นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนกนันท์ คำยันต์ และ นางสาวชนัญชิดา ดีปา นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2563 ————————————————————————- ชื่อโครงการ/ผลงาน                        Read more

“รางวัลชมเชย” การประกวดแต่งคำขวัญ หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นายวันจักร รัตนชื่น นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับ “รางวัลชมเชย” การประกวดแต่งคำขวัญ หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต” จัดโดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

“รางวัลชนะเลิศ THE BEST” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ประจำปี 2563

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศ THE BEST” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ประจำปี 2563 จัดโดย สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 7 โดยหน่วยสถาบันการเงินชุมชน รายชื่อสมาชิกทีม • นายยุทธนา สมบุญยอด • นางสาวสุนิสา สังข์ศิริ • นางสาวณิชากร ศรีวงศ์ • นายสุเมธ โพธิ์อยู่ • นายณัฐวุฒิ หุ่นธานี • นายวีรวัชร์ ทองสุข Read more

ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Public Policy and Management จำนวน 1 ทุน

The Education University of Hong Kong (EdUHK) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ สถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร . มอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Public Policy and Management จำนวน 1 ทุน . ENTRANCE REQUIREMENTS: 1. Bachelor’s degree in one of the following areas: Arts; Humanities; Social Sciences; Education; Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีและขั้นตอนการประเมินตนเองและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา และตัวแทนบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีและขั้นตอนการประเมินตนเองและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ (วิทยากรหลัก) และ ภญ.กนกวรรณ แพรขาว (วิทยากรผู้ช่วย) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ Read more

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ และคณะ ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในแผนงานวิจัย จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ และคณะ ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในแผนงานวิจัย “เรื่องเล่าในพื้นที่ทางสังคม และอำนาจจากเบื้องล่าง ของกลุ่มชาติพันธุ์และคนชายขอบ” จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 19 เมษายน 2564 รายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัคร

“NU Toastmasters” 4th Meeting

“NU Toastmasters” 4th Meeting Toastmasters International invites all interested Naresuan Universityfaculties and staff to the “NU Toastmasters” 4th meeting on 23 February 2021, 5:00 – 7:00 PM at Rajapruek 1 Room, Faculty of Social Sciences Register: http://bit.ly/3rY8Uj0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น เจ้าหน้าที่ ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (M65010009592) แล้วเสร็จ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เผยแพร่แผน 64