสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปรินท์และนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในวันพุธที่…

Read more
แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
แนะนำหนังสือใหม่ “เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953

แนะนำหนังสือใหม่ “เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953

แนะนำหนังสือใหม่ "เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953 การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี" โดย ผศ.ดร.วิเชียร อินทะสี ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

“ทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย”

หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “ทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย” วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Read more
“ทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย”
สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์