ภาควิชาประวัติศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี

# Year Title Student Name Student ID Prefix Advisor
1 2562 การจัดตั้งโรงเรียนพิชัยและผลต่อการประกอบอาชีพของนักเรียนโรงเรียนพิชัยรุ่นแรก ณัฎฐณิชา ถีปรี 57244780 อ. ดารุณี สมศรี
2 2562 พัฒนาการและผลกระทบของการจัดถนนคนเดินพิษณุโลกตั้งแต่ พ.ศ.2552-2562 พลอยพรรณกร สันตพงศ์ 58245557 อ. ปวีณา บุหร่า
3 2562 การรับรู้ของชุมชนโดยรอบต่อชุมชนบ้านม่วงในฐานะ “หมู่บ้านโรคเรื้อน” พ.ศ.2510-ปัจจุบัน คนึงนิจ ศรศักดา 59240452 อ. ดารุณี สมศรี
4 2562 การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของอาชีพสามล้อเครื่องใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงปี พ.ศ. 2530-2562 ธนวิชญ์ คณารส 57241086 อ. กันต์กนิษฐ์ โพธิกิจ
5 2562 การสร้างอัตลักษณ์ของคนตาบลแม่เปิน อาเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านประเพณีบุญบั้งไฟ พัชรินทร์ วิไลปาน 58241924 อ. ปวีณา บุหร่า
6 2562 พัฒนาการและการจัดการตลาดริมยม 2437 ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ยลดา บุญหนุนเทศ 58242129 ผศ.ดร. มนตรี กรรพุมมาลย์
7 2562 พัฒนาการและการดาเนินงานธุรกิจกลุ่มสมอแขขนมไทย ตาบลสมอแข อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นันทิกานต์ ดอนไพร 58241528 ผศ.ดร. มนตรี กรรพุมมาลย์
8 2562 พัฒนาการของกลุ่มผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติตูบแก้วมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526–2562 วัชราภรณ์ ปงก๋าวงค์ 59243712 อ. ชนิดา พรหมพยัคฆ์
9 2562 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมเลี้ยงผีขุนน้ำ กรณีศึกษาตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2550-2559 ชนนิกานต์ วงษ์พันธ์ 57240850 อ. ชนิดา พรหมพยัคฆ์
10 2562 ผลกระทบจากการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ต่อชุมชนบ้านพระปรางค์ พ.ศ. 2520 - ปัจจุบัน ปณิตรา ปูกี 58241641 อ. ดารุณี สมศรี
11 2562 การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อท้องถิ่นพิธีกรรมเลี้ยงโรง บ้านหนองจิก อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2522-2561 ประภัสสรณ์ เทพจิตร 58241702 ดร. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
12 2562 พัฒนาการและปัจจัยการขยายตัวของร้านอาหารญี่ปุ่น ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก ชยานันต์ มีเผ่า 57240874 ผศ.ดร. มนตรี กรรพุมมาลย์
13 2562 การศึกษาการพัฒนาจุดผ่อนปรณการด่านสิงขรที่ส่งผลกระทบต่อตลาดและชุมชนด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงเวลาที่ศึกษา พ.ศ. 2540 - 2562 เรืองศักดิ์ จันทร์น้อย 58242228 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
14 2562 การเกิดกลุ่มและการปรับตัวของกลุ่มจักสานปลาตะเพียนใบลานบ้านวัดช่องลม หมู่ที่ 1 ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงปี พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2562 ธนาภรณ์ โตประยูร 58241344 อ. ปวีณา บุหร่า
15 2562 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ทและที่พัก อาเภอบางมูลนาก จังหวัด พิจิตร ตั้งแต่พ.ศ.2450-ปัจจุบัน จินต์ศุจี นากกล่า 59240551 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
16 2562 พัฒนาการและการจัดการงานประเพณีแห่น้้าขึ้นโฮง สรงน้้าเจ้าหมื่นด้ง ต้าบลบ้านตึก อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ชลดา ภักดี 58241030 ผศ.ดร. มนตรี กรรพุมมาลย์
17 2562 ความเปลี่ยนแปลงของประเพณีทำขวัญผึ้ง พิธีกรรมและคุณค่า ต่อชาวบ้านท่าดินแดง ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ธัญทรณ์ ศรีทิพรัตน์ 59241992 อ. ปวีณา บุหร่า
18 2562 ผลกระทบจากโครงการรับจานาข้าวต่อชาวนากลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนบ้านท่าตาล ตาบลท่าตาล อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2558 วราพรรณ วังสะตัง 55243549 ผศ. สุพรรณี เกลื่อนกลาด
19 2561 การปรับเปลี่ยนบทบาทของมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ กรณีศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2500 - ปัจจุบัน อัญชิสา คงคานิ่ง 57242359 ดร. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
20 2561 ประวัติศาสตร์ชุมชนย่านเก่าวังกรด จังหวัดพิจิตร : ลักษณะการปรับตัวและการอนุรักษ์ ในช่วงทศวรรษ 2550 – ปัจจุบัน ปิ่นสุดา สุขม่วง 56241513 อ. ชนิดา พรหมพยัคฆ์
21 2561 การเปลี่ยนแปลงของประเพณีการแข่งเรือแม่น้้าโขง ต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2542 – 2561 ธราดล วุฒิกรณ์ 58241375 ดร. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
22 2561 พัฒนาการด้านการค้าผ้าหม้อห้อมชุมชนทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พ.ศ.2500 - ปัจจุบัน ภาณุพันธุ์ อารีย์ 57241581 อ. ดารุณี สมศรี
23 2561 การปรับตัวทางอาชีพของชาวบ้านตำบลอุโมงค์สู่การผลิตสวนลำไย ตั้งแต่ พ.ศ.2520 – ปัจจุบัน ชนกภัทร กันทวี 57240843 ดร. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
24 2561 การเปลี่ยนแปลงของอาชีพถ่อเรือในหมู่บ้านปากปง ตำบลปากกาง จังหวัดแพร่ พ.ศ. 25480-ทศวรรษ 2520 พัณณ์ชิตา แบนอ้น 57241260 อ. ดารุณี สมศรี
25 2561 ชาวไทลื้อบ้านถิ่น เมืองแพร่ กับการนำเสนออัตลักษณ์ผ่านพิธีกรรมสืบชะตาหมู่บ้าน กาญจนา เครือแก้ว 58240774 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
26 2561 ภาพลักษณ์และความหมายของพระพุทธชินราชกับการสร้างความเป้นตัวตนท้องถิ่นพิษณุโลก (พ.ศ.250-ปัจจุบัน) เนตรนภา สุขทุ่นฟุย 56241377 อ. ชนิดา พรหมพยัคฆ์
27 2561 การหารายได้ของชาวบ้านกับรถจักรยานยนต์ ศึกษาชุมชนวัดโบสถ์ ช่วงปี พ.ศ.2530 – ปัจจุบัน ภาณุวัฒน์ โท้แก้ว 57241598 ผศ. สุพรรณี เกลื่อนกลาด
28 2561 การปรับตัวของชาวม้งทับเบิกต่อการท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 – ปัจจุบัน กรณีศึกษา หมู่บ้านม้งทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ วรนุข สุวมาตร 56241889 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
29 2561 การขยายตัวของกิจการการค้าของกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน ในชุมชนตลาดนาเฉลียง ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2495 - ปัจจุบัน รักษิณา อินมาพันธ์ 57241703 อ. ดารุณี สมศรี
30 2561 การศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรจากการปลูกพืชไร่สู่การทาสวนยางพารา “กรณีศึกษาพื้นที่ตาบลสวนเมี่ยง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก” ช่วงเวลาการศึกษา พ.ศ.2548 – 2560 ปรเมศร์ ฟองจางวาง 58241672 ดร. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
31 2561 บทบาทของผู้หญิงในพิธีกรรม การรำผีมอญ: กรณีศึกษาตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จินดารัตน์ สะเกาหอม 57240799 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
32 2561 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตยาสูบพันธุ์พื้นเมืองของชาวบ้านหมู่บ้านหนองปลา ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทศวรรษ 2520 - พ.ศ.2560 ฐิติณีย์ สีทา 58241108 อ. ดารุณี สมศรี
33 2561 แร่เหล็กเมืองลอง การผันเปลี่ยนสู่ความเชื่อทางวัฒนธรรม “ตับเหล็ก” (กรณีศึกษาบ้านนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่) สุดารัตน์ ไชยแก้ว 57242113 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
34 2561 ผลกระทบของการสร้างเขื่อนและการปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านในบริเวณริมโขง อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อโณทัย แจ้งสว่าง 57242243 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
35 2561 การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนตำบลบ้านแก่งก่อนและหลังการสร้างคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งขวา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ปี พ.ศ. 2500-2561) สิริรัตน์ พรมนรินทร์ 58242679 อ. ปวีณา บุหร่า
36 2561 การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนตำบลบ้านแก่งก่อนและหลังการสร้างคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งขวา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ปี พ.ศ. 2500-2561) สิริรัตน์ พรมนรินทร์ 58242679 อ. ปวีณา บุหร่า
37 2561 เรื่องการขยายตัวของการปลูกยางพารากับการเปลี่ยนแปลงวิถี ชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบ้านวังทอง อาเภอเมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 – 2560 ณัฐธิรา สงวนสิน 57240959 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
38 2560 คนจีนกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในสวรรคโลก พ.ศ. 2480 - 2515 อรปรียา จั่นแก้ว 57242311 อ. ดารุณี สมศรี
39 2560 ผลกระทบของการเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว (บ้านฮวก) ต่อชุมชนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน ผกากรอง เที่ยงศิริวัฒนา 56241544 อ. ดารุณี สมศรี
40 2560 ชุมชนชาวแพลุ่มแม่น้าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี กับพัฒนาการสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว (พ.ศ.2500 - พ.ศ.2559) กนกพล ปิยะมัยคงเดช 56240509 อ. ชนิดา พรหมพยัคฆ์
41 2560 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีแดงและกระบวนการกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุดมพร ขวัญแก้ว 56242381 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
42 2560 การเปลี่ยนแปลงประเพณีและพิธีกรรมในคัมภีร์ใบลานของวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ ณภัทร จากภัย 56240943 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
43 2560 การฟื้นบ้านย่านเมืองของชุมชนตรอกโรงยาสู่ย่านการค้าโบราณจังหวัดอุทัยธานี ฐิติมาภรณ์ ฉัตรเกษมวงษ์ 56240936 ดร. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
44 2560 การเกิดขึ้นและการปรับตัวของท่าคัดมะนาวในชุมชนบ้านยางแล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน ยุวดี สุขเอม 57241680 ดร. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
45 2560 การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชุมชนนาเกลือจากการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง พัทยา พ.ศ. 2499 - ปัจจุบัน กชกร ฉัตรกั้น 56240486 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
46 2560 พัฒนาการและการสร้างอัตลักษณ์ของธุรกิจกาแฟดอยช้าง พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน กนกพร ปินตา 56240493 อ. ดารุณี สมศรี
47 2560 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง เขาสมอแคลง (พ.ศ.2541 - 2559) นรากร เพชรานรากร 56241261 อ. ชนิดา พรหมพยัคฆ์
48 2560 พัฒนาการของคุ้มวงศ์บุรีไปสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จังหวัดแพร่ (พ.ศ.2535 - 2559) ณัฐฐินันท์ มะโนศรีลา 56241018 อ. ชนิดา พรหมพยัคฆ์
49 2560 การเปลี่ยนแปลงวิถึชีวิตของชาวมลาบรี บ้านห้วยฮ่อม ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ในทศวรรษ 2520 - ปัจจุบัน นัฐนันท์ โพธิ์ศรี 56241308 อ. ดารุณี สมศรี
50 2560 พัฒนาการผ้าทอมัดหมี่ ชุมชนบ้านนาเมือง ตาบลป่าแดง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ( พ.ศ. 2535 – 2559) เศรษฐศิษฏ์ โพธิ์ทอง 56242060 อ. ชนิดา พรหมพยัคฆ์
51 2560 การศึกษาวิถีชีวิตปราชญ์ท้องถิ่นในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สุทธิดา ชัยแสง 57242137 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
52 2560 การปรับตัวทางด้านการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวบ้านชุมชนตาบลในเมือง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2520 – ปัจจุบัน ปริศนา นิทากร 57241338 ดร. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
53 2560 พัฒนาการผ้าทอพื้นเมืองบ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วรรณพร สดากร 56241896 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
54 2560 การต่อต้านการบริโภคสุนัขและการค้าสุนัข กรณีศึกษา : ชุมชนท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน มลิวัลย์ ศรีวรกุล 56241735 อ. ดารุณี สมศรี
55 2560 การศึกษาสีย้อมผ้าธรรมชาติ ศูนย์ทอผ้าบ้านผาทั่งและบ้านนาตาโพ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สุพรรษา คงรอด 57242144 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
56 2560 การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชาวไทยทรงดำพื้นที่ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่ช่วงพ.ศ. 2500 - 2558 กฤษสิริ โพล้งมี 55760367 อ. ชนิดา พรหมพยัคฆ์
57 2560 กระบวนการผลิตของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สุวนันท์ ซิมทรัพย์ 56242213 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
58 2560 พัฒนาการการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พิชามญชุ์ ใจกล้า 56241629 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
59 2560 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมของอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ หลังจากเป็นฐานทัพอเมริกันใน พ.ศ. 2507 ปาริชาต คงขาว 56241490 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
60 2560 จากสตรีสมัยใหม่สู่กระบวนการสร้างให้กลายเป็นบุคคลสำคัญของท้องถิ่น กรณีหม่อมศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา ศุภมาศ วงศ์ไทย 56242046 อ. ดารุณี สมศรี
61 2560 มะม่วงกับการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคม ในตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน) ทิพยวิมล เทียนชัย 56241087 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
62 2560 การพัฒนาประเพณีท้องท้องถิ่นโดยการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐภายในท้องถิ่น: กรณีศึกษา ประเพณีแห่พระทอง บ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2527-ปัจจุบัน กรชนก ทวะบุตร 57240638 อ. ชนิดา พรหมพยัคฆ์
63 2560 รูปแบบการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ฐาปณีย์ พุ่มม่วง 56240905 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
64 2560 พัฒนาการกลุ่มแกะสลักหินอ่อนพรานกระต่ายบ้านหนองดุก กรณีศึกษา ตาบลพรานกระต่าย อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2560 พิพัฒน์ กนกสิงห์ 56241636 อ. ชนิดา พรหมพยัคฆ์
65 2560 นโยบายรัฐของไทยกับพม่าต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน กฤตกมล เมืองสมบัติ 56240592 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
66 2560 ศึกษาการปรับตัวของชาวนาหมู่ 1 และ หมู่ 12 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน อพัชยา อ่วมบุญ 56242282 ผศ. สุพรรณี เกลื่อนกลาด
67 2560 ชุมชนเครือข่ายพุทธศาสนาแบบครูบาศรีวิชัยในล้านนา: กรณีศึกษาชุมชนชาวล้านนาในอำเภอทุ่งเสลี่ยม ธารทิพย์ อินต๊ะโม 56241162 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม
68 2560 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพผลิตผ้าไหมบ้านกาแมด กับการสร้างอาชีพเสริม ของกลุ่มผลิตผ้าไหมชุมชนบ้านเหล่าหลวง หมู่ 3 อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน ณัฐพร ทิพชัย 57240966 อ. ดารุณี สมศรี
69 2560 รูปแบบการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนนครไทย อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ศุภฤกษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 56242053 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
70 2560 พัฒนาการสมุนไพรไทย : กรณีศึกษาการประกอบอาชีพประจาตระกูลรัตนธันยพร อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (ในช่วงปี พ.ศ. 2500 – ปัจจุบัน) สุธัญญา เหลืองรุ่งทรัพย์ 56242169 อ. ชนิดา พรหมพยัคฆ์
71 2560 กระบวนการฟื้นฟูตลาดน้ำโบราณบางพลีหลังเหตุการณ์เพลิงไหม้ปี 2557 กรณีศึกษา ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วราภรณ์ พลับพลา 57241796 อ. ชนิดา พรหมพยัคฆ์
72 2560 รูปแบบการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนชาติตระการวิทยา อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก วรวิทย์ ฤทธิ์เดช 59241926 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
73 2560 การศึกษาพัฒนาการคณะมังกร : คณะมังกรทองจ้าวพ่อ-จ้าวแม่ปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2507- ปัจจุบัน เอกวิชญ์ สุมังเกษตร 57242410 อ. กันต์กนิษฐ์ โพธิกิจ
74 2560 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยว อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (พ.ศ.2530 – ปัจจุบัน) ปวีณา คนคล่อง 56241469 อ. ดารุณี สมศรี
75 2560 บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของเครือข่าย แรงงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน หมู่บ้านทวีสุข ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๖๐ วันวิสาข์ คุ้มนุ่น 57241871 ดร. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
76 2560 รูปแบบการศึกษาการพัฒนาวิธีวิทยาและเทคนิคการสอนประวัติศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกลุ่มแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ บัญญวัฒน์ ทักษิณ 57241284 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
77 2560 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ หลังการสร้างรถไฟสายเหนือ พ.ศ.2450 ชลธิชา พงษ์สุวรรณ 56240844 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
78 2560 การรักษาอัตลักษณ์ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำ : กรณีศึกษาตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อัจฉราวรรณ พงษ์สุวรรณ์ 56242350 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
79 2560 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตกับการปรับตัวของชุมชนชาวนาบ้านกร่างอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จักรีวรรณ ยอดเพชร 59240752 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
80 2560 การเปลี่ยนแปลงเมืองเก่าสุโขทัยภายหลังจากการเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย: กรณีศึกษาชุมชนบ้านใหม่ตระพังทองตั้งแต่ ปี พ.ศ.2496-ปัจจุบัน ศิโรรัตน์ เขียวบาง 56242039 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
81 2560 การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแก่ชาวปกาเกอะญอ:กรณีศึกษา หมู่บ้านป่าตึง ตาบลช่างเคิ่ง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ค.ศ. 1957-2017 สวิชญา จีนะวนิช 57242045 อ. ดารุณี สมศรี
82 2560 พัฒนาการการอพยพ และการปรับตัวทางวัฒนธรรมของไทพวนบ้านลาดทิพยรส อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ชนิกาญจน์ ทองทัพ 58240837 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
83 2560 พัฒนาการและการขึ้นมามีชื่อเสียงของวัดในสังคมไทย : กรณีศึกษา วัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2524-2559) กัลยรัตน์ วงษ์มณี 57240676 อ. ชนิดา พรหมพยัคฆ์
84 2560 รูปแบบการศึกษาการพัฒนาวิธีวิทยาและเทคนิคการสอนประวัติศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ด้านสิ่งแวดล้อม อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สุจริต นันทะสาร 57242106 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
85 2560 การรักษาและการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของกลุ่มนักดนตรีทะแยมอญ คณะหงส์ฟ้ารามัญ บางกระดี กรุงเทพมหานคร วรรณสุดา บุญต้อ 56241919 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
86 2559 ปฏิบัติการทางสังคมต่อผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็น "ปอป" ในหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2550-2555 อธิชา วงษ์บ้านใหม่ 56242251 อ. ดารุณี สมศรี
87 2559 การปฏิรูปการปกครองกับการเปลี่ยนแปลงการค้าไม้สักในเมืองแพร่ในช่วงพ.ศ.2445-2479 อรกช บุญฮวด 56242312 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
88 2559 ธุรกิจค้าผ้ากับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนแม่คำมีวังช้าง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (พ.ศ.2520-ปัจจุบัน) ผกามาศ สมยะ 56241551 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
89 2559 พัฒนาการของธุรกิจขนมผิง ตำบลบ้านกง และตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ฐิตาภา วิริยานนท์ 56240912 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
90 2559 กระบวนการสร้างกาดกองต้าให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม พลวัฒน์ บูรณ์วริทธิ์กร 56240585 ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
91 2559 เทคโนโลยีการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชาวนาในตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2500-2559 จิราภรณ์ งามเนตร 56240776 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
92 2559 การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมแหล่งโบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี อมรรัตน์ ประชีพฉาย 56242305 ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
93 2559 กระบวนการสร้างพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ให้เป็นผีบรรพบุรุษของชาวนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จุฑารัตน์ ชัยดา 55240227 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
94 2559 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวเรือชุมชนบ้านจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2500-ปัจจุบัน นิพิฐพนธ์ อ้นอ่อน 56241346 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
95 2559 การปรับตัวของชาวไร่ยาสูบ บ้านวังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย พ.ศ. 2510-ปัจจุบัน ประภาพร โตจริง 56241445 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
96 2559 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบประเพณีแต่งงานของไททรงดำ : กรณีศึกษาชาวไททรงดำ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน สกุลรัตน์ ดีอินทร์ 56242077 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
97 2559 การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายหวยใต้ดิน : กรณีการศึกษาตำบลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (พ.ศ.2540-ปัจจุบัน) จุฑาลักษณ์ นาชัยเวช 55242542 ผศ. สุพรรณี เกลื่อนกลาด
98 2559 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เมืองพะเยา พ.ศ.2500-ทศวรรษ 2540 นงนภัส ตรัยรัตนบำรุง 56241230 อ. ดารุณี สมศรี
99 2559 การปรับตัวของคณะลิเก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ช่วง พ.ศ.2500-ปัจจุบัน กัญญา เพ็ชรัตน์ 56240646 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
100 2559 การทำตู้โบราณกับความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมชุมชนบ้านเพชรไฝ พ.ศ.2520-ปัจจุบัน อาทิตย์ เรืองคำ 56242374 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
101 2559 ภาพลักษณ์ฝ่ายซ้ายในทัศนะของสุพจน์ ด่านตระกูล ทัชชา จันทร์เจริญ 56241063 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม
102 2559 ภาพสะท้อนสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมความเชื่อล้านนา : กรณีศึกษาจาก นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ล้านนาเรื่อง เวียงแว่นฟ้า และ หนึ่งฟ้าดินเดียว ของกฤษณา อโศกสิน (พ.ศ.2410-พ.ศ.2435) ทาริตา แตงเส็ง 55240296 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
103 2559 การเพิ่มบทบาทของผู้หญิงชาวม้งในพิธีกรรม "อัวเน้ง" : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านขุนน้ำคับอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พรพิมล แซ่หลอ 56241582 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
104 2559 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในตัวเมืองพิษณุโลกและการปรับตัวของผู้คนชุมชนชานเมือง : กรณีศึกษาบ้านคลองจันทร์ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2504-ปัจจุบัน) ยุวรีย์ ทองเชื้อ 55243396 ผศ. สุพรรณี เกลื่อนกลาด
105 2559 การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของเจ้าพิริยะเทพวงศ์ ทศวรรษ2540-ปัจจุบัน ยศวดี สุทธนะ 56241780 อ. ดารุณี สมศรี
106 2559 นโยบายรัฐที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและบทบาทของกลุ่มคนจีนในนครสวรรค์ ตั้งแต่ 2438-2475 ณัฏฐ์ เดชปั้น 56240974 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
107 2559 อิทธิพลของรูปแบบการคมนาคมกับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนตลาดพลู พ.ศ.2446-2510 กนกวรรณ บุญชู 56240523 อ. ดารุณี สมศรี
108 2559 ธุรกิจการค้าสังคโลกกับกระบวนการสร้างตัวตนเป็นนักธุรกิจท้องถิ่นกรณีศึกษา : คุณสุเทพ พรมเพ็ชร เจ้าของธุรกิจการค้าสังคโลกใน ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย อรุณกมล เชิ้อบัว 56242329 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
109 2559 การใช้วาทกรรมทางพุทธศาสนากับการเคลื่อนไหวทางการเมือง : กรณีศึกษากระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส) กชกร กันพงษ์ 56240479 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
110 2559 การเพิ่มบทบาทของผู้หญิงชาวม้งในพิธีกรรม “อัวเน้ง” ชุมชนบ้านขุนน้ำคับ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2526-ปัจจุบัน) พรพิมล แซ่หลอ 56241582 ดร. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
111 2558 ชามตราไก่ กับกระบวนการกลายเป็นเอกลักษณ์จังหวัดลำปาง ธิติกร มูลมงคล 55240319 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
112 2558 พัฒนาการชุมชนตลาดคลองสวน 100 ปี กรณีศึกษา ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ แสงระวี คมขำ 55243839 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
113 2558 ระบบเทศาภิบาลกับผลกระทบต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองพรหมพิราม (พ.ศ.2437-2476) อรพินท์ พงศ์ปฏิสนธิ 55243914 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
114 2558 ชีวิตชาวอีสานอพยพ : กรณีศึกษาชาวอีสานในตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงพชร เกียรติศักดิ์ ยศนันท์ 55242474 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
115 2558 ของฝากประจำจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษา กล้วยตากและหมี่ซั่ว เพชรรัตน์ บุญรอด 55243280 ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
116 2558 กำเนิดและพัฒนาการของตลาดชุมชนมอกกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร(พ.ศ. 2526-2559) ศิราพัทธ์ จุฬพันธ์ทอง 55240524 อ. ชนิดา เผือกสม
117 2558 ชื่อ-สกุลกับสังคมไทย พ.ศ. 2525-2558 นิชาภัทร รัตนะ 55242962 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
118 2558 ภาพสังคมในอุดมคติของญี่ปุ่น : ศึกษาจากการ์ตูนเรื่อง "ซามูไรพเนจร" แสนภูมิ ภู่ทอง 55243846 อ. กรรณิการ์ สาตรปรุง
119 2558 พัฒนาการโรงแรมและที่พักในจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ พ.ศ. 2500-2550 ศานตมล ศมศานติ์ 55240517 ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
120 2558 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการพิพิธภัณฑ์เชิงโหยหาอดีตในจังหวัดสุพรรณบุรี สิตานันท์ สาลีผลิน 55243716 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
121 2558 การศึกษาอัตลักษณ์ชาวเวียดนามอพยพกรณีพื้นที่ศึกษา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย อัษฎางค์ โคตรภูธร 55243938 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
122 2558 วิถีชีวิตและการปรับตัวจากภาวะน้ำท่วม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สุภกิจ เหลืองอ่อน 55243792 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
123 2558 คน คลอง เรือพาย สายน้ำ จากเส้นทางคมนาคมพัฒนาสู่ตลาดการค้าและการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สาวิตรี นวมตรี 55243709 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
124 2558 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตของชาวนาในจังหวัดพิษณุโลก กรณีศึกษา : หมู่บ้านดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2520-2556) อนงค์นาถ ท้วมหลุ่น 55243877 ผศ. สุพรรณี เกลื่อนกลาด
125 2558 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเซรามิคจังหวัดลำปางภายใต้บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชน ช่วงปี พ.ศ. 2500-2545 ภูมิระพี สุรภัทร 55243327 อ. ชนิดา เผือกสม
126 2558 บทบาทและการปรับตัวของสามล้อปั่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดพิษณุโลก เกษราภรณ์ แก้ววังอ้อ 55240456 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
127 2558 การรักษาอัตลัษณ์ความเป็นมอญ : กรณีศึกษาบ้านบางขันหมาก ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ธีรวัฒน์ ศรีจันทร์ 55240326 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
128 2558 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบศิลปะสุโขทัยจากการให้ความหมายเกี่ยวกับการเมืองในสมัยอาณาจักรสุโขทัย วราภรณ์ นิลแนม 55240456 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
129 2558 นโยบายการท่องเที่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของประเพณีบวชช้างของชาวไทยพวน ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย(ก่อนพ.ศ. 2553-ปัจจุบัน) อนันตยา พิลึก 55240562 อ. ชนิดา เผือกสม
130 2558 พัฒนาการงานสมโภชพระพุทธชินราชกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดพิษณุโลก สุวนันท์ ประกิจ 55240531 ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
131 2558 ประวัติศาสตร์สังคมเมืองจันทบุรีและเมืองตราดภายใต้การยึดครองของฝรั่งเศสจนถึงสิ้นสุดการปกครองมณฑลจันทบุรี (ค.ศ. 1893-1933) วรรษธร พันธ์วงษ์ 55243532 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม
132 2558 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมทางบกในสมัยอเมริกัน : กรณีศึกษา ถนนมิตรภาพ(ช่วงสระบุรี-นครราชสีมา) อติพร สมศรี 55243860 ผศ. สุพรรณี เกลื่อนกลาด
133 2558 ภาพสังคมอุดมคติของสถานภาพและบทบาทผู้หญิงในอเมริกา กรณีศึกษานิยายเรื่อง The Hunger Games ปาริชาต ผดุงศรี 55243112 อ. กรรณิการ์ สาตรปรุง
134 2558 การสร้างบทบาทผู้หญิงในกระบวนการสร้างชาตินิยม (พ.ศ. 2481-2500) อุมาภรณ์ เมืองเปรม 55240593 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
135 2558 การเมืองในธนบัตรไทย ทศวรรษ 2440-2530 ปาณิสรา ศรีปรางค์ 55240241 อ. ชนิดา เผือกสม
136 2558 การสืบทอดการทอผ้าซิ่นตีนจก : กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกบ้านคุ้ม-นาทะเล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์(พ.ศ.2520-พ.ศ.2558) วรวลัญช์ เห็มโพธิ์ 55240432 อ. ชนิดา เผือกสม
137 2558 สภากาแฟ : พื้นที่ทางสังคมของชนชั้นกลางในทศวรรษที่ 1930-1970 พัชระ พะโยม 55243204 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
138 2558 วาทกรรมที่ว่าด้วยระบบทักษิณกับการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 กรรณิการ์ น้องรัก 55240159 อ. ชนิดา เผือกสม
139 2558 ความเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ย่า : กรณีศึกษาการเลี้ยงผีปู่ย่าของสายตระกูลหนึ่งใน ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ศรินยา ป้อกันทัง 55240500 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
140 2558 มันสำปะหลัง : การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคมในตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ.2523-ปัจจุบัน) นภาพร ธงชัย 55240333 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
141 2558 พัฒนาการและการปรับตัวของสามล้อตุ๊กตุ๊กรถเมล์บ้านเราและรถรางในจังหวัดพิษณุโลก นโลบล คำชนแดน 55240304 ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
142 2558 พลวัตรของคนประกอบอาชีพสามล้อถีบ เมืองพิษณุโลก อภิสิทธิ์ ปานอิน 55240579 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
143 2558 การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากจารีตสู่ปัจจุบัน บัวฉัตร ทองมั่น 55243020 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
144 2558 การก่อเกิดและการปรับตัวของชาวสวยลำไย : กรณีศึกษาพื้นที่ในตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2526-2558 เบญจวรรณ จันทวาลย์ 55240364 ผศ. สุพรรณี เกลื่อนกลาด
145 2558 รถม้าลำปาง พัฒนาการและการสร้างอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สุวนันท์ คีรีวรรณ 55243822 ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
146 2558 การรื้อฟื้นและการเติบโตของอาชีพทำเครื่องสังคโลก : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านใหม่ตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2512-2558) กฤษฎางค์ อิ่มคำ 55242399 อ. ชนิดา เผือกสม
147 2558 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวพิษณุโลกผ่านอนุสาร อ.ส.ท. ในช่วงปี พ.ศ. 2503-2557 ศิริวรรณ ไชยดำรงค์ 55243679 ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
148 2558 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิตและการปรับตัวของชาวนา ตำบลหัวเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ระหว่าง พ.ศ. 2505-2558 ธารารัตน์ พรานบุญ 55242887 ผศ. สุพรรณี เกลื่อนกลาด
149 2558 การจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน กรณีศึกษา บ้านร่องปอ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2537-2550 ภาวิณี ขาวแสง 55240418 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
150 2558 สถานภาพ และบทบาทของผู้หญิงในฐานะปัจเจก จากนวนิยายเรื่องปลาหนีน้ำ ชุติมา ชมภูพู่ 55242689 อ. กรรณิการ์ สาตรปรุง
151 2558 "ศรีเทพ" ในงานเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย ธนานันต์ ทัศแก้ว 55240302 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม
152 2558 แนวคิด โลกทัศน์และบทบาทของ อัศนี พลจันทร ในงานเขียนวรรณคดีวิจารณ์กับบริบททางการเมืองและสังคมในช่วงปี พ.ศ. 2484-2501 สุเมธ กุลเลิศประเสริฐ 55243815 อ. ชนิดา เผือกสม
153 2558 ภาพอุดมคติของสถานภาพและบทบาทของสตรี : ศึกษาจากนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ มินตรา ภู่ยางโทน 55243365 อ. กรรณิการ์ สาตรปรุง
154 2558 สังคมการเมืองและคริสต์ศาสนาในยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-16 : กรณีศึกษาชีวิตและงานเขียนของนิโคโล มาคิอาเวลลี โยฑณัฐพร ตั้งชนะชัยพงษ์ 55240425 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม
155 2558 การเมืองในประวัติศาสตร์นิพนธ์ของคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยระหว่าง พ.ศ.2495-2533 กฤชกร กอกเผือก 55240166 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม
156 2558 ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมผ่านงานประเพณีลอยกระทงสาย จังหวัดตาก ธิดา ไชยสาร 55242894 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
157 2558 การปรับตัวของชาวจังหวัดน่านต่อประเพณีการแข่งเรืออันเกิดจากปัจจัยการเข้ามาของนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน รุ่งนภา ไทยชำนาญ 55243495 ผศ. สุพรรณี เกลื่อนกลาด
158 2558 ภาพตัวแทนอีสานในนิยายของฉัตร บุณยศิริชัย ช่วง พ.ศ. 2490-2533 สุธีรา พุฒเถื่อน 55243785 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม
159 2558 การสร้างพื้นที่ความทรงจำของไทดำในสังคมไทย : กรณีศึกษาไทดำในอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก วิลาวัลย์ จันกล้า 55243624 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
160 2558 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิตและการปรับตัวของชาวนาในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษาหมู่บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม พ.ศ. 2510-2558 จตุรณต์ พวกทอง 55242498 ผศ. สุพรรณี เกลื่อนกลาด
161 2558 การเปลี่ยนแปลงผ้าทอตีนจก : กรณีศึกษาอำเภอลอง จังหวัดแพร่ ปาริฉัตร ปัดเป่า 55243105 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
162 2558 การฟื้นฟูวิถีชีวิตริมคลองอัมพวาและพัฒนาการของตลาดน้ำอัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภอเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กนกวรรณ รอดเทศ 55242344 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
163 2558 การก่อเกิดและพัฒนาการการเดินทางของแรงงานชนบทสู่การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2515 ถึงปัจจุบัน(ปี พ.ศ.2558) กรณีศึกษาหมู่บ้านหัวสะพาน ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยวัฒน์ พนาจันทร์ 55242658 ผศ. สุพรรณี เกลื่อนกลาด
164 2558 เครื่องสำอางกับการสร้างตัวตนของผู้หญิงไทยสมัยใหม่ กรณีศึกษาจากนิตยสารสตรี(พ.ศ. 2530-2559) วระภีภรณ์ จาดนอก 55243433 อ. ชนิดา เผือกสม
165 2558 การศึกษาประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจผ่ารร้านผัดผักบุ้งไฟแดงในจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อนพ.ศ. 2500-2558 พัชราภรณ์ พุทธสุวรรณ 55240395 ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
166 2558 ภาพสังคมในอุดมคติของญี่ปุ่น : ศึกษาจากภาพยนตร์การ์ตูนโทรทัศน์เรื่อง "มาสค์ไรเดอร์" ชนาธิป ศิริยา 55242610 อ. กรรณิการ์ สาตรปรุง
167 2558 พัฒนาการบริษัทนำเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก วิลาวรรณ ถมทอง 55240470 ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
168 2558 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของละครชาตรีในจังหวัดเพชรบุรีในช่วง พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน ชุติกา เพิ่มสิน 55242665 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม
169 2558 การปรับตัวของชาวเขาเผ่าม้งจากการขยายตัวของรัฐและทุน กรณีศึกษา บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปรมาภรณ์ หงษ์ทะนี 55243068 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
170 2558 ความเปลี่ยนแปลงของประเพณีการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษา เทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ อติกานต์ ไหลวารินทร์ 55240555 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
171 2558 พัฒนาการของภัตตาคารในจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ พ.ศ. 2500-2558 จารุพัสตร์ ทนนาดี 55240210 ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
172 2558 การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและชาวประมงในชุมชนบ้านกงจากปัจจัยการเข้ามาของถนนสิงหวัฒน์(ช่วงปี พ.ศ. 2479-2558) ณิชญาย์ ประดิษฐทอง 55242818 ผศ. สุพรรณี เกลื่อนกลาด
173 2558 การเกิดขึ้นและการปิดตัวลงของโรงภาพยนตร์ : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี กัลยา เรืองทอง 55242412 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
174 2558 ภาพอุดมคติของประชาธิปไตยในบทบาทของ "พระเอก" และเผด็จการอำนาจนิยมในบทบาท "ผู้ร้าย" ศึกษาจากการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอล ภิชานันท์ พรมลา 55243303 อ. กรรณิการ์ สาตรปรุง
175 2558 การปรับตัวของพ่อค้าแม่ค้าบ้านแก่งซองกับการกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในน้ำตกแก่งซอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500-ปัจจุบัน ราตรี กระสวย 55243471 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
176 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับโรงเรียนจีน ในช่วง พ.ศ. 2475-2500 กรณีศึกษาโรงเรียนสิ่นหมินในจังหวัดพิษณุโลก พลอย เชนลือชา 55243198 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
177 2558 ปลาช่อนแม่ลา เส้นทางการสร้างสินค้าวัฒนธรรมของชาวสิงห์บุรี นรินรัตน์ เสือโฮก 55242931 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
178 2558 พัฒนาการ การเป็นเมืองของหล่มสักหลังสงครามโลกครั้งที 2 ถึงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมพ.ศ. 2500 วิไลพรรณ กำมะถัน 55240487 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม
179 2558 การเปลี่ยนแปลงธุรกิจเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัย กิตติเทพ เข็มทอง 55242429 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
180 2558 การสร้างภาพตัวแทนความเป็นญี่ปุ่นในสังคมไทย : กรณีศึกษานวนิยายไทยสมัยใหม่(พ.ศ. 2540-2559) สุทธิดา ศรีณรงค์ 55243761 อ. ชนิดา เผือกสม
181 2558 การกระจายและการปรับตัวของ "อาหารอีสาน" : กรณีศึกษาบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร ชนกนันต์ น้อยดี 55242573 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
182 2558 "มวยไทย" ในภาพยนตร์ : ความเป็นไทยภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540-2555 ฤทัยชนก แสงโทโพธิ์ 55243501 อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
183 2558 การศึกษาภาวะสมัยใหม่ของสังคมเมืองกรุงเทพฯ และการเกิดวัฒนธรรมการกินข้าวนอกบ้านของชนชั้นกลาง ในช่วง พ.ศ. 2411-2475 บัวระวินท์ กลิ่นจำปา 55243037 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
184 2558 พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของเทศกาลไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รุ่งทิพย์ สืบเหล่ารบ 55243488 ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
185 2558 พัฒนาการของเกมออนไลน์ในสังคมไทย : กรณีศึกษาเกม Ragnarok Online, Defense Of The Ancients(DotA) และ Dota 2 (พ.ศ. 2545-2558) กรกฏ วันเย็น 55242368 อ. ชนิดา เผือกสม
186 2558 ทัศนคติของผู้หญิงเกี่ยวกับความรักและครอบครัวในสังคมไทยร่วมสมัย : กรณีศึกษาผ่านนิตยสารคู่สร้างคู่สม (พ.ศ. 2540-2559) ปิยะพร อิสระ 55243129 อ. ชนิดา เผือกสม
187 2558 ความเป็นไทยที่สะท้อนอยู่ในนวนิยายวัยรุ่น (พ.ศ. 2548-2558) บงกช ขำเจริญ 55243006 อ. ชนิดา เผือกสม
188 2558 การคงอยู่ของฮินดูในบาหลีกับการท่องเที่ยว (ระหว่าง ค.ศ. 1965-1998) ภูสุดา พลสิทธิ์ 55243334 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
189 2558 ภาพสังคมอุดมคติของสถานภาพและบทบาทของ LGBT กรณีศึกษา ภาพยนตร์ X-men รัชดาภรณ์ พงศ์นราทิพย์ 55243440 อ. กรรณิการ์ สาตรปรุง
190 2558 การเคลื่อนไหวของกลุ่มหญิงรักหญิงในสังคมไทยในการนำไปสู่การเรียกร้องด้านสิทธิ เมธาวี เบ้าแบบดี 55243389 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม
191 2558 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต และรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินของช่่างเงินในจังหวัดน่าน อภิราช มะมา 55243891 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
192 2558 อัตลักษณ์ความเป็นไทยในชุดประจำชาติไทยในการประกวดนางงามจักรวาล (ค.ศ. 1954-ค.ศ. 2015) ชยานนท์ ไชยศรีษะเกตุ 55240234 อ. ชนิดา เผือกสม
193 2558 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กับภาพอุดมคติของพระมหากษัตริย์ผ่านนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน พรสวรรค์ ประทินทอง 55243181 อ. กรรณิการ์ สาตรปรุง
194 2558 ประวัติศาสตร์ชุมชนสี่แยกบ้านแขกจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ.2500-2559) ธิดารัตน์ โพพิน 55242917 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
195 2558 การศึกษาศักยภาพการจัดการจัดการพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่มรดกโลก : กรณีศึกษา จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร เกรียงไกร ปิ่นสกุล 55240197 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
196 2558 พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของประเพณีปักธงชัย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก กชกร ทองดีนอก 55242337 ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
197 2558 สถานภาพสตรีในสังคม "ปิตาธิปไตย" : ศึกษาจากนวนิยายชุดสามทหารเสือสาว วันวิษา จันทร์สีบัว 55243587 อ. กรรณิการ์ สาตรปรุง