ภาควิชาจิตวิทยา ระดับ ปริญญาตรี

# Year Title Student Name Student ID Prefix Advisor
1 2563 ความพึงพอใจในการเลือกบทบาทฮีโร่ในเกมประเภท MOBA กับการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร วัชรเกียรติ จันทร์นุ่ม 60242707 ดร. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
2 2563 การศึกษาความวิตกกังวลในนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศุภชัย อ้นหนู 60243018 ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
3 2563 การพัฒนาแบบประเมินความวิตกกังวลในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พัสตราภรณ์ กาศสนุก 60242042 ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
4 2563 แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบเฟซบุ๊กกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง คมสัน อัครพงษ์ 60240376 ดร. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
5 2563 ปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจต่อการใช้บริการและพฤติกรรมการกลับมาใช้ซ้ำของลูกค้าบริษัทไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) รุ่งนภา ฉายเงา 60242547 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
6 2563 แรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบอินสตาแกรมกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง แพรวพรรณ วงษ์วิทยา 60242172 ดร. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
7 2563 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของนิสิตกลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก สุทัศน์ วงค์กองแก้ว 60243278 ผศ.ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
8 2563 การศึกษาความวิตกกังวล ในนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พัชราภรณ์ โพธิ์กัน 60242004 ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
9 2563 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการเลือกประเภทฮีโร่ในเกม MOBA กับบุคลิกภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง ธีรภัทร รุ่งเรืองแสง 60241298 ดร. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
10 2563 ปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจต่อการใช้บริการและพฤติกรรมการกลับมาใช้ซ้ำของลูกค้าบริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (DHL Express) ธีรภัทร ประทุมมา 60241311 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
11 2563 ความพึงพอใจในการเลือกบทบาทฮีโร่ในเกมประเภท MOBA กับการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง ธารนนท์ กันกา 60241267 ดร. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
12 2563 ปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจต่อการใช้บริการและพฤติกรรมกลับมาใช้ซ้ำของลูกค้าบริษัทขนส่งพัสดุแห่งหนึ่ง ศิรประภา ลูกศร 60242912 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
13 2563 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดความจำระยะสั้นเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ (Block Ordering Test) ดลฤดี สิทธารถ 60240994 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
14 2563 การศึกษาความวิตกกังวลในนิสิตกลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณัฐณิชา พินิจ 60240895 ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
15 2563 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของนิสิตกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จุฬามณี โนใจ 60240529 ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
16 2563 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดความจำระยะสั้นเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ (Block Ordering Test) กันตภณ วรางคณากูล 60240222 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
17 2563 ปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจต่อการใช้บริการและพฤติกรรมการกลับมาใช้ซ้ำของลูกค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพลส พรพรรณ ชมชื่น 60241953 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
18 2563 ปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจต่อการใช้บริการและพฤติกรรมการกลับมาใช้ซ้ำของลูกค้าบริษัท เอสซีจี เอ็กซ์เพลส (SCG Express) ศรัญญา ดอกผึ้ง 60242851 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
19 2563 รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวกับความตระหนักรู้ในตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง ศศิธร วงค์เมืองคำ 60242882 ดร. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
20 2563 การศึกษานำร่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกคัดลายมือและความสามารถในการวางแผนและแก้ปัญหาในเด็กและวัยรุ่น ตะวัน ประวงศ์เทพ 60241045 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
21 2563 การศึกษานำร่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกคัดลายมือและความสามารถในการวางแผนและแก้ปัญหาในเด็กและวัยรุ่น พิมพิดา พินสุวรรณ์ 60242127 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
22 2563 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบทดสอบ Delis-Kaplan Executive Function System Verbal Fluenency Test (D-KEFS Verbal Fluency Test) และ Wisconsin Card Sorting พิทวัส สีหะวงษ์ 60242097 ผศ.ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
23 2563 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบทดสอบ D-KEFs Color Word Interference Test และ Wisconsin Card Sorting ในนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ศรีกมล พันธรัตน์ 60242875 ผศ.ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
24 2563 การสร้างแบบประเมินพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปองภพ ดั่นสมานฉันท์ชัย 60241731 ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
25 2563 การศึกษาความสัมพันธ์พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งกับความสามารถด้านความจำระยะสั้นเชิงปฏิบัติการด้านการได้ยิน การมองเห็นและมิติสัมพันธ์ในเด็กและวัยรุ่น กานติมา กิตติปรีชา 60240260 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
26 2563 การศึกษาความสัมพันธ์พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งกับความสามารถด้านความจำระยะสั้นเชิงปฏิบัติการด้านการได้ยิน การมองเห็นและมิติสัมพันธ์ในเด็กและวัยรุ่น เจนจิรา บุญมีพิพิธ 60240543 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
27 2563 การศึกษาความสัมพันธ์พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งกับความสามารถด้านความจำระยะสั้นเชิงปฏิบัติการด้านการได้ยิน การมองเห็นและมิติสัมพันธ์ในเด็กและวัยรุ่น ปาลิตา ป้อมปราการ 60241809 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
28 2563 การเปรียบเทียบการตระหนักรู้ในตนเองของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายของพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พบธรรม พรหมรักษา 60241922 ดร. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
29 2563 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมของผู้เข้าใช้สถานบันเทิงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ณัฐวุฒิ จีนพิน 60240970 อ. เพชรี บุญศิริยะ
30 2563 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบทดสอบทางประสาทวิทยา Delis-Kaplan Executive Function System Trail Making Test (D-KEFS Trail Making Test) กับ Stroop Color Interference Test และ Digit Span Test ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร น้ำทิพย์ ภาชนะทิพย์ 60241496 ดร. สุรเดช ประยูรศักดิ์
31 2563 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบทดสอบทางประสาทวิทยา Delis-Kaplan Executive Function System Trail Making Test (D-KEFS Trail Making Test) กับ Stroop Color Interference Test และ Digit Span Test ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปิยธิดา โคตรชมภู 60241823 ดร. สุรเดช ประยูรศักดิ์
32 2562 การพัฒนาการ์ดเกมเพื่อวัดความสามารถในการยับยั้งชั่งใจในวัยเด็ก กัญญ์วรา ศรีอุไรพงศ์ 59240209 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
33 2562 การพัฒนาการ์ดเกมเพื่อวัดความสามารถในการยับยั้งชั่งใจในวัยเด็ก เมธาวี สุรินทร์ 59243316 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
34 2562 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ลาซาด้าและชอปปี้ กัญญาณัฐ ม่วงสกุล 59240216 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
35 2562 การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนทางจิตวิทยากับความเหนื่อยหน่ายในการศึกษาของนิสิตกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ชาริณีย์ มุทขอนแก่น 59241015 อ. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
36 2562 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาเฟ่แมว ในจังหวัดพิษณุโลก ชีวาพร ทับทิม 59241046 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
37 2562 การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการยับยั้งการตอบสนองในวัยเด็ก ณิชาดา วรรณรักษ์ 59241596 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
38 2562 การสร้างแบบประเมินความเครียดในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ธนพร ส่งแสงธรรมชัย 59241817 ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
39 2562 การพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพสุนัข อรวรรณ ชัยบัง 59244832 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
40 2562 การพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพแมว แสงแก้ว พิบูลศักดิ์ 59244634 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
41 2562 บุคลิกภาพ และ เชาวน์อารมณ์ ที่สามารถพยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ของนิสิตในมหาวิทยาลัยนเรศวร ธนาธิป ทิพย์รังษี 59241954 อ. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
42 2562 ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติเพื่อลดความวิตกกังวลในการพูดต่อหน้าสาธารณะในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร บูชิตา อับดุลเลาะ 59242463 อ. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
43 2562 ผลของโปรแกรมการทดลองตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองในนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร พัณณิตา บุญยะนิจ 59242906 อ. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
44 2562 ผลจากการฝึกศิลปะบาบัดร่วมกับการฝึกสติแบบระยะสั้นเพื่อการลดความเครียดในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาณุพงศ์ ไตรรัตน์กสิกุล 59243156 อ. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
45 2562 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งเพื่อวัดความสามารถในการยับยั้งชั่งใจในวัยเด็กโดยผ่านการเล่นการ์ดเกม มณฑิรา สนิทพันธ์ 59243194 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
46 2562 การตระหนักรู้ในโฆษณาแฝงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สุรีรัตน์ สุขคำ 59244603 อ. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
47 2562 การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของผู้เลี้ยงสุนัขและผู้เลี้ยงแมว นลิน นามบรรลือ 59241824 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
48 2562 ศึกษาความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร ณัฐวรรณ แย้มศรี 58240248 อ. เพชรี บุญศิริยะ
49 2562 ภาวะซึมเศร้าในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เจนจิรา กาแฮ 59240711 ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
50 2562 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมแมวในจังหวัดพิษณุโลก สุนิตา เทศหล้า 59244443 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
51 2562 การประเมินความเครียดในนิสิตกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โสภิดา คลังภูเขียว 59244658 ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
52 2562 การประเมินความเครียดของนิสิตปริญญาตรีที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เกศรินทร์ ตุรงคราวี 59240414 ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
53 2562 การประเมินความเครียดในนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร พัชรพล ใจน้อย 59242876 ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
54 2562 ความสามารถในการพยากรณ์ของการเห็นคุณค่าในตนเอง และความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เจนิส ดิ้ง 59240766 ดร. สุรเดช ประยูรศักดิ์
55 2562 การตระหนักรู้ในตนเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ในกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย เอกลาภ จู้อี้ 59245013 อ. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
56 2562 การประเมินความเครียดในนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจิตรา รังเจริญ 59242944 ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
57 2562 การศึกษาการเสพติดอินเตอร์เน็ตที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงฆ่าตัวตายในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร วันรวี กลขุนทด 59243767 ผศ.ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
58 2562 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ อุไรวรรณ์ เรืองฤทธิ์ 59244986 อ. เพชรี บุญศิริยะ
59 2562 ความสัมพันธ์ระหว่างการตระหนักรู้ในตนเองกับรูปแบบสัมพันธภาพทางสังคม ในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นิชนันท์ แผ่นทอง 59242357 ดร. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
60 2562 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงานดับไฟป่าในสังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) นนทพร จงทวีเกียรติ 59242142 อ. เพชรี บุญศิริยะ
61 2562 การพัฒนาเกมกระดานเพื่อวัดความสามารถของความจาระยะสั้นเชิงปฏิบัติการด้านการมองเห็นและมิติสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่ ณัฐกิจ กันทะวงศ์ 59241312 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
62 2562 การพัฒนาเกมกระดานเพื่อวัดความสามารถของความจาระยะสั้นเชิงปฏิบัติ การด้านการมองเห็นและมิติสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่ รักรัศมี เลิศรักเมธากุล 59243446 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
63 2562 ศึกษาปัจจัยจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นัดดา เกิดบ่อเหม 59242272 อ. เพชรี บุญศิริยะ
64 2561 การรับรู้อิทธิพลของสื่อในการแสดงบทบาททางเพศของกลุ่มชายรักชาย จุไรรัตน เอี่ยมปา 58240132 อ. อนรรฆ จันทร์รังษี
65 2561 การพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร บุษบง จันทมล 58240323 ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
66 2561 โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดของคาร์ล อาร์ โรเจอร์ส เพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเอง ในนิสิตปริญญาตรี ปิยพร แก้วเนย 58240354 อ. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
67 2561 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการศึกษา รูปแบบการเลี้ยงดู และการจัดการโดยใช้สมองส่วนหน้า พรรษชล สุธรรมรักขติ 58240361 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
68 2561 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการศึกษา รูปแบบการเลี้ยงดู และการจัดการโดยใช้สมองส่วนหน้า วินิทรา คร้ามสมอ 58240491 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
69 2561 ประสบการณ์ของนิสิตมุสลิมผู้สวมฮิญาบในมหาวิทยาลัยนเรศวร ยูไวรี สะอีดี 58240460 อ. อนรรฆ จันทร์รังษี
70 2561 การศึกษาสติระลึกรู้กับการควบคุมอารมณ์ตนเองของนิสิตในระดับอุดมศึกษา สฐานิตย์ สง่าชาติ 58240552 อ. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
71 2561 การพัฒนาการ์ดเกมเพื่อการฝึกความจำระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ พัชรา ปิ่นทอง 58240385 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
72 2561 การพัฒนาการ์ดเกมเพื่อการฝึกความจำระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ สลิลทิพย์ กุลณาวงศ์ 58240569 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
73 2561 การเปรียบเทียบอิทธิพลของวรรณะสีของฉลากผลิตภัณฑ์กล้วยตาก ที่มีผลต่อความสนใจ การรับรู้ และความต้องการของผู้บริโภค สันติชัย พัวะจุมพล 58240576 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
74 2561 การประเมินความสุขในนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ฐิติชญา อินชู 58240200 ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
75 2561 การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้บทบาททางเพศของนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เป็นสาววายและไม่ได้เป็นสาววาย กนกวรรณ เนตรคำ 58240026 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
76 2561 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนภาวะซึมเศร้าและคะแนนจากการทดสอบวากภาพบ้าน ต้นไม้ คน กาญจนา พิพัฒน์กิจถาวร 58240064 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
77 2561 การศึกษาสติระลึกรู้กับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ในนิสิตระดับอุดมศึกษา ชนิกานต์ พาลเสือ 58240149 อ. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
78 2561 การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์(EQ) และการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค(AQ) ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณภัทร ธนาตรีเกษม 58240217 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
79 2561 การเปรียบเทียบผลของปัจจัยส่งเสริมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำเร็จรูประหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย จิราวรรณ ณรงค์ชัย 58240125 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
80 2561 ผลกระทบต่อตัวตนของผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำวินัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร ณัฐพล สัตยมงคล 58240231 อ. อนรรฆ จันทร์รังษี
81 2561 การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณธรรมจริยธรรมและกระบวนการทางความคิดในสมองส่วนหน้าของนิสิตจิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร นฤมล บุษดาจันทร์ 58240309 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
82 2561 การพัฒนาแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับนิสิตปริญญาตรี พรสินี สีนา 58240378 อ. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
83 2561 ความสัมพันธ์ของผลจากการใช้แอลกอฮอล์กับการจัดการโดยใช้สมองส่วนหน้า พูนศักดิ์ ขันธเลิศ 58240415 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
84 2561 ความสัมพันธ์ของผลจากการใช้แอลกอฮอล์กับการจัดการโดยใช้สมองส่วนหน้า ลักษณาวดี วงศ์สุริยะ 58240477 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
85 2561 การศึกษาประสบการณ์การสร้างอัตลักษณ์ในบทบาทอาสาสมัครของนิสิตชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ธเนศ แสนรัตน์ 58240279 อ. เพชรี บุญศิริยะ
86 2561 การศึกษาปัญหาและการปรับตัวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในเขตภาคเหนือตอนล่าง สุชาดา จันทร์พรม 58240606 อ. อนรรฆ จันทร์รังษี
87 2561 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการยับยั้งตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิพัฒพงศ์ สุนิรันดร์ 58240392 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
88 2561 การประเมินความสุขในนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรณิการ์ ใจเที่ยง 58240040 ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
89 2561 เปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำเร็จรูป ระหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย ญานิกา ทรงสุภาภรณ์ 58245243 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
90 2561 การประเมินความสุขในนิสิตกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภูฤทธิ์ เจริญจิตร 58240439 ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
91 2561 การศึกษาความสัมพันธ์ของอายุ เพศ ระยะเวลาในการศึกษา และระดับความคิดยืดหยุ่นในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กนกวรรณ เห็มวัง 58240033 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
92 2561 การเปรียบเทียบการจัดการโดยใช้สมองส่วนหน้าในผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรม มหาวิทยาลัยนเรศวร กนกนันท์ เหลี่ยมไธสง 58240019 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
93 2561 การเปรียบเทียบการจัดการโดยใช้สมองส่วนหน้าในผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรม มหาวิทยาลัยนเรศวร กิตติยา ทั่งถิร 58240088 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
94 2561 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันทุ่มเทของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก ณิชกานต์ วัฒนพงศ์ 58240262 อ. เพชรี บุญศิริยะ
95 2561 การสร้างแบบประเมินความสุขของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร วิวัฒน์ เจริญอึ๊ง 58240507 ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
96 2561 ประสบการณ์ของเด็กซิ่ว สิริอร ผลสุข 58240583 อ. อนรรฆ จันทร์รังษี
97 2561 ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงร่วมกับดนตรีบำบัดต่อการลดความเครียด ในนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร จิรัชฌา โลหะเวช 58240118 อ. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
98 2561 การศึกษาเชิงสาเหตุของผู้ที่มีพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ที่มีผลการเรียนดี ปริยวิศว์ ภูสินธนปวรรัช 58240347 อ. พุธิธาดา เดชพิทักษ์
99 2561 การศึกษาอิทธิพลของทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มีต่อความตั้งใจบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำเร็จรูป ศศิธร สอนสิทธิ์ 58240514 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
100 2561 เปรียบเทียบทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรสาเร็จรูป ระหว่างกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย นิสาชล รอดดี 58240316 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
101 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง และพฤติกรรมการซื้อสินค้าเลียนแบบ รุ่งทิวา เรืองโต 57240386 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
102 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสามารถทางพุทธิปัญญาและคะแนนที่ได้จากการวาดภาพคนของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า กาญจนาศิริ ภูเรืองเดช 57240034 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
103 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามนโยบายสุขภาพไทยแลนด์ 4.0 กาญจนี ชอบเสียง 57240041 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
104 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย กรณ์กมล เกิดทอง 57240010 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
105 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคสินค้ามือสองออนไลน์ จิรพงษ์ กัณหา 57240072 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
106 2560 เปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดระหว่างผู้ใช้บริการของ 3 เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ รชต คณิกา 57240379 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
107 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินค้าพรีออเดอร์ออนไลน์ วลัยภรณ์ แสงวิภาสนภาพร 57240423 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
108 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มอ้างอิง และพฤติกรรมการซื้อสินค้าเครื่องสำอางออนไลน์ อิสรีย์ สิทธิ 57240577 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
109 2560 การศึกษาความสัมพันธ์อาการตามเกณฑ์วินิจฉัยกับ พฤติกรรมขณะวาดภาพและโครงสร้างของภาพวาด ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จิดาภา คำดี 57240065 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
110 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ตามและการปรับตัวในการทำงาน กรณีศึกษาพนักงานบริษัท อิสเทอน มารีไทม์ (ประเทศไทย) จำกัด จุฑามาศ กันคำ 57240089 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
111 2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอยู่ร่วมทีมของนักฟุตบอลอาชีพ กรณีศึกษา : สโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ชนนิกานต์ ชูพงษ์ 57240096 อ. เพชรี บุญศิริยะ
112 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับความสามารถในการปรับตัวของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทิพวรรณ ขันทะวงศ์ 57240133 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
113 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการเผชิญความเครียดของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ธนภัทร พานทองดี 57240140 อ. เพชรี บุญศิริยะ
114 2560 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาการวาดภาพบ้าน ต้นไม้ คนและอาการตามเกณฑ์วินิจฉัยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ธนวรรณ สุดประเสริฐ 57240164 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
115 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวในการทำงานและความเครียด : กรณีศึกษาพนักงานบริษัท อิสเทอน มารีไทม์ (ประเทศไทย) จำกัด อุษา โพธิรังสิยากร 57244544 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
116 2560 ประสบการณ์ของนิสิตที่ไม่มีความสุขในการเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร ณัฐวุฒิ กะแก้ว 57244506 อ. อนรรฆ จันทร์รังษี
117 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองและการปรับตัวในการทำงาน กรณีศึกษาพนักงานบริษัท อิสเทอน มารีไทม์ (ประเทศไทย) จำกัด สุณัฎฐา ดูดดื่ม 57244537 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
118 2560 ประสบการณ์ของผู้ป่วยมุสลิมที่เป็นโรคเบาหวาน ฮูไอนา รุ่งจำรัสรัศมี 57240584 อ. อนรรฆ จันทร์รังษี
119 2560 ประเมินภาวะซึมเศร้านิสิตกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง อรพิน ทองรอง 57240539 ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
120 2560 ความสัมพันธ์ของการวางแผนและแก้ไขปัญหากับความสามารถในการปรับตัวของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สุพิชญา แสวงหา 57240508 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
121 2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ที่มีผลการเรียนต่ำกว่า2.00มหาวิทยาลัยนเรศวร สุพัตรา เฮงสกุล 57240492 อ. เพชรี บุญศิริยะ
122 2560 การศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อทักษะทางสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร วลัญพร จักรแตร 57240416 อ. พิชชาพร ดอกไม้
123 2560 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และเจนเนอเรชั่นที่แตกต่างกันของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษาบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ศุวนันท์ เมืองมา 57240447 อ. เพชรี บุญศิริยะ
124 2560 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับบุคลิกภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มินตรา มีมูซอ 57240362 อ. พิชชาพร ดอกไม้
125 2560 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ภูรินท์ ศรีอุดมพงษ์ 57240355 อ. พิชชาพร ดอกไม้
126 2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานขายตรง บริษัทธุรกิจเครือข่าย ขายตรงแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพิษณุโลก ธนวินท์ อินดนตรี 57240171 อ. เพชรี บุญศิริยะ
127 2560 เปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ธิดารัตน์ พุทธวงษ์ 57240188 ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
128 2560 ประเมินภาวะซึมเศร้าในนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ปัญฑนีย์ รัศมี 57240294 ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
129 2560 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับ การเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พัชรี จูเปาะ 57240331 อ. พิชชาพร ดอกไม้
130 2560 ประเมินภาวะซึมเศร้าในบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ณัฐฎา ดาวเรือง 57240119 ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
131 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและความสามารถในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค ในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นววรรณ สุขจิตร 57240225 อ. พิชชาพร ดอกไม้
132 2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแห่งหนึ่งใน จังหวัดอุบลราชธานี ศิวะ ยะด้วง 57244520 อ. เพชรี บุญศิริยะ
133 2560 การพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัย ณัฏวรันธร เชื้อฉลาด 57240102 ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
134 2560 อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการปรับตัวของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อิสริยา มูลทอง 57240560 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
135 2560 ประสบการณ์การทะเลาะวิวาทของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา นภาพร มะโนปิน 57240201 อ. อนรรฆ จันทร์รังษี
136 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ธีราพร อุ่นบาง 57240195 อ. อนรรฆ จันทร์รังษี
137 2560 ประเมินภาวะซึมเศร้าในนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง สุพัฐธิชา เต็มสวัสดิ์ 57240485 ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
138 2560 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามนโยบายสุขภาพ ไทยแลนด์ 4.0 สิริรัตน์ สุขประเสริฐ 57240461 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
139 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ชญานุช พุ่มพวง 56240073 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
140 2559 พลวัตในจิตวิทยาการทำงาน: พหุกรณีศึกษาจากพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า นัชชา มักทา 56240158 ผศ.ดร. มณฑิรา อินจ่าย
141 2559 ความสัมพันะ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองต์การของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย นิภาพร ธรรมปัญญา 56241089 อ. เพชรี บุญศิริยะ
142 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิประสาทบุญสถาน จังหวัดพิษณุโลก ใจชนก วงค์ใจฟู 56240066 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
143 2559 การศึกษาสุขภาพจิตกับทัศนคติที่มีต่อสาววายในนิสิตจิตวิทยา ปวีณรัตน์ สิริธนาเรือง 56240202 อ. เพชรี บุญศิริยะ
144 2559 การศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของพนักงานบริษัทคาร์กิลล์สยาม จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ปาลิดา แซ่ย่าง 56240219 อ. เพชรี บุญศิริยะ
145 2559 ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อการผ่านเกณฑ์มาตรฐานชุมชนปลอดภัยจากองค์การอนามัยโลก กรณีศึกษา เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรเทพ ภาคสุขี 56240233 อ. เพชรี บุญศิริยะ
146 2559 พลวัตในจิตวิทยาการทำงาน: พหุกรณีศึกษาจากพฤติกรรมการประชาสัมพันธ์ของบิวตี้บล็อกเกอร์ ศศิธร กาศสกุล 56240363 ผศ.ดร. มณฑิรา อินจ่าย
147 2559 พลวัตในจิตวิทยาการทำงาน: พหุกรณีศึกษาจากพฤติกรรมการสร้างแบรนด์ของนักเขียนนิยายออนไลน์ สุพัตรา เหตุเกษ 56240417 ผศ.ดร. มณฑิรา อินจ่าย
148 2559 ความสุขในการทำงานและผลการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา
กลุ่มทอผ้า บ้านทุ่งนา จังหวัดอุทัยธานี อรนิชา โพธิ 56240442 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
149 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการทำงานเป็นทีม ของนิสิตพี่ระเบียบวินัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อังสนา เหมือนเทียน 56240462 อ. เพชรี บุญศิริยะ
150 2559 พลวัตในจิตวิทยาการทำงาน: พหุกรณีศึกษาจากพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกอาชีพของบัณฑิตเกียรตินิยมที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ เฟื่องฟ้า ธรรมสุระกุล 56240271 ผศ.ดร. มณฑิรา อินจ่าย
151 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับความเครียดในการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศศูนย์ควบคุมการบินในสังกัดบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มินตรา บุญญสิทธิกุล 56240301 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
152 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพวัฒนธรรมองค์การกับความสมดุลชีวิตและการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข วชิราภรณ์ สุวรรณชื่น 56240332 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
153 2559 ผลการใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย ภัทรภร จตุรวัฒนา 56240295 อ. กุณฑล ตรียะวรางพันธ์
154 2559 พลวัตในจิตวิทยาการทำงาน: พหุกรณีศึกษาจากพฤติกรรมความภักดีของติ่งไอดอลเกาหลี วิภาวรรณ อิมพิมพ์ 56240356 ผศ.ดร. มณฑิรา อินจ่าย
155 2559 ข้อบ่งชี้ภาวะซึมเศร้าจากแบบทดสอบทางจิตวิทยาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก กนกนาถ เวชพันธ์ 56240028 ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
156 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ กัญญาพัชร จุลละนันทน์ 56240042 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
157 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคข่าวจากสื่อออนไลน์และการควบคุมตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จิตตินันท์ อินปั๋น 56240059 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
158 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์และการใช้กลไกทางจิต ของนิสิตเพศหญิง ชลดา คงคามี 56240080 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
159 2559 ผลของน้ำหนักตัวที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่น ญาดา โภคารัตน์กุล 56240097 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
160 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างความเหงากับการเสพติดเฟซบุ๊กในนิสิตจิตวิทยาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร ณัฐสิมา มณีรัตน์ 56240110 ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
161 2559 จิตพลวัตของการเกิดแรงจูงใจในผู้ที่มีความเสี่ยงเสพติดการทำศัลยกรรมเสริมความงาม ธมลวรรณ ยูน 56240134 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
162 2559 พลังสุขภาพจิตและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ที่ประสบปัญหาการยอมรับจากครอบครัวของหญิงรักหญิง นิธิตา โพธิคม 56240172 ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
163 2559 การเปรียบเทียบความเครียดของคู่รักเพศชายหญิงที่อยู่ร่วมกันและไม่ได้อยู่ร่วมกันของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ปิยากร ศรคำ 56240226 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
164 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับปัญหาพฤติกรรมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพิษณุโลก พีรพัจน์ ทองปิ่น 56240264 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
165 2559 ผลชองการฝึกสมาธิแบบไทซิต่อความสามารถในการวางแผนและการแก้ไขปัญหา ภัทรนันท์ กุคำใส 56240288 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
166 2559 อิทธิพลของรูปแบบที่อยู่อาศัยที่มีต่อภาวะเสี่ยงต่อสมองเสื่อม และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ฤทัยวรรณ คงคร้าม 56240325 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
167 2559 การวาดภาพบ้าน ต้นไม้ และคน ของเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก สิริกัลยา เหล่าชัย 56240400 ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
168 2559 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนที่ได้จากการวาดภาพบ้าน ต้นไม้ คน ในนิสิตที่บุคลิกภาพแบบแสดงตัวและเก็บตัว สุริวัลย์ คีรีรัตน์นิติกุล 56240424 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
169 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับการมีจิตสำนึกสาธารณะของนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร อวภาส์ ตันยศ 56240455 ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
170 2558 สมรรถนะกับการพัฒนาอาชีพของกลุ่มพิเศษในสังคมไทย: กรณีศึกษาหญิงขายบริการทางเพศ ในจังหวัดเชียงใหม่ ฉายสุดา พรหมจักร์ 55241897 ผศ.ดร. มณฑิรา อินจ่าย
171 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและความเครียดในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จินดารัตน์ โฮ 55240012 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
172 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเผชิญปัญหาและสุขภาพจิต ของนิสิตเพศทางเลือกในมหาวิทยาลัย อัมรินทร์ อายุยืน 55240142 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
173 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค (AQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของพนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดพิษณุโลก ราเมศ เถียรจันทึก 55242108 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
174 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมเผชิญปัญหาของนิสิตต่างชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร นภาพร แสงงาม 55240067 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
175 2558 ประเมินคุณภาพการบริการคลินิกรักษาสัตว์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยแบบจำลอง SERVQUAL ปภาวรินทร์ อินทะนัย 55242047 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
176 2558 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ชมพูนุช รัตนจรัสโรจน์ 55241910 อ. เพชรี บุญศิริยะ
177 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในตนเองต่อความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง เอกณัฐ รัตนา 55242320 อ. เพชรี บุญศิริยะ
178 2558 ภาวะผู้ตามของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์ พิมพ์ชนก แก้วคำ 55242061 อ. เพชรี บุญศิริยะ
179 2558 ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรกองการประปากับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ณิชากร สุขมี 55240036 อ. เพชรี บุญศิริยะ
180 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับความผูกพัน ต่อองค์กรของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ทำงานในองค์กรเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นันทิพัฒน์ หงษ์สามสิบเจ็ด 55242016 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
181 2558 ความสัมพันธ์ของการรับรู้ลักษณะงานกับความสุขในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในฝัน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 อริยมาส อรุณศรี 55242290 อ. เพชรี บุญศิริยะ
182 2558 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ย้ายเข้าสู่เมืองของครูชนบท : การณีศึกษาครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ณัฐชัย สุขประสงค์ 55241941 อ. เพชรี บุญศิริยะ
183 2558 บทบาทการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่ประสบความสำเร็จของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว : กรณีศึกษา ธิดารัตน์ จันทร์บ้านคลอง 55240050 ดร. กุณฑล ตรียะวรางพันธ์
184 2558 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสำนึกเพื่อสังคมของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชญาภา เลือดทหาร 55240111 อ. กุณฑล ตรียะวรางพันธ์
185 2558 การเปลี่ยนผ่านตามพัฒนาการของมารดาที่เคยตั้งครรภ์ช่วงวัยรุ่น : กรณีศึกษา บุญฑริกา สุทธิกิจพิพัฒน์ 55242030 อ. กุณฑล ตรียะวรางพันธ์
186 2558 ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิญาณ (องค์การทอผ้าอุปถัมภ์) จังหวัดพิษณุโลก นุจรี สมถวิล 55242023 อ. กุณฑล ตรียะวรางพันธ์
187 2558 ปัจจัยที่ส่งต่อการปรับตัวของนักเรียนทุนพระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในระดับมหาวิทยาลัย พยงค์ ชัยปาละ 55240098 อ. กุณฑล ตรียะวรางพันธ์
188 2558 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมก้าวร้าวกับภาวะติดเกมของนิสิตนักศึกษา ธนพจน์ ยอดสุวรรณ์ 55240043 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
189 2558 จิตพลวัตของผู้ที่สักสวยงาม เจติญา ภูทวี 55240029 ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
190 2558 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย นิติยา เขียวไสว 55240074 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
191 2558 สมรรถนะกับการพัฒนาอาชีพของกลุ่มพิเศษในสังคมไทย : กรณีศึกษา ครูเพศทางเลือกในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปัทมพร ขจรไพร 55240081 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
192 2558 อิธิพลของการ Priming ด้วยศีล 5 กับพฤติกรรมที่ซื้อสัตย์ในการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร กัญญากร มาดารัตน์ 55241835 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
193 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับการปรับตัวของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่งไพลิน เนาเหนียว 55240128 ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
194 2558 ปัจจัยด้านครอบครัว ที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการเด็ก: กรณีศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวขนิษฐา เถิงฝั้น 55241859 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
195 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจิตสังคมและจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จามจุรี คงเที่ยง 55241866 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
196 2558 ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูที่มีความสัมพันธ์กับเด็กปฐมวัยที่มีความเสี่ยงและไม่มีความเสี่ยงพัฒนการผิดปกติริบด้าน กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคุ้งวารี จังหวัดพิษณุโลก ณัฐธิณี อินทะเนตร 55241958 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
197 2558 ความสัมพพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพความฉลาดทางอารมณ์และการเรียนอย่างมีความสุขของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ธัญญาลักษณ์ กาศสกูล 55241996 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
198 2558 ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับช่วงอายุการสมรสในหญิงกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพชรา เมธาอนันต์กุล 55242078 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
199 2558 สมรรถนะกับการพัฒนาอาชีพของกลุ่มพิเศษในสังคมไทย:กรณีศึกษานิสิตรอพิพิจคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร ศิริมาส มากมี 55242245 ผศ.ดร. มณฑิรา อินจ่าย
200 2558 จิตพลวัตของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย : กรณีศึกษาการฆ่าตัวตายซ้ำ สลิลทิพย์ มาตรา 55242269 ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
201 2558 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหมู่บ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก สาวิตรี เสาแบน 55242276 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
202 2558 จิตพลวัตจากแบบทดสอบ THEMATIC APPERCEPTION TEST ของเยาวชนหญิงผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติดและรับของโจร ธนวรรณ รอดขำ 55241989 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
203 2558 Self-Esteem & Adjustment In Hmong students ดวงพร สินวิริยะนนท์ 55241965 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
204 2558 สมรรถนะกับการพัฒนาอาชีพของกลุ่มพิเศษในสังคมไทย : กรณีศึกษาทนายความในเขตปกครองพิเศษเมืองพัทยา วรรณกาต์ เอมอ่อน 55242146 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
205 2558 สมรรถนะกับการพัฒนาอาชีพของกลุ่มพิเศษในสังคมไทย : กรณีศึกษานักทรัพยากรมนุษย์ อดีตผู้นำสันทนาการในมหาวิทยาลัย วชิรวิทย์ แซ่เฉี้ยง 55242122 อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์
206 2558 การศึกษาลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ของนิสิตจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พลอยไพลิน จันโสดา 55240104 ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม