The 54th National Graduate Research Conference

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54 (The 54th National Graduate Research Conference) พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Graduate Studies and Personalized Education” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และร่วมรับฟังการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “Graduate Education in the Disruptive Read more

MOU: ม.นเรศวร-เทศบาลตำบลหาดกรวด

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรกิตถ์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรและเทศบาลตำบลหาดกรวด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี และนายสุริยา อินจ่าย นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยนายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามเป็นพยาน ซึ่งบันทึกข้อตกลงทำความร่วมทางวิชาการ (MOU) ดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเทศบาลตำบลหาดกรวด ซึ่งมุ่งเน้นให้นิสิตและบุคลากรในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด Read more

ทำแผนยุทธศาสตร์ 2565-2569

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) โดยมี ดร.เชษฐา ทวีศรี (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาโครงการสำคัญระดับชาติ) ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 310 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) —————————– ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง 2-310 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Welcome Fulbright Specialist Visitor Dr. Robert Dayley to the Faculty of Social Sciences, Naresuan University

Welcome Fulbright Specialist Visitor Prof.Dr. Robert Alen Dayley Professor of International Political Economy, The College of Idaho, USA under The Fulbright Specialist Program: Model United Nations-MUN to the Faculty of Social Sciences, Naresuan University คณาจารย์สามารถนัดหมายเวลาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย ติดต่อได้ที่ นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ โทรศัพท์ 0-5596-1922

:: อธิการบดีพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 ::

เมื่อวันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการเวทีอธิการบดีพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 เพื่อรับฟังนโยบายในการบริหารงาน ตลอดจนตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมหาราช อุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ (Model United Nations – MUN)

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ (Model United Nations – MUN) วิทยากรโดย Dr. Robert Alen Dayley, Professor of International Political Economy, The College of Idaho, USA โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้รางวัล Fulbright Specialist Program จากสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา Read more

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

“ทรงพระเจริญ” ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดการโครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ (Model United Nations – MUN)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ (Model United Nations – MUN) SPECIALIST VISITOR Dr. Robert Alan Dayley International Political Economy, The College of Idaho, USA ระหว่างวันที่ 6 – 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 216 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก Read more

เสวนาวัฒนธรรมที่เลือนลาง ในชุมชนพิษณุโลก หัวข้อ “ลิเก”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการเสวนาวัฒนธรรมที่เลือนลาง ในชุมชนพิษณุโลก หัวข้อ “ลิเก” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงลิเก รวมถึงสืบสาน สืบทอด ทั้งในแง่มุมขององค์ความรู้ การดำรงอยู่และการประกอบอาชีพแสดงลิเกของลิเกในพื้นที่ชุมชนพิษณุโลก รวมถึงจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลลิเกเพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจากนักแสดงลิเกชื่อดังในอดีต และผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดแสดงลิเกผ่านสายตาผู้ชมทางรายการโทรทัศน์ ร่วมกันกับนายวัชรพล ลิมปะพันธุ์หรือ แอ๊ด เทวดา รวมถึงนักแสดงเพลงพื้นบ้านรุ่นใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก มาร่วมเสวนาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงลิเกตั้งแต่เริ่มต้นฝึกหัดจนมีชื่อเสียงโด่งดัง ได้แก่ 1.นายชาติ อ้นอ๊อด (ดาวตลกลิเก 3 จ. แจ๊ว เจี๊ยวจ๊าว) ประธานชมรมลิเก จังหวัดพิษณุโลก 2. นายธนภัทร โอสถิกานนท์ (ฉายาพระเอกเขี้ยวเพชรจเด็ดน้อย) อดีตพระเอกลิเกชื่อดัง Read more