รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในฐานข้อมูล

# Name Department ปริญญาตรี
(จำนวนวิทยานิพนธ์)
ปริญญาโท
(จำนวนวิทยานิพนธ์)
ปริญญาเอก
(จำนวนวิทยานิพนธ์)
1 กมลเลศ โพธิกนิษฐ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 5 0 0
2 กรรณิการ์ สาตรปรุง ประวัติศาสตร์ 9 0 0
3 กวินธร เสถียร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 15 0 0
4 กันต์กนิษฐ์ โพธิกิจ ประวัติศาสตร์ 2 0 0
5 กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร จิตวิทยา 31 0 0
6 กานต์ บุณยะกาญจน รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1 0 0
7 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ จิตวิทยา 6 0 0
8 จักษ์ พันธ์ชูเพชร รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 4 0 0
9 จุฑามณี สามัคคีนิชย์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 20 0 0
10 ชนิดา พรหมพยัคฆ์ ประวัติศาสตร์ 14 0 0
11 ชนิดา เผือกสม ประวัติศาสตร์ 14 0 0
12 ชไมพร กาญจนกิจสกุล สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 23 0 0
13 ชาญณวุฒ ไชยรักษา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 47 0 0
14 ฐานิดา บุญวรรโณ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 14 0 0
15 ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว ประวัติศาสตร์ 34 0 0
16 ดาริน คงสัจวิวัฒน์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 39 0 0
17 ดารุณี สมศรี ประวัติศาสตร์ 20 0 0
18 ทวีศักดิ์ เผือกสม ประวัติศาสตร์ 10 0 0
19 ทิวากร แก้วมณี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 37 0 0
20 นัฐพร โอภาสานนท์ จิตวิทยา 32 0 0
21 นิธิ เนื่องจำนงค์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 21 0 0
22 นิรันดร์ เงินแย้ม จิตวิทยา 24 0 0
23 นิสาพร วัฒนศัพท์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 17 0 0
24 บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ประวัติศาสตร์ 13 0 0
25 ปริญญา สร้อยทอง สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 5 0 0
26 ปวงชน อุนจะนำ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 36 0 0
27 ปวีณา บุหร่า ประวัติศาสตร์ 6 0 0
28 พลดา เดชพลมาตย์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 53 0 0
29 พัชรินทร์ สิรสุนทร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 16 0 0
30 พิชชาพร ดอกไม้ จิตวิทยา 5 0 0
31 พิษณุ อภิสมาจารโยธิน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 6 0 0
32 พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 46 0 0
33 พุธิธาดา เดชพิทักษ์ จิตวิทยา 21 0 0
34 เพชรี บุญศิริยะ จิตวิทยา 24 0 0
35 ฟ้ารุ่ง มีอุดร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 13 0 0
36 มณฑิรา อินจ่าย จิตวิทยา 12 0 0
37 มนตรี กรรพุมมาลย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 11 0 0
38 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 46 0 0
39 วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์ จิตวิทยา 44 0 0
40 วศิน ปัญญาวุธตระกูล ประวัติศาสตร์ 31 1 0
41 วัชรพล พุทธรักษา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 52 0 0
42 วัชรพล ศุภจักรวัฒนา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 9 0 0
43 วัลลภัช สุขสวัสดิ์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 44 0 0
44 วิเชียร อินทะสี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 21 0 0
45 วีระ หวังสัจจะโชค รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 28 0 0
46 วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 17 0 0
47 ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 40 0 0
48 ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 34 0 0
49 สน นิลศรี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 24 0 0
50 สุทธิชัย ยังสุข สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 36 0 0
51 สุพรรณี เกลื่อนกลาด ประวัติศาสตร์ 13 0 0
52 สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 7 0 0
53 สุรเดช ประยูรศักดิ์ จิตวิทยา 3 0 0
54 เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 24 0 0
55 อนรรฆ จันทร์รังษี จิตวิทยา 9 0 0
56 อรไท โสภารัตน์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 19 0 0
57 อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 21 0 0
58 อำนวย พิรุณสาร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 24 0 0
59 อุดมพร ธีระวิริยะกุล ประวัติศาสตร์ 27 0 0