แจ้งขยายวันปิดที่ทำการชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ขออภัยในความไม่สะดวก แจ้งขยายวันปิดที่ทำการชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11/2564) ประกาศฉบับที่ 11/2564

บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 30 ชุด ให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

วันนี้ (27 เมษายน 2564) เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา นางสาวโชติกา ลาวิณห์ และนางกมลรัตน์ เฟื่องปรางค์ เป็นผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และศิษย์เก่ารุ่นฆนฆัฏฏ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) จำนวน 30 ชุด ให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19

บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 30 ชุด ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันนี้ (27 เมษายน 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นฆนฆัฏฏ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) จำนวน 30 ชุด ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19

รับสมัครผู้สนใจรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์ ประเภททั่วไป

เรียนเชิญคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่านร่วมสมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการสภาอาจารย์ ประเภททั่วไปกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันพุธที่ 28 เมษายน 2564สมัครได้ ณ หน่วยบุคคล สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช —————————————— ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย

ศิษย์เก่าสาขาวิชาประวัติศาสตร์​ มอบเงินสนับสนุน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สู้ภัยโควิด – 19

บริษัท มาดามฟิน จำกัด มอบเงินสนับสนุน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สู้ภัยโควิด – 19 นางสาวนรี ชีวสุทธิศิลป์ (ศิษย์เก่าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ม.นเรศวร รหัส 44) CEO เจ้าของแบรนด์น้ำหอมชื่อดัง มาดามฟิน ได้มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลภาคสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนเงิน 500,000 บาท ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 https://fb.watch/50Ao1Cj7BF/      

นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนกนันท์ คำยันต์ และ นางสาวชนัญชิดา ดีปา นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2563 ————————————————————————- ชื่อโครงการ/ผลงาน                        Read more

“รางวัลชมเชย” การประกวดแต่งคำขวัญ หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นายวันจักร รัตนชื่น นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับ “รางวัลชมเชย” การประกวดแต่งคำขวัญ หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต” จัดโดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

“รางวัลชนะเลิศ THE BEST” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ประจำปี 2563

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศ THE BEST” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ประจำปี 2563 จัดโดย สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 7 โดยหน่วยสถาบันการเงินชุมชน รายชื่อสมาชิกทีม • นายยุทธนา สมบุญยอด • นางสาวสุนิสา สังข์ศิริ • นางสาวณิชากร ศรีวงศ์ • นายสุเมธ โพธิ์อยู่ • นายณัฐวุฒิ หุ่นธานี • นายวีรวัชร์ ทองสุข Read more

ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Public Policy and Management จำนวน 1 ทุน

The Education University of Hong Kong (EdUHK) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ สถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร . มอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Public Policy and Management จำนวน 1 ทุน . ENTRANCE REQUIREMENTS: 1. Bachelor’s degree in one of the following areas: Arts; Humanities; Social Sciences; Education; Read more