เสวนานวัตกรรมสังคม ครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน เสวนานวัตกรรมสังคม ครั้งที่ 2 เปิดตัวหนังสือ “ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” และ “พิศ’โลก เมื่อแรกเที่ยว: พัฒนาการการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุุโลก” วิทยากรโดย อาจารย์ธนพงษ์ บุญญะฤทธิ์ (นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข (คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล (คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร) ดำเนินรายการโดย ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00-12.000 Read more

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักกฤษณ์ สถาปนศิริ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกรรมการตรวจประเมิน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งผลการประเมินจากคณะะกรรมการอยู่ที่ 4.26 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี

งานมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์จัดงานมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ กิตติพร ภาควิชาจิตวิทยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ ภาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ รำลึกถึงความดีงามและน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ที่ได้สร้างคุณูปการต่อหน่วยงานและต่อสังคม โดยจัดขึ้น ณ บริเวณสวนหย่อมคณะสังคมศาสตร์  

โครงการเสวนานวัตกรรมสังคม: ประสบการณ์ส่งเสริมนวัตกรรม ในมุมมองศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการเสวนานวัตกรรมสังคม: ประสบการณ์ส่งเสริมนวัตกรรม ในมุมมองศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ ศิลปศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมโดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมรับฟัง โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ภัยพิบัติศึกษา: สถานภาพและทิศทางการศึกษาวิจัยในอนาคต

สัมมนาประจำปีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อ ภัยพิบัติศึกษา: สถานภาพและทิศทางการศึกษาวิจัยในอนาคต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ภัยพิบัติศึกษากับสังคมไทยภายใต้สภาวะความเสี่ยงระดับโลก โดย ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเสวนา เรื่อง ภัยพิบัติศึกษา: แนวคิด พัฒนาการกับประเด็นที่ขาดหายในสังคมไทย โดย ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, ดร.สมพร คุณวิชิต คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร, อ.วัชรพล ศุภจักรวัฒนา คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร ดำเนินรายการโดย ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ คณะสังคมศาสตร์ Read more

เสวนานวัตกรรมสังคม: ประสบการณ์ส่งเสริมนวัตกรรม ในมุมมองศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน เสวนานวัตกรรมสังคม: ประสบการณ์ส่งเสริมนวัตกรรม ในมุมมองศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินรายการโดย ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย หัวข้อ การทำสารบัญด้วยโปรแกรม Microsoft Word

วันนี้ (14 กันยายน 2558) เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย หัวข้อ การทำสารบัญด้วยโปรแกรม Microsoft Word ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ ที่กำลังจะเริ่มต้นทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาหน้า โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องบริการ Internet ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด  

โครงการพิธีไหว้ครูคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์จัดโครงการพิธีไหว้ครูคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นิสิตใหม่คณะสังคมศาสตร์ได้ตระหนักและระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับนิสิต รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมให้โอวาทเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ โดยจัดขึ้น ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ่านต่อ  

งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เข้าใจเพื่อนบ้าน”

เชิญผู้สนใจทุกท่านรวมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เข้าใจเพื่อนบ้าน” – การค้ามนุษย์ กรณีโรฮิงญา โดย ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 10.00–12.00 น. – การสร้างชาติและปัญหาชนกลุ่มน้อยในเมียนมาร์ โดย ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00–15.00 น. – รัฐบาลเวียดนามกับการจัดการและควบคุมกลุ่มชาติพันธุ์ โดย ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00–12.00 น. Read more

Social Sciences Journal Club ครั้งที่ 6

เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมเสวนาในกิจกรรม Social Sciences Journal Club ครั้งที่ 6 ชวนอ่าน Introduction จากหนังสือเรื่อง Peasant Pasts: History and Memory in Western India ของ Vinayak Chaturvedi ซึ่งเป็นเรื่องการต่อสู้ของชาวนา ต่อต้านอาณานิคมอังกฤษในอินเดีย วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวโหลดหนังสือได้ที่ http://www.mediafire.com/…/9nf…/Vinayak%2C_Peasant_Pasts.pdf