ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี

# Year Title Student Name Student ID Prefix Advisor
1 2564 บทบาทของทหารในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ นายสรัล มณีสุ 60243117 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
2 2564 ความคิดทางการเมืองในวรรณกรรม (มังงะ) ผ่าพิภพไททัน ภัทรพล พันธ์พรม 61242386 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
3 2564 ภาคส่วนที่ไม่ใช่รัฐกับการจัดการวิกฤตโควิด 19 ในปี 2563 รัตนา ฉุยฉาย 61242706 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
4 2564 วิเคราะห์สารทางการเมืองผ่านภาพยนตร์ Star Wars ศุภกิจ สุขสกุลปัญญา 61243147 ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์
5 2564 ตระกูลการเมืองและการเมืองว่าด้วยการเลือกตั้งในจังหวัดตาก เพ็ญพิชชา ใครน้ำ 61242270 ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์
6 2564 อาเซียนกับการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย อารยา อ่ำเอกงาน 61243963 ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์
7 2564 นโยบายด้านเศรษฐกิจของจีนต่ออาเซียนในสมัยของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง พันธกานต์ นาคธูป 61242133 ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์
8 2564 ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 2019 สหรัฐ อุ่นจันทร์เงิน 60243155 ผศ.ดร. อรไท โสภารัตน์
9 2564 การศึกษาการเคลื่อนไหวเชิงสัญญะเพื่อการต่อสู้ช่วงชิงพื้นที่ทางความคิดในปี พ.ศ.2563 อารียา สาครสูงเนิน 61244007 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
10 2564 ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 2019 สหรัฐ อุ่นจันทร์เงิน 60243135 ผศ.ดร. อรไท โสภารัตน์
11 2564 นโยบายต่างประเทศซาอุดิอาราเบียต่อการแก้ไขความขัดแย้งในเยเมน สมัยมกุฎราชกุมารบิน ซัลมาน (2015 - 2020) นายธนาธิป บรรดาศักดิ์ 60241182 ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์
12 2564 บทบาททางการเมืองของชาวนาในภาคเหนือตอนล่างต่อกระบวนการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยไทย : กรณีศึกษาการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) วชิราภรณ์ กลิ่นหอม 61242775 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
13 2564 พลวัตและการก่อตัวของกลุ่มทุนน่านภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐไทย พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน พศวัต กาบนันทา 61242072 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
14 2564 บทบาทนักศึกษาในการเคลื่อนไหวทางการเมือง : กรณีศึกษานักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2557-2563 ณิชากร ศรีวงค์ 61241006 รศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
15 2564 พฤติกรรมการใช้ social media ในการแสดงความคิดเห็นต่อการชุมนุมประท้วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อภิชญา ไพบูลย์ฐิติพรชัย 61243741 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
16 2564 การเคลื่อนไหวทางสังคมของวงการเพลงต่อกระบวนการประชาธิปไตย ในปี พ.ศ.2563 ศุภสุตา สารดี 61243178 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
17 2564 ยุทธศาสตร์ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) ผ่านการแสดงออกทางการเมืองในปัจจุบัน วรวุฒิ จำปาแฝด 61242843 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
18 2564 วิกฤติการณ์การครองอำนาจนำและการโต้กลับของสถาบันกษัตริย์ไทยต่อการเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยในช่วงปี 2563-2564 ฟ้าใส ครุธวิเศษ 61242331 รศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
19 2564 กระบวนการพุทธพาณิชย์กับการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมือง กรณีศึกษา : ตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เขต 2 สุเมธ โพธิ์อยู่ 61241594 รศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
20 2564 ทัศนคติของกลุ่มคน Generation X Generation Y และ Generation Z ที่มีต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2563 : กรณีศึกษาเปรียบเทียบในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หัสธยา คำชม 61243642 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
21 2564 หลักสิทธิกับ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 : เปรียบเทียบกรณี สถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 กับสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในการชุมนุมประท้วงของคนรุ่นใหม่ พ.ศ. 2563 ปรมัธ ข่ายทอง 61241815 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
22 2564 ทัศนคติทางการเมืองของคนพิษณุโลกต่อขบวนการเคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษาและประชาชนในปี พ.ศ.2563 ฐณิชชา วงศ์สอน 61240672 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
23 2564 การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนในเขตตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ณัฐพงษ์ ทุมมี 61240887 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
24 2564 ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นทางเศรษฐกิจกับพฤติกรรมทางการเมือง : กรณีศึกษาอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ภิเษก วงศ์สิงห์ 61242515 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
25 2564 การวิเคราะห์การเมืองในหนังสือนวนิยายชุด The Hunger Games ประพันธ์โดยซูซาน คอลลินส์ วลยา นันทเมธี 61242881 รศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
26 2564 47 ปีของประวัติศาสตร์ไทย: เปรียบเทียบ 14 ตุลาคม 2516 และ 14 ตุลาคม 2563 แนวโน้มของเหตุการณ์ที่นำไปสู่จุดจบที่จะเกิดขึ้น จุฑารัตน์ เต่าเล็ก 61240511 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
27 2564 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการไม่ไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของประชาชนบ้านห้วยทรายเหนือ ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นวพร กลมปั่น 61241532 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
28 2564 การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโฮมสเตย์บ้านชมภู กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านชมภู ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ยุทธนา สมบุญยอด 61242645 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
29 2564 การเมืองในแบบเรียน: ในวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ผ่านมุมมอง อันโตนิโอ กรัมชี่ ณัฐพร ยอดยา 61240894 รศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
30 2564 การบริหารจัดการขยะอาหาร (Food Waste) กรณีศึกษา : เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้าสาขาพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สุกัญญา นุ่มเนื้อ 61243369 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
31 2564 ศึกษาการดำเนินงานโครงการคนละครึ่ง : กรณีศึกษา นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณัฐวุฒิ หุ่นธานี 61240948 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
32 2564 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐในช่วงการระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษา : ข้าราชการและพนักงานสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิพัทธ์ บุญเลิศ 61241754 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
33 2564 การเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อมาตรการทางภาษีและมาตราการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พัชรี ดาราโพธิ์ 61242096 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
34 2564 ทัศนคติทางการเมืองของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5ต่อการทำรัฐประหาร:กรณีศึกษาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก สันติ ศรีนรคุตร 61243277 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
35 2564 การศึกษาการเมืองในอุดมคติผ่านวรรณกรรม : กรณีศึกษางานเขียนของ ศักดิชัย บำรุงพงศ์ ผ่านวรรณกรรมเรื่อง ปีศาจ อรุณรัตน์ แจ่มตา 61243864 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
36 2564 ขบวนการเคลื่อนไหวของเยาวชนและขบวนการตอบโต้การเคลื่อนไหวในปีพ.ศ.2563 : เปรียบเทียบยุทธศาสตร์และยุทธวิธี ประภัสสร แสงเดช 61241822 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
37 2564 วิกฤตการกล่อมเกลาทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาในยุคสังคมการทำลายล้างทางเทคโนโลยี ภาณุมาส ภูศรี 61242485 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
38 2564 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 สุพิชญา คำเฟื่องฟู 61243536 รศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
39 2564 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมภาคการเกษตร :กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สงกรานต์ พหลทัพ 61243215 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
40 2564 การศึกษาการสร้างวาทกรรมประชาธิปไตยไทยนิยมของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณัฐณิชา ฉิมจิ๋ว 61240849 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
41 2564 ทัศนคติของนิสิตรัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อปัจจัยในการฉุดรั้งการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย นันญา ขวัญวงษ์ทิม 61242799 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
42 2564 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก คณิศร์ณิชา วิเศษสุวรรณ 61240405 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
43 2564 ทัศนคติของนิสิตต่อโครงการเราชนะ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน จากแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กรณีศึกษา : นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ก้องภพ กล่ำเหม็ง 61240184 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
44 2564 การศึกษาการประเมินประสิทธิผลยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560-2569 กรณีศึกษา : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาล ในการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สมิทธิพงศ์ บุญคง 61243222 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
45 2564 การตีความอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในภาพยนตร์และซีรี่ย์ผ่านทฤษฎีการครองอำนาจนำและสัญญะวิทยา อพิสิษฐ์ บุตโต 61243734 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
46 2564 การศึกษาการประเมินความคุ้มค่าของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: กรณีศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สิริลักษณ์ เดสูงเนิน 61243321 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
47 2564 ตระกูลการเมืองและพลวัตการเมืองว่าด้วยการเลือกตั้งในจังหวัดแพร่ ชัญญานุช ขอดคำตัน 61240610 ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์
48 2564 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แพรวพรรณ ทับทอง 61242317 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
49 2564 พลวัตตระกูลการเมืองในจังหวัดน่าน: คุณลักษณะสำคัญ ความเปลี่ยนเเปลงเเละความต่อเนื่อง (Dynamics of Political Dynasty in the Nan Province: Defining Characteristics, Changes and Continuities) กัลยรัตน์ สุริยะสาร 61240214 ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์
50 2564 การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้งในจังหวัดพิษณุโลก: พลวัตตระกูลการเมือง (Electoral Politics in the Phitsanulok Province: Political Dynamism)) พรลภัส จากกรุง 61242058 ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์
51 2564 การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้งในจังหวัดกำแพงเพชร : กรณีศึกษาการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่ 1 (Electoral Politics in Kamphaeng Phet Province: Case Study of General Election of The 1st District) ภานุพัฒน์ ช่วยตะคุ 61242492 ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์
52 2564 ประชาสังคมและประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบไทยกับเกาหลีใต้ Civil Society and Democratic Consolidation: Comparative Case Studies of Thailand and South Korea ศรายุทธ หมื่นต่างใจ 61243062 ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์
53 2564 การประเมินโครงการนวัตกรรมการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561 บัณฑิตา ธรรมปัญญา 61241709 รศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
54 2564 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี อัครพงศ์ ทองอินทร์ 61243901 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
55 2564 อำนาจละมุน (Soft Power) ของเกาหลีใต้: กรณีศึกษาคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทย ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ภัคจิรา ศรีใจวงศ์ 61242379 รศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
56 2564 คนล้นคุก กรณีศึกษาแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562 เมือง มหรรณพ 61242621 รศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
57 2564 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร นพพงษ์ พงษ์พิพัฒน์ 61241464 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
58 2564 ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบระบบปิด เขตจังหวัดลำปาง วุฒิธิชัย ปาสิงห์ 61243024 รศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
59 2564 การประเมินโครงการ กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก กิตติยา รักศักดิ์สยาม 61240306 รศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
60 2564 แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรองรับในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนล่าง ยศพนธ์ โถงโฉม 61242638 รศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
61 2564 การเรียกร้องสิทธิชุมชนไทยในสถานการณ์สิทธิชุมชนโลก : กรณีศึกษาการเวนคืนที่ดิน เพื่อก่อสร้างเขื่อนและคลองส่งน้ำ ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จิดาภา มั่นเจ๊ก 61240443 ผศ. สน นิลศรี
62 2564 การศึกษาประสิทธิผลการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ธมลวรรณ บัวคำ 61241204 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
63 2564 ปัจัจยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงให้พรรคพลังประชารัฐของประชาชนจังหวัดพิจิตร เขตเลือกตั้งเขตที่ 3 : กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรปี พ.ศ.2562 พรอุมา เพ็ตเตอร์เซ่น 61242065 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
64 2564 การบริหารโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ขวัญนภา ขำน้อย 61240399 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
65 2564 อำนาจของความเชื่อในพิธีกรรมแกลมอต่อโครงสร้างและบทบาททางสังคม : กรณีศึกษา บ้านพรมคาต ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ The power of Gallmou ritual beliefs on their structure and social role : Case study Ban Phrom-makhat, Trued Subdistrict, Si Narong ชุติมา มะลัยทอง 58244697 รศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
66 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการปัญหาการใช้โฟมตามโครงการตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเเม่จะเรา อำเภอเเม่ระมาด จังหวัดตาก ณัฐชานนท์ องค์การ 61240825 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
67 2564 ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยของบุคลากรในองค์กรภาครัฐไทย กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ชุติกาญจน์ สุทธิรักษ์ 61240658 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
68 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City): กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ อิสริยะ จำปาศรี 61244052 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
69 2564 การศึกษาประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกส้ม ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อรนุช เศษเพ็ง 61243802 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
70 2564 การบริหารจัดการองค์การภายใต้การดำเนินนโยบาย “Work From Home” กรณีศึกษา โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) พัทรพันธุ์ บุญประเสริฐ 61242102 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
71 2564 การศึกษาผลการดำเนินงานของโครงการเราชนะ ภายใต้การแพร่ระบาดโควิด-19 : กรณีศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สิริวิมล ทับชู 61243338 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
72 2564 การพัฒนาระบบการจัดการในการจัดสวัสดิการสังคมของบ้านพักเด็กและครอบครัว กรณีศึกษา : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนา บูรณพันธ์ 61240245 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
73 2564 บทวิเคราะห์การสร้างความนิยมในยุทธวิธีทางการเมืองแบบ “ประชานิยม” ของรัฐบาลพลังประชารัฐ: กรณีศึกษานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ระหว่างปี 2562 - 2564 วิรันตา พระโพธิ์ 61242973 รศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
74 2564 นโยบายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานระหว่างจีนและอิหร่านในสมัยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ธัญพิชชา อินทรชาติ 61241297 ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์
75 2564 การศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเรื่องการเข้าเรียนและการออกแบบกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564 เปรมยุดา นนทะโคตร 61241938 รศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
76 2564 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าสายสวดต่อแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อารียา สีเทียน 61244014 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
77 2564 สาเหตุของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยที่ล้มเหลวของซีเรีย ในช่วงปีค.ศ 2011-2020 ศริยา เกษตรนนท์ 61243079 รศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
78 2564 การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติผ่านแบบเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงการปกครองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2557-2564 ชนาพร ถิ่นนุช 61240573 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
79 2564 ความเต็มใจจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ศศิวิมล ดูการดี 61243086 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
80 2564 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลานกระบบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร บุณยาพร ดาหา 61241723 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
81 2564 การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนคนรุ่นใหม่ กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อรพิน ตู้ทอง 61243819 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
82 2564 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) ภครมัย ภักดีโต 61242348 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
83 2564 ภาษากับการเมือง : กรณีศึกษาการใช้ภาษาในการแถลงข่าวรายวันของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างปี 2563 – 2564 ธนพร จันทร 61241112 รศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
84 2564 ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง จังหวัดพิจิตร พิชญ์สินี นิ่มมณี 61242171 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
85 2564 ศึกษากรรมาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ของ โรงงานแห่งหนึ่งจังหวัดพิษณุโลก ช่วงปี 2563-2564 กานต์ธิดา เปลี่ยมทรัพย์ 61240252 รศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
86 2564 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กรณีศึกษา : การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในเทศบาลนครพิษณุโลก วันที่ 28 มีนาคม 2564 ธนิษฐา บัวสุข 61241181 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
87 2564 กลยุทธ์ทางการเมืองในการดำเนินงานและออกนโยบายผ่านการสื่อสารของรัฐบาลทหารกับรัฐบาลพลเรือน เปรียบเทียบระหว่างรัฐบาลพลเรือนนายทักษิณ ชินวัตรกับรัฐบาลทหารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กฤตเมธ ศรีสุข 61240153 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
88 2564 การพัฒนาระบบการจัดการในการจัดสวัสดิการสังคมของบ้านพักเด็กและครอบครัว กรณีศึกษา : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนา บูรณพันธ์ 61240245 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
89 2564 การส่งเสริมประชาธิปไตยโดยสหรัฐอเมริกาต่อกลุ่มรัฐอาหรับ ศึกษาเปรียบเทียบกรณีอิหร่านและตูนิเซีย สลิลทิพย์ ปรางทับทิม 61243253 ผศ.ดร. อรไท โสภารัตน์
90 2563 ปมปัญหาทางประวัติศาสตร์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลี วีรชนก พืชขุนทด 59243903 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
91 2563 การบริหารจัดการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 นางสาวปพิชญา ศรีกำพล 60241601 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
92 2563 ผู้หญิงภายใต้ระบบปิตาธิปไตยในวรรณกรรมเกาหลี "คิมจียอง เกิดปี 82" อิสริยา สิงหกุลธีร์ 60243711 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
93 2563 การเรืองอำนาจของกองทัพไทยในยุคสมัยแห่งการพัฒนาและการปฎิวัติ (พ.ศ. 2500-2535) นายปกาศิต มูลแก่น 60241571 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
94 2563 บทบาทของทหารในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ นายสรัล มณีสุ 60243117 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
95 2563 ทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วราพร เผ่าคนชม 60242653 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
96 2563 รัฐตำรวจเปรียบเทียบยุค เผ่า ศรียานนท์ กับ ทักษิณ ชินวัตร กรรธิฌา อยู่จุ้ย 60240093 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
97 2563 ภาพสะท้อนทางสังและการเมืองผ่านคำตอบของผู้เข้าประกวดนางงามจักรวาล นายธนดล บัวนาค 60241106 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
98 2563 มุมมองปรากฎการณ์ภาพรวมของอาชีพพริตตี้ กชพรรณ ชัยสุวรรณ 60240024 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
99 2563 การสื่อสารทางการเมือง: พรรคอนาคตใหม่ ธนิก อินต๊ะรัตน์ 60241205 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
100 2563 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ อุไรวรรณ พิมพ์เอี่ยม 60243728 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
101 2563 ผลกระทบและการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ นางสาวกนิษฐา อ่างคำ 60240048 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
102 2563 การมีอำนาจอธิปไตยของสาธารณรัฐประชาชนจีนเหนือสาธารณรัฐจีน พิชญานิน ผดุงไทย 60242080 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
103 2563 การบริหารจัดการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 นางสาวปพิชญา ศรีกำพล 60241601 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
104 2563 ผู้หญิงภายใต้ระบบปิตาธิปไตยในวรรณกรรมเกาหลี "คิมจียอง เกิดปี 82" อิสริยา สิงหกุลธีร์ 60243711 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
105 2563 การเรืองอำนาจของกองทัพไทยในยุคสมัยแห่งการพัฒนาและการปฎิวัติ (พ.ศ. 2500-2535) นายปกาศิต มูลแก่น 60241571 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
106 2563 ทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วราพร เผ่าคนชม 60242653 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
107 2563 การวิเคราะห์สิทธิสาธารณสุขในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 นางสาวเพชรดา บางแดง 60242165 ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
108 2563 รัฐตำรวจเปรียบเทียบยุค เผ่า ศรียานนท์ กับ ทักษิณ ชินวัตร กรรธิฌา อยู่จุ้ย 60240093 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
109 2563 ภาพสะท้อนทางสังและการเมืองผ่านคำตอบของผู้เข้าประกวดนางงามจักรวาล นายธนดล บัวนาค 60241106 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
110 2563 มุมมองปรากฎการณ์ภาพรวมของอาชีพพริตตี้ กชพรรณ ชัยสุวรรณ 60240024 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
111 2563 การสื่อสารทางการเมือง: พรรคอนาคตใหม่ ธนิก อินต๊ะรัตน์ 60241205 รศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
112 2563 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ อุไรวรรณ พิมพ์เอี่ยม 60243728 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
113 2563 ผลกระทบและการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ นางสาวกนิษฐา อ่างคำ 60240048 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
114 2563 บทวิพากษ์นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรฐัผ่านมุมมองของ อันโตนิโอ กรัมชี่ ณัฐธินี อยู่สุข 60240918 รศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
115 2563 การมีอำนาจอธิปไตยของสาธารณรัฐประชาชนจีนเหนือสาธารณรัฐจีน พิชญานิน ผดุงไทย 60242080 รศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
116 2563 Soft Power ของจีนต่อความร่วมมือจีน-อาเซียนในสมัยประธานาธิบดีหู จินเทา อาทิตย์ เกตุหอม 60243650 ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์
117 2563 วิทยานิพนธ์เรื่อง : ปัจจัยการรับรู้การสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อความคิดทางการเมือง ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัญชนะ ยอดบุษดี 59242678 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
118 2563 บทบาทของรัฐไทยต่อพันธกรณีการให้สัตยาบันในอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ :กรณีศึกษาด้านการประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว มนฤดี สีสุข 59243248 ผศ.ดร. วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์
119 2563 หลักความรับผิดชอบในการปกป้อง หรือ Responsibility to Protect (R2P) ของอาเซียนในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวโรฮีนจาในเมียนมา นางสาวกัญญาวีร์ จุลเกตุ 60240208 อ. สน นิลศรี
120 2563 การซื้อเสียง :กรณีศึกษาการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่1 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-2562 นายมติ สุดวิลัย 60242301 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
121 2563 “บทวิเคราะห์ กษัตริย์ทรงอยู่ ‘เหนือการเมือง’ ผ่านแนวคิดรัฐนาฏกรรมและอานาจนา” กรณีศึกษา : พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2533-2556 สิปปกร อุคำ 60243193 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
122 2563 การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวรัตติยา ม่วงเพชร 60242523 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
123 2563 กระบวนการบริหารจัดการสู่รางวัลการบริหารเป็นเลิศ ตามหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เบญจรี แสงสุวรรณ 60241557 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
124 2563 นโยบายต่างประเทศซาอุดิอาราเบียต่อการแก้ไขความขัดแย้งในเยเมน สมัยมกุฎราชกุมารบิน ซัลมาน (2015 - 2020) นายธนาธิป บรรดาศักดิ์ 60241182 ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์
125 2563 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปิณญิตา กันดี 60241779 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
126 2563 ประสิทธิผลของการจัดการชุมชนตามมาตรการแก้ไขปัญหา covid-19: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นางสาวนันทฉัตร บัวบาน 60241441 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
127 2563 “ตุลาการพันลึก”: บทวิเคราะห์สถานภาพทางการเมืองของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ภายใต้อำนาจนำของกลุ่มอนุรักษนิยมไทย ปี พ.ศ.2557-2563 นายชัชชัย งามแม้น 60240697 ผศ. วัชรพล พุทธรักษา
128 2563 การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน นางสาวสุภาพร ปิงเมือง 60243360 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
129 2563 ความท้าทายต่อหลักนิติธรรมภายใต้การใช้อำนาจมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 นางสาวพิชญานันท์ โพธิน 60242066 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
130 2563 การมองปัญหาเชิงองค์รวมในเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย” จากการตีความและวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ผ่านกระบวนทัศน์ทางการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ นายต้องการ ศิลปสังข์ 60241038 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
131 2563 การศึกษากบฏผู้มีบุญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างปี พ.ศ. 2444-2445 ในเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองผ่านโครงสร้างทางอำนาจในระดับชนชั้นและบทบาทร่วมของตัวแสดง นางสาว จิรนันท์ กลมสอาด 60240475 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
132 2563 การประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ (New Public Management: NPM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางสาว ปิยะพร สีเนหา 60241847 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
133 2563 นิสิตชาติพันธุ์: การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชาติพันธุ์ม้งเเละพื้นที่ทางสังคมสำหรับการเป็นพลเมืองของรัฐไทย ถิรวัฒน์ เขียวสีทอง 60241069 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
134 2563 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาการจัดเก็บภาษีน้ำมันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปาริฉัตร สิงห์ตัน 60241793 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
135 2563 คุณภาพชีวิตชาวนาในสังคมหลังยุคชาวนา: กรณีศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ เศรษฐกิจของชาวนา อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นายคมสันต์ ทิมอยู่ 60240383 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
136 2563 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนารายได้ในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านชมพูเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ชลรัตดา ดีวัน 60240666 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
137 2563 บทบาทของไทยในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้กลไกอาเซียน นางสาวสุจิตรา อารีรักษ์ 60243247 อ. สน นิลศรี
138 2563 สิทธิชุมชนไทยในสถานการณ์สิทธิชุมชนโลก : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนไพศาลี (กรีนเทค) ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวชญาณี สีสนธิ์ 60240567 อ. สน นิลศรี
139 2563 การวิเคราะห์สิทธิสาธารณสุขในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 นางสาวเพชรดา บางแดง 60242165 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
140 2563 คุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กรณีศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก ปิยภักดิ์ ยาดิบ 60241830 ดร. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
141 2563 ปัจจัยทางการเมืองท้องถิ่นที่มีผลต่อความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลนครนครสวรรค์ นางสาวณฐนาถ วิวัฒนกิจเสรี 60240796 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
142 2563 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะอินทรีย์ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวจุฑามาศ คงตัน 60240505 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
143 2563 ประสบการณ์การได้รับและการจัดการข่าวปลอม (Fake News) ของนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวกาญจนา ลีส้มซ่า 60240253 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
144 2563 การบริหารจัดการระบบแรงงานต่างด้าวภายใต้นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก นางสาวหทัยถัทร แสงใจ 60243445 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
145 2563 การสะสมทุนของพระสงฆ์ภายใต้การอาศัยโครงสร้างสมณศักดิ์ในระดับภูมิภาค: เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะจังหวัด นางสาว วิจิตรา พิมพ์สา 60242752 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
146 2563 ทัศนคติต่อการเกณฑ์ทหาร กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นาย กาวินท์ นิลวัฒน์ 60240277 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
147 2563 การศึกษาปัจจัยภายในองค์การที่เอื้อให้เกิดการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน : กรณีศึกษา หน่วยงานภาครัฐ โกลัญญา ศิริ 60240352 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
148 2563 คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาภาคเกษตรในจังหวัดแพร่ นางสาวศนิกานต์ โอ่งหล่าย 60242837 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
149 2563 การบริหารจัดการระบบแรงงานต่างด้าวภายใต้นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก นางสาวหทัยภัทร แสงใจ แสงใจ 60243445 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
150 2563 ทัศนคติและข้อเสนอแนะที่มีต่อมาตรการชิม ช้อป ใช้ ในเขตตำบลนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วลัยรัตน์ เผ่าพันธ์ 60242677 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
151 2563 ความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อการเปลี่ยนสภาพมหาวิทยาลัย ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ นางสาวพิลัยพร ดางดาว 60242134 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
152 2563 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายจักรพันธุ์ แก่งอิน 60240390 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
153 2563 การศึกษาวิเคราะห์และติดตามโครงการคลองระบายน้าหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น.ส.อัญชนา ทองธรรมชาติ 60243636 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
154 2563 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อมาตราการชดเชยรายได้ แก่ แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการคลัง: กรณีศึกษาประชาชนในจังหวัดสุโขทัย วรรณพร ตุ่นทิม 60242615 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
155 2563 ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวศิริภา ละมูล 60242967 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
156 2563 การศึกษาความเท่าเทียมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 นางสาวเมวียา วิชาดี 60242417 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
157 2563 การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา การจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำ แผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) จินตนา ทองดี 60240444 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
158 2563 ความรู้ความเข้าใจของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับข่าวปลอม (Fake News) ชนิดา ถาริยะ 60240628 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
159 2563 การศึกษามาตรการชิมช้อปใช้ของรัฐบาลภายใต้การนำพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเชิงวิพากษ์ นางสาวสุวภัทร ปัญญาวงศ์ 60243414 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
160 2563 รูปแบบการพัฒนาองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กชธนศุพณัฎฐ์ ผิวผ่อง 60240017 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
161 2563 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อสังคมและการ สื่อสารทางการเมืองของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัทมาภรณ์ ลือเดช 60241786 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
162 2563 ความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สุพรรณสา แดงพยัคฆ์ 60243346 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
163 2563 บทวิพากษ์นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรฐัผ่านมุมมองของ อันโตนิโอ กรัมชี่ ณัฐธินี อยู่สุข 60240918 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
164 2563 ความร่วมมือเกี่ยวกับการจ้างแรงงานระหว่างรัฐภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับคุณภาพชีวิตการทำงาน : กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวอาชีพรับใช้ภายในบ้าน นางสาว จิราวรรณ แถลงไข 60240499 ผศ.ดร. วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์
165 2563 ปัจจัยที่ส่ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ณัฎฐ์ธนัน พัฒนดลวัฒน์ 60240833 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
166 2563 การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายวรรณชัย สมอินทร์ 60242592 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
167 2563 หลักความรับผิดชอบในการปกป้อง หรือ Responsibility to Protect (R2P) ของอาเซียนในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวโรฮีนจาในเมียนมา นางสาวกัญญาวีร์ จุลเกตุ 60240208 ผศ. สน นิลศรี
168 2563 การซื้อเสียง :กรณีศึกษาการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่1 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-2562 นายมติ สุดวิลัย 60242301 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
169 2563 “บทวิเคราะห์ กษัตริย์ทรงอยู่ ‘เหนือการเมือง’ ผ่านแนวคิดรัฐนาฏกรรมและอานาจนา” กรณีศึกษา : พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2533-2556 สิปปกร อุคำ 60243193 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
170 2563 การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวรัตติยา ม่วงเพชร 60242523 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
171 2563 กระบวนการบริหารจัดการสู่รางวัลการบริหารเป็นเลิศ ตามหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เบญจรี แสงสุวรรณ 60241557 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
172 2563 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปิณญิตา กันดี 60241779 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
173 2563 ประสิทธิผลของการจัดการชุมชนตามมาตรการแก้ไขปัญหา covid-19: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นางสาวนันทฉัตร บัวบาน 60241441 ผศ. ปวงชน อุนจะนำ
174 2563 “ตุลาการพันลึก”: บทวิเคราะห์สถานภาพทางการเมืองของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ภายใต้อำนาจนำของกลุ่มอนุรักษนิยมไทย ปี พ.ศ.2557-2563 นายชัชชัย งามแม้น 60240697 รศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
175 2563 การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน นางสาวสุภาพร ปิงเมือง 60243360 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
176 2563 ความท้าทายต่อหลักนิติธรรมภายใต้การใช้อำนาจมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 นางสาวพิชญานันท์ โพธิน 60242066 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
177 2563 การมองปัญหาเชิงองค์รวมในเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย” จากการตีความและวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ผ่านกระบวนทัศน์ทางการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ นายต้องการ ศิลปสังข์ 60241038 รศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
178 2563 การศึกษากบฏผู้มีบุญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างปี พ.ศ. 2444-2445 ในเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองผ่านโครงสร้างทางอำนาจในระดับชนชั้นและบทบาทร่วมของตัวแสดง นางสาว จิรนันท์ กลมสอาด 60240475 รศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
179 2563 การประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ (New Public Management: NPM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางสาว ปิยะพร สีเนหา 60241847 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
180 2563 นิสิตชาติพันธุ์: การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชาติพันธุ์ม้งเเละพื้นที่ทางสังคมสำหรับการเป็นพลเมืองของรัฐไทย ถิรวัฒน์ เขียวสีทอง 60241069 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
181 2563 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาการจัดเก็บภาษีน้ำมันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปาริฉัตร สิงห์ตัน 60241793 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
182 2563 คุณภาพชีวิตชาวนาในสังคมหลังยุคชาวนา: กรณีศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ เศรษฐกิจของชาวนา อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นายคมสันต์ ทิมอยู่ 60240383 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
183 2563 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนารายได้ในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านชมพูเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ชลรัตดา ดีวัน 60240666 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
184 2563 บทบาทของไทยในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้กลไกอาเซียน นางสาวสุจิตรา อารีรักษ์ 60243247 ผศ. สน นิลศรี
185 2563 สิทธิชุมชนไทยในสถานการณ์สิทธิชุมชนโลก : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนไพศาลี (กรีนเทค) ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวชญาณี สีสนธิ์ 60240567 ผศ. สน นิลศรี
186 2563 คุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กรณีศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก ปิยภักดิ์ ยาดิบ 60241830 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
187 2563 ปัจจัยทางการเมืองท้องถิ่นที่มีผลต่อความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลนครนครสวรรค์ นางสาวณฐนาถ วิวัฒนกิจเสรี 60240796 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
188 2563 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะอินทรีย์ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวจุฑามาศ คงตัน 60240505 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
189 2563 ประสบการณ์การได้รับและการจัดการข่าวปลอม (Fake News) ของนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวกาญจนา ลีส้มซ่า 60240253 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
190 2563 การบริหารจัดการระบบแรงงานต่างด้าวภายใต้นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก นางสาวหทัยถัทร แสงใจ 60243445 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
191 2563 การสะสมทุนของพระสงฆ์ภายใต้การอาศัยโครงสร้างสมณศักดิ์ในระดับภูมิภาค: เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะจังหวัด นางสาว วิจิตรา พิมพ์สา 60242752 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
192 2563 ทัศนคติต่อการเกณฑ์ทหาร กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นาย กาวินท์ นิลวัฒน์ 60240277 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
193 2563 การศึกษาปัจจัยภายในองค์การที่เอื้อให้เกิดการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน : กรณีศึกษา หน่วยงานภาครัฐ โกลัญญา ศิริ 60240352 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
194 2563 คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาภาคเกษตรในจังหวัดแพร่ นางสาวศนิกานต์ โอ่งหล่าย 60242837 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
195 2563 การบริหารจัดการระบบแรงงานต่างด้าวภายใต้นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก นางสาวหทัยภัทร แสงใจ 60243445 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
196 2563 ทัศนคติและข้อเสนอแนะที่มีต่อมาตรการชิม ช้อป ใช้ ในเขตตำบลนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วลัยรัตน์ เผ่าพันธ์ 60242677 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
197 2563 ความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อการเปลี่ยนสภาพมหาวิทยาลัย ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ นางสาวพิลัยพร ดางดาว 60242134 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
198 2563 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายจักรพันธุ์ แก่งอิน 60240390 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
199 2563 การศึกษาวิเคราะห์และติดตามโครงการคลองระบายน้าหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น.ส.อัญชนา ทองธรรมชาติ 60243636 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
200 2563 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อมาตราการชดเชยรายได้ แก่ แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการคลัง: กรณีศึกษาประชาชนในจังหวัดสุโขทัย วรรณพร ตุ่นทิม 60242615 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
201 2563 ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวศิริภา ละมูล 60242967 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
202 2563 การศึกษาความเท่าเทียมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 นางสาวเมวียา วิชาดี 60242417 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
203 2563 การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา การจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำ แผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) จินตนา ทองดี 60240444 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
204 2563 ความรู้ความเข้าใจของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับข่าวปลอม (Fake News) ชนิดา ถาริยะ 60240628 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
205 2563 การศึกษามาตรการชิมช้อปใช้ของรัฐบาลภายใต้การนำพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเชิงวิพากษ์ นางสาวสุวภัทร ปัญญาวงศ์ 60243414 รศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
206 2563 รูปแบบการพัฒนาองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กชธนศุพณัฎฐ์ ผิวผ่อง 60240017 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
207 2563 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อสังคมและการ สื่อสารทางการเมืองของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัทมาภรณ์ ลือเดช 60241786 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
208 2563 ความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สุพรรณสา แดงพยัคฆ์ 60243346 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
209 2563 ความร่วมมือเกี่ยวกับการจ้างแรงงานระหว่างรัฐภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับคุณภาพชีวิตการทำงาน : กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวอาชีพรับใช้ภายในบ้าน นางสาว จิราวรรณ แถลงไข 60240499 ผศ.ดร. วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์
210 2563 ปัจจัยที่ส่ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ณัฎฐ์ธนัน พัฒนดลวัฒน์ 60240833 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
211 2563 การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อ-สกุล * นายวรรณชัย สมอินทร์ 60242592 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
212 2563 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน กรณีศึกษานโยบายเศรษฐกิจ และกองกำลังทหาร ในช่วง ค.ศ.2015 – 2020 นายรัชต์ธร ทองเลี่ยม 60242493 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
213 2563 การขยายอิทธิพลด้านวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ในประเทศจีนและญี่ปุ่น : กรณีศึกษา ความสำเร็จของอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง ภาพยนตร์ เพลงและเกม พศวัต หีบจินดา 60241991 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
214 2563 การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจจีนสมัยประธานาธิบดีสีจิ้นผิง กรณีศึกษาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา นางสาวมนัสวรรณ วรกำพล 60242325 ผศ.ดร. อรไท โสภารัตน์
215 2563 นโยบายต่อต้านผู้อพยพภายใต้ “America First” ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ : กรณีศึกษาท่าทีที่แข็งกร้าวของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อเม็กซิโกและผู้อพยพ พิมพ์นารา มาลาด 60242110 ผศ.ดร. อรไท โสภารัตน์
216 2562 พฤติกรรมการเล่นพนันหวยใต้ดินกับการแสดงถึงความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ นายเกรียงศักดิ์ กิติใชย 59240391 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
217 2562 พลัง Soft Power ของเกาหลีใต้: กระแสคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมจีน นางสาวนพรัตน์ ใจเฉพาะ 59242180 ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์
218 2562 นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต่อไทย หลังการรัฐประหาร ค.ศ. 2014 นาย วรกฤต ศรีธนกูล 59243521 ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์
219 2562 นโยบายต่างประเทศไทยต่อกัมพูชาในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2544-2549 สุพินญา จันทรัง 59244535 ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์
220 2562 วิทยานิพนธ์เรื่อง : แนวทางการพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลกสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข อนุชิต สุมาลี 59244696 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
221 2562 การถ่ายทอดอุดมการณ์ทางการเมืองผ่านภาพยนตร์ไทยในช่วงปี 2552-2558 อาภัสรา นกโวหาร 58245212 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
222 2562 การเปรียบเทียบสวัสดิการสังคมของไทยในอุดมคติของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับสวัสดิการสังคมของไทยในปัจจุบัน เจนจิรา โพธิ์คำทอง 59240759 ผศ. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
223 2562 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในกระบวนการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เจษฎา ชุ่มวิจารณ์ 59240773 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
224 2562 อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารเกาหลีในประเทศไทย: กรณีศึกษานิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร กมลเนตร จวนสุข 59240063 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
225 2562 ข้อพิพาททางดินแดนระหว่างไทยและกัมพูชา : กรณีศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยและปราสาทเขาพระวิหาร กุลนันทน์ สกุลวรารัตน์ 59240346 ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์
226 2562 การรับรู้ข้อมูลพรรค การสนับสนุนพรรค และทัศนคติต่อนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ กรณีศึกษาอาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ชนิภรณ์ จันทร์ดำ 59240841 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
227 2562 ปัจจัยที่ส่งผลให้วง BTS ประสบความสาเร็จในอุตสาหกรรมเพลงตะวันตก นางสาวณัฐกานต์ ใจชื่นบาน 59241305 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
228 2562 ความพึงพอใจของแรงงานชาวพม่าที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย กรณีศึกษา การใช้บริการของแรงงานชาวพม่าในโรงพยาบาลแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ณัฐรัตน์ คำแมน 59241534 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
229 2562 ศักยภาพในการเปลย????ี นแปลงเขตเศรษฐกิจชายแดนด่านภูดู่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามการผลักดันนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ทัศนียา แจ่มใส 59241701 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
230 2562 แนวคิดทางการเมืองในวรรณกรรมไทย : ศึกษากรณีนวนิยายเรื่องไผ่แดง ของหม่อมราชวงศ์ศึกฤทธิ์ ปราโมช นางสาวธนัญญา แสงจันทร์ 59241893 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
231 2562 แนวคิดทางการเมืองในวรรณกรรม: กรณีศึกษานวนิยาย เรื่อง ชีวิตของประเทศ และ ข้ามสมุทร นายนันทพัฒน์ พยัคฆพล 59242289 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
232 2562 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการบริการสาธารณะด้านการจัดการขยะของ เทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกและ เทศบาลตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวจินดาพร วุ่นกลัด นางสาวนงนุช โพธิ์บุญ 59242128 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
233 2562 การศึกษาเรื่องความเชื่อในการเลี้ยงผีที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของนักการเมืองท้องถิ่น:กรณีศึกษาผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งโฮ้ง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ นางสาว กมลวรรณ วรินทร์ 59240117 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
234 2562 การมีส่วนร่วมทางการเมืองและความรู้ความเข้าใจของประชาชน ในเขตพื้นที่ตาบลธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ต่อการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ (จัดสรรปันส่วนผสม) กวินทิพย์ ชานาญจุ้ย 59240179 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
235 2562 การศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จารุวรรณ ยั่งยืน 59240520 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
236 2562 ความเหลื่อมล้าจากการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษา ทัศนคติของตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามเกี่ยวกับผิวหน้า และผิวกายในมหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวชุติมา รักสันติธรรม 59241084 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
237 2562 ป#จจัยที่มีผลต.อการตื่นตัวทางการเมืองของนิสิตคณะสังคมศาสตร? มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการเมืองแบบประชาธิปไตย นางสาวธันยธรณ์ กิมประโคน 59242012 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
238 2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านท่ากกแก ตาบลตาลเดี่ยว อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปุณรดา ครุฑสาย 59245037 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
239 2562 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ: กรณีศึกษา บริษัทตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด นางสาวภัทรนันท์ คำค้อม 59243118 อ. สน นิลศรี
240 2562 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการเจรจาสันติภาพระหว่างอินโดนีเซียและอาเจะห์ ปีพ.ศ.2548 นางสาว หัสยา วีระสุวรรณกุล 59244672 อ. สน นิลศรี
241 2562 เครือข่ายการบริหารจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ปฐวี ยังน้อย 59242548 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
242 2562 ภาวะผู้นาของมหาตมา คานธีในการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ ของชาวอินเดียและเรียกร้องเอกราชประเทศอินเดียจากประเทศอังกฤษ นายเทียนชัย จากน่าน 59241756 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
243 2562 ความไร้เสถียรภาพของการสืบทอดอำนาจหลังรัฐประหาร: กรณีศึกษาประเทศไทย ปีพ.ศ.2475 ถึง 2550 กิตติกร จุระกัน 59240315 ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์
244 2562 การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่ จิรภัทร จุมปาแฝด 59240582 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
245 2562 การกดขี่ผ่านผลิตภัณฑ์ : รูปแบบการกดขี่และความเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์อาหาร ในปัจจุบัน นายณัฐพล ทองแพ 59241480 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
246 2562 การนานโยบายลาพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟมไปปฏิบัติ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองลาพูน อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ธนัฐ วุฒิศรี 59241909 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
247 2562 เกมชุด Call of Duty : Modern Warfare กับการเผยแพร่อานาจละมุน และอัตลักษณ์ผ่านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา นายปทานนท์ อาจณรงค์ 59242555 ผศ.ดร. วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์
248 2562 กลุ่มนายทหารวงศ์เทวัญและกลุ่มนายทหารบรูพาพยัคฆ์ต่อบทบาทการเมืองไทย นางสาวปาณิสรา คำปาแฝง 59242708 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
249 2562 วิทยานิพนธ์เรื่อง : บทบาทขององค์การพัฒนาเอกชน ด้านเกษตรกรรมเพื่อคนพิการ กรณีศึกษา มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปรฑิชา ทองสอาด 59242562 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
250 2562 ทัศนคติทางการเมืองที่มีต่อการเลือกตั้งปี 2562 : กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ปิยวัช ท้ายรอด 59242722 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
251 2562 แนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นายภาคภูมิ ศีลธรรม 59243149 อ. สน นิลศรี
252 2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ลาวเวียง กรณีศึกษาบ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 2 ตาบลหาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ วาสนา ผลดี 59243804 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
253 2562 ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองต่อการพัฒนาการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ วาสนา ยะสินธุ 59243811 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
254 2562 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีของประชาชนในปีพ.ศ.2562 กรณีศึกษา เขตเลือกตั้งตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศุภกร พูลสมบัติ 59244115 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
255 2562 การนำนโยบายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษา ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวสานันทินี คำเพ็ง 59244245 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
256 2562 การทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน พลวัตความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง นาย สิทธิชัย ตันตระกูล 59244276 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
257 2562 การนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวสิราวรรณ โพธิ์เหมือน 59244290 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
258 2562 จิตรกรรมฝาผนังกับกระบวนการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไทย สุโข ศรคม 59244320 ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์
259 2562 กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2561 นางสาวสุพิชชา ปานผึ้ง 59244528 อ. สน นิลศรี
260 2561 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อภิสิทธิ์ แจ้งใจดี 58245175 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
261 2561 สิทธิในการเข้ารับบริการสาธารณสุขโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จรินทร์ ดวงประทุม 58245861 อ. สน นิลศรี
262 2561 การนานโยบายการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของโครงการ D.A.R.E. การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน กรณีศึกษา : สถานีตารวจภูธรวิเชียรบุรี อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ธนวัฒน์ สวนเขื่อน 58244758 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
263 2561 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกดั้งเดิมที่มีต่อมาตรการทางกฎหมายการค้าปลีกในการคุ้มครองผู้ประกอบกิจการร้านค้าปลีกดั้งเดิม และควบคุมสถานที่ตั้งของร้านค้าปลีกสมัยใหม่กรณีศึกษา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ธีรกานต์ เจริญโชติสังข์ 58244789 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
264 2561 สิทธิทางเศรษฐกิจในประเทศไทย : กรณีศึกษา โครงการธงฟ้า ประชารัฐภายในอาเภอเมืองและอาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน กฤตยชญ์ ลัมยศ 58244499 อ. สน นิลศรี
265 2561 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ธนัญชนก กันทะวงค์ 58244765 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
266 2561 การวิเคราะห์กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ของสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตอาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เกตน์นิภา ชุมภูวัง 58244604 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
267 2561 ศึกษาการดาเนินการแก้ไขปัญหาการป้องกันและปราบปรามกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ลักลอบการแข่งขันรถจักรยานยนต์บนท้องถนน กรณีศึกษา : สถานีตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ธีรพงษ์ พลโต 58244796 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
268 2561 ผู้นาสตรีในการปกครองท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลตาสัง อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ กันยาเรศ มั่นสัตย์ 58244550 ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์
269 2561 สิทธิชุมชนและการจัดการความขัดแย้ง : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าขยะชีวมวลและขยะเชื้อเพลิง ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันนภา เสมกันทา 58245007 อ. สน นิลศรี
270 2561 การประเมินยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม พ.ศ. 2559 ของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก: กรณีศึกษา พื้นที่ตาบลบางระกา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก อริย์ธัช บุญประเสริฐ 58245199 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
271 2561 การประเมินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ของเทศบาลตาบลศรีพนมมาศ อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ วรทอง เนียนเฮียน 58244963 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
272 2561 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน : กรณีศึกษา หมู่บ้านด่านช้าง ตาบลท้ายดง อาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายธนภัทร ภัทรพิศิษฐ์ 58244741 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
273 2561 การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รัชดาภรณ์ บางสาลี 58245960 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
274 2561 ทัศนคติต่อระบบอุปถัมภ์ของข้าราชการตารวจในเขตเทศบาลอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฐวดี สิงหฬ 58244727 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
275 2561 การศึกษาการบริหารจัดการของสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯจ.สุโขทัย หลังการรับถ่ายโอนภารกิจจากกรมการขนส่งทางบก ณิชกานต์ เสาร์แดน 58244734 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
276 2561 การศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ภาวิดา ยศสมบัติ 58244918 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
277 2561 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เกียรติภูมิ ใจตรง 58244628 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
278 2561 การคงอยู่ของแนวคิดชายเป็นใหญ่ในสังคมเกาหลีใต้ผ่านละครโทรทัศน์และนิทานพื้นบ้าน จินห์จุฑา ยอดเมือง 58244659 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
279 2561 นโยบายการให้ความช่วยเหลือ ODA ของญี่ปุ่นที่มีต่อเมียนมาร์ หลังการเลือกตั้งในเมียนมาร์ปีค.ศ. 2015 ชโลธร จริยานุวัตร์ 58244680 ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์
280 2561 แนวทางการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาเทศบาลตาบลพุเตย และเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ฐิติกาญจน์ กาญจนกุล 58244703 อ. สน นิลศรี
281 2561 ความเชื่อของการทรงเจ้าและมุมมองต่อการรักษาอาการเจ็บป่วย วรเมธ นาควิสุทธิ์ 58245977 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
282 2561 นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศักดินนท์ แตงร่ม 58246004 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
283 2561 สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กับการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลไทย ระหว่างยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2544-2549 และ ยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2557-2561 : กรณีศึกษา ทุเรียนหลง-หลินลับแล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ณรกมล อยู่เจริญกิจ 58245892 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
284 2561 การจัดการสวนสาธารณะ และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการสวนสาธารณะเทศบาลนครลำปาง ฐิติรัตน์ ฉัตรเท 58245885 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
285 2561 อิทธิพลของวัฒนธรรมเกาหลีต่อสังคมไทย : กรณีศึกษาความนิยมบริโภคอาหารเกาหลีของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชลธิชา ฟักทอง 58244673 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
286 2561 นโยบาย Cool Japan: บทบาทของการ์ตูนญี่ปุ่นในฐานะทูตวัฒนธรรม บุษราพร ฟูเฟื่อง วิ ฟูเฟื่อง 58244833 ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์
287 2561 การวิเคราะห์อุดมการณ์ทางการเมืองผ่านแบบเรียนไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วงศกร บวรศักดิ์สุนทร 58244932 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
288 2561 การศึกษาบทบาทนักการเมืองท้องถิ่นกับการก้าวขึ้นสู่การเป็นชนชั้นนาทางการเมือง กรณีศึกษา: นายสมศักดิ์ เทพสุทิน สิริลักษณ์ คงแย้ม 58246028 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
289 2561 การศึกษาเปรียบเทียบการสะสมอานาจและการแทรกแซงทางการเมืองของทหาร : กรณีศึกษา จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หทัยกานต์ สมสา 58245151 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
290 2561 การเติบโตของอุตสาหกรรมอีสปอร์ต (E-Sports) กรณีศึกษา: บทบาทของภาครัฐ และภาคเอกชนภายในประเทศจีน ปฐมพงศ์ อาภรณ์ 58244857 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
291 2561 ความคาดหวังของชุมชนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ที่มี ต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อลิษา นาผลดี 56244224 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
292 2561 การศึกษาจุดยืนและบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในยุคของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ : กรณีศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดพิษณุโลก ศิริพร เกตุพัก 58245076 ดร. ปวงชน อุนจะนำ
293 2561 พฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ธีรภัทร วรรณา 58244802 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
294 2561 ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบทบาทการกากับดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก้องเกียรติ ปานพรม 58244512 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
295 2561 ค่านิยมในการทาศัลยกรรมเสริมความงามของผู้หญิง ในมิติการเลือกปฏิบัติทางอัตลักษณ์ต่อสตรี ศศิวิมล ศรีอ่อนทอง 58245052 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
296 2561 การศึกษาปัจจัยในการทาลายพรรคการเมือง : กรณีศึกษาพรรคการเมืองภายใต้การนาจากนักการเมืองตระกูลชินวัตร กัญญาลักษณ์ แก้วพิน 58244543 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
297 2561 กะเทย รัฐ และการต่อต้านขัดขืน สุทิน อ้นแจ่ม 58245120 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
298 2561 ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและพิธีกรรมของชาวไทยทรงดำ กรณีศึกษา หมู่บ้านคลองวัดไร่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พจณิชา สังคง 58244895 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
299 2561 การศึกษาเปรียบเทียบบทบาททางการเมืองของสตรี ในวรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินและบุพเพสันนิวาส ศุกร์ภารัตน์ เตชะ 58245083 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
300 2561 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ธัญญารัตน์ สบายจิตร 58245915 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
301 2561 การศึกษาการครองอานาจของสหรัฐอเมริกาผ่านวีดีโอเกม : Red Alert กัมพล คำเมฆ 58244574 ผศ.ดร. วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์
302 2561 ความศรัทธา ความเชื่อและการสะสมทุน : ศาลเจ้าพ่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในตาบลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ กวิน ชัยสุวรรณดุสิต 58244505 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
303 2561 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของประชาชน กรณีศึกษา : ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ พีรยา บัวสถิตย์ 58245953 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
304 2561 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงชนบท : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระโดน อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สุนิษา เกษศรีเนียม 58245137 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
305 2561 ผลการดาเนินงานของโครงการรับจานาข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรณีศึกษา เกษตรกรชาวนาในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลสนามคลี อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เกษรินทร์ เขียวสอาด 58245854 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
306 2561 การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรตามแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกรด อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิภาณ มั่นกสิกรณ์ 58244840 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
307 2561 การบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนสาราญฤทัย อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ศิริกมล สารีคา 58245069 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
308 2561 ความต้องการบริการสาธารณะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบึงปลาทู อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จารุภัทร สีท้าว 58244642 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
309 2561 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กัญญารัตน์ เมษา 58244536 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
310 2561 การนานโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัติ กรณีศึกษา ตาบลดินทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก บุญเสริม ตี่เทศ 58244826 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
311 2560 การสะสมทุน พุทธพาณิชย์ และความศรัทธา : กรณีศึกษาวัดสุนทรประดิษฐ์ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เทวนาถ นมเนย 56243784 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
312 2560 ทัศนคติของนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ทางการเมืองผ่านเฟซบุ๊ก และการจัดการความเป็นอิสระของเฟซบุ๊กผ่านโยบาย นพรวี มณีกุต 56243869 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
313 2560 พฤตกิรรมการเปิดรับและทัศนคติที่มีต่อข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยพีรพฒัน์ อภยักาวี 56243982 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
314 2560 การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยกับการถูกจัดลำดับในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีของสหรัฐอเมริกา : ศึกษากรณี การถกูกจัดลำดับของไทยในกลุ่ม Tier3 จินตนา กาศไม้จันทร์ 56243661 ผศ.ดร. วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์
315 2560 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตา บล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร กรวิชญ์ เจริญสุข 56243623 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
316 2560 ปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มประชาสังคม กรณีศึกษา: กลุ่มฮักเมืองน่าน อิษฎา อธิยศ 56244255 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
317 2560 การเคลื่อนไหวของคนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินภายใต้รูปแบบของโฉนดชมุชนในเขตจังหวัดแพร่ ศิริโสภา ถือทอง 56244132 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
318 2560 การคงอยู่ของคติความเชื่อและพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิในสังคมไทย ชวัลญา นวกุลสัมพันธ์ 56243708 รศ.ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร
319 2560 การบริหารความเสี่ยงด้านภัยพิบัติของชุมชนกรณีศึกษา: น้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เจษฎากร แตงโสภา 56243678 ผศ.ดร. วัชรพล ศุภจักรวัฒนา
320 2560 การบริหารงานของสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรประจา ปีการศึกษา 2559 สุรัตน์ ช้างทอง 56244194 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
321 2560 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษากองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ธนาดุล ไพจิตโรจนา 56243807 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
322 2560 การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ธณพล แสงอนันตการ 56243791 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
323 2560 การประเมินการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก ธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ชนัฏดา ดีแก้วเกษ 56243685 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
324 2560 การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในการจัดการภัยแล้งร่วมกับสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ธัญวรัตม์ พงษ์พาณิชย์ 56243821 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
325 2560 การรับน้องของมหาวิทยาลยันเรศวร ปีการศกึษา 2559 ชิดชนก จินดาเลิศ 56243739 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
326 2560 การศึกษาทัศนคติการรับชมละครประวัติศาสตร์ไทยที่ทำให้เกิดความรักชาติ กรณีศึกษา : นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปภาวรินท์ จวงงู 56243920 รศ.ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร
327 2560 การให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนของสำนักทะเบียนอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ณัฐกานต์ กาวิน 56243753 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
328 2560 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่มีผลต่อ การกู้ยืมเงินของท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน บศุรัตน์ ไชยศิลป์ 56243890 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
329 2560 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น : กรณีศกึษาเทศบาลตำบลอินทร์บรุี อำเภออินทร์บรุี จังหวัดสิงห์บรุี ภูริฉัตร ยิ้มสิน 56244002 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
330 2560 ความต้องการสวัสดิการแรงงานของแรงงานในกลุ่มหตัถกรรม : กรณีศึกษาแรงงานหัตถกรรมหนิอ่อนในตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ณัฐวุฒิ โพธิบัลลังค์ 56243706 รศ. สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ
331 2560 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด กรณีศึกษา สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด ในเขตพื้นที่ตำบลชมพู อภิญญา บุญมี 56244217 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
332 2560 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง พื้นฐาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กิติศักดิ์ สมฤทธิ์ 56243647 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
333 2560 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของบุคลากร สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวร รัชภมูิ ขันแก้ว 56244071 ผศ.ดร. วัชรพล ศุภจักรวัฒนา
334 2560 ความรู้ความเข้าใจของผ้บูริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการภัยพิบัติ: กรณีศึกษาอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รจนา แสนใจ 56244057 ผศ.ดร. วัชรพล ศุภจักรวัฒนา
335 2560 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร อารียา จำเริญพัฒน์ 56244248 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
336 2560 คณุภาพชีวิตในการทำงานของบคุลากรคณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ศภุณัฐ แจ่มศรี 56244156 รศ. สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ
337 2560 เงินกับการสร้างอำนาจทางการเมือง กรณีศึกษา กำนันเป๊าะ พิภพพงษ์ เขตบรรพต 56243968 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
338 2560 ชีวิตของเกย์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ไทย และกระบวนการใช้อำนาจของสังคมผ่านอคติที่ถูกสร้างขึ้น มนัสชนก จากยางโทน 56244026 ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์
339 2560 ทัศนคติของสังคมมหาลัยกับความขาว(สีผิว)ในทางอำนาจเชิงสญัลกัษณ์ : กรณีศึกษานิสิตหญิงชั้นปีที่ 3 คณะ บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ชลธิชา กระต่ายทอง 56243692 รศ.ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร
340 2560 ทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อการจ้างงานแรงงานต่างด้าว ชัยณรงค์ สุทธิวิลัย 56243715 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
341 2560 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สนุนัท์ นาคง 56244187 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
342 2560 พฤติกรรมการรับข่าวสารทางการเมืองของประชาชนในช่วงเหตุการณ์ชุมนุม ประท้วงเพื่อประชาธิปไตย (พ.ศ.2551-2553): กรณีศึกษา ชุมชนตลาดบ่อนไก่และ ชุมชนสะพานดํา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ลัษมณ หุ่นบุญ 56244095 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
343 2560 พลวัตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติการทางการเมืองของชุมชน: กรณีศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาป่าแดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ธรเทพ มาลา 56243814 ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์
344 2560 ระบบการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก-มงกุฎไทย และดิเรกคุณาภรณ์: ระเบียบวิธีและบุคคลวิธี นพดล คํากองแก้ว 56243852 ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์
345 2560 รัฐ ท้องถิ่น และนายทุน กับปัญหาการแย่งชิงที่ดิน กรณีการแย่งชิงที่ดิน เพื่อปลูกยางพาราในพื้นที่ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปิยมาภรณ์ เปี้ยทา 56243937 ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์
346 2560 ลัทธิการนับถือวิญญาณในฐานะการควบคุมทางสังคม : กรณีศึกษาชุมชนชาวมอญบางกระดี่ ศิวกร บุญยิ่ง 56244149 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
347 2560 ลัทธิชาตินิยมในนวนิยายเรื่องขุนศึก: จากแนวคิดราชาชาตินิยม ของธงชัย วินิจจะกลู อาทิตยา นุชแพร 56244231 ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์
348 2560 ศาสนากับการสร้างอำนาจเชิงสัญลักษณ์ของสถาบนักษตัริย์ ภายใต้การปฏิรูปพระพุทธศาสนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พิมพ์วิไล แป้นจันทร์ 56243975 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
349 2560 สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นภาพร ดาราโพธิ์ 56243876 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
350 2560 การศึกษา เรื่อง ส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบล ตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เมษนี สิทธิ 56244033 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
351 2560 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ศิริกาญจณ์ ฉายะกูล 56244125 รศ. สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ
352 2560 สิทธิการศึกษาของคนพิการ : กรณีศึกษาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล และ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล พรพรรณ ม้าแก้ว 56243944 อ. สน นิลศรี
353 2560 สิทธิแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาแรงงานสัญชาติพม่า บริษัทเอ.ซี.ห้องเย็น จำกัด จังหวัด สมุทรสาคร ศุภสุดา สายทองติ่ง 56244163 อ. สน นิลศรี
354 2560 หวยใต้ดินกับอำนาจของนักการเมืองในท้องถิ่น : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเลย กนกพร สีพัน 56243616 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
355 2560 อ ำนำจกำรต่อรองทำงเพศสภาพในชีวิตคู่ของสำมีภรรยำ ตำบลท่ำโรง อ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ รมิตำ พันตำรักษ์ 56244064 รศ. สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ
356 2560 อิทธิพลของศาสนาต่อการเป็นพลเมืองดี : กรณีศึกษา เปรียบเทียบหลักคำสอนของศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธ พัทเทพ วิบูลย์จันทร์ 56243951 อ. กานต์ บุณยะกาญจน
357 2560 อิทธิพลของสื่อบันเทิงและค่านิยมวัฒนธรรมเกาหลีที่มีต่อวัยรุ่นไทย สายชล วังพรม 56244170 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
358 2560 อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม : กรณีศึกษาการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเกาหลีในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร วราภรณ์ ศรีน่วม 56244101 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
359 2560 การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวของไทย ภายใต้พันธะอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ : ศึกษา ข้อเรียกร้องกลุ่มมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน ทศพล ชิ้นจอหอ 56243777 ผศ.ดร. วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์
360 2559 ประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กัลยกร พูลอินทะจักร 55241217 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
361 2559 การพัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จักรพันธ์ เจริญสุวรรณ 55241323 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
362 2559 การสร้างพลเมืองในอุดมคติของรัฐผ่านระบบการศึกษาไทย: กรณีศึกษา วิชาพระพุทธศาสนาภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ชนกภัทร์ ชุมแสน 55241088 ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์
363 2559 พัฒนาการสิทธิมนุษยชนสากล อรุณี สิงห์ป้อง 55241767 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี
364 2559 ความสามารถในการจัดบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมการทำ มาหากินของประชาชนและด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว : กรณี ศึกษาการดำเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิคของเทศบาล ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง คณิตนนท์ อินทสิทธิ์ 55241286 ผศ.ดร. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
365 2559 การเปลี่ยนผ่านด้านอัตลักษณ์กับการเป็นภัยคุกคามของกลุ่มไอซิส จักรกฤช กัญญาพันธ์ 55241316 ผศ.ดร. วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์
366 2559 การบริหารจัดการการให้บริการประชาชนหลังการยกระดับจากอนามัยชุมชนสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร จันทรา เปี่ยมสุข 55241064 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
367 2559 การศึกษาความต้องการของตัวแทนผู้ประกอบการการขนส่งโลจิสติกส์เพื่อ กำหนดนโยบายการพัฒนาการขนส่งโลจิสติกส์ของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำไปสู่ การเป็นศูนย์กลางของการขนส่งโลจิสติกส์ โชติกา อุกฤษต์ 55241569 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
368 2559 พุทธพาณิชย์แบบไทย: บทวิเคราะห์ว่าด้วยมูลค่าส่วนเกิน การครองอำนาจนำ และลัทธิบูชาสินค้า ไชยวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 55241347 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
369 2559 การบริหารจัดการภัยพิบัติของเทศบาลนคร พิษณุโลก กรณีศึกษาอุทกภัยปี พ.ศ.2554 ดรุณี เปรมเมือง 55241378 ผศ.ดร. วัชรพล ศุภจักรวัฒนา
370 2559 ความคิดเห็นของบุคลากรและผู้นำชุมชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา: องค์การบริหารตำบลป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ธนศักดิ์ เดชะอนิวรรตน์ 55241095 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
371 2559 สำรวจสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2557 วัชรินทร์ ข่าขันมณี 55241170 อ. สน นิลศรี
372 2559 พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย : จากพฤษภาทมิฬ นฤพร ผลเกิด 55241392 อ. สน นิลศรี
373 2559 การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กัญญาณัฐ คำวังจันทร์ 55241040 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
374 2559 การศึกษาความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกกับกลุ่มผู้นำชุมชนในโครงการจัดทาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยใจที่เพียงพอ กันทรากร อาชีวะ 55241248 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
375 2559 การศึกษาโครงการการแก้ไขปัญหาในการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นและวัดผลการดำเนินงาน เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พัชราภรณ์ ขุนหอคำ 55241187 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
376 2559 กระบวนการทาให้สตรีกลายเป็นสินค้าของบุรุษเพศ : ภายใต้เงื่อนไขการแต่งงานในบริบทสังคมไทย สันทราย วงษ์สุวรรณ 55241668 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
377 2559 อำนาจรัฐกับสิทธิชุมชน: กรณีศึกษาการคัดค้านการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และ การทำเหมืองแร่แมงกานีส หมู่บ้านลำโชค ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นิภาวรรณ ดิษฐจันทร์ 55241415 อ. สน นิลศรี
378 2559 การประชาสัมพันธ์โดยผ่านเสียงตามสายภายในชุมชน : กรณีศึกษาบ้านโพธิ์ทะเลกลาง เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นิสาชล สกุลพอง 55241118 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
379 2559 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการชำระภาษีของผู้ประกอบการธุรกิจ รถยนต์มือสอง: กรณีศึกษา ผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสองในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ฉัตรชัย บำรุงพงศ์ 55241071 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
380 2559 การศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษา :คุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในกิจการประมงทะเล เขตอ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณัฎฐ์นรี ทองกลับ 55241361 รศ. สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ
381 2559 ทัศนคติทางการเมืองของนิสิตชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 พรสวรรค์ หลงทะเล 55241484 รศ. สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ
382 2559 ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวต่องบประมาณท้องถิ่น: กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ภัทราภรณ์ เชื้อนุ่น 55241538 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
383 2559 การเข้าถึงบริการตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ต.บุ่งน้าเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ รัชนีกร กันนิล 55241163 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
384 2559 วัฒนธรรมสมัยนิยมของเกาหลีใต้ที่ส่งผลกระทบต่อไทย ศศิประภา กีรติไพบูลย์ 55241637 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
385 2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในการปฏิบัติงานภายในองค์กรขอลูกจ้างชั่วคราวบริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด จ.พิษณุโลก ปรียนิตย์ ไชยาธนกิติ 55241446 รศ. สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ
386 2559 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร อรอุมา อวดขุนทด 55241750 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
387 2559 ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการบริหารงานตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พิมพ์ชนก บุณโยประการ 55241514 รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
388 2559 การกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ภูมินทร์ ล้อเพชระสิริกุล 55241149 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
389 2559 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2547-2557 : สาเหตุและแนวทางการแก้ไข มณฑิตา สังข์สีแก้ว 55241545 อ. สน นิลศรี
390 2559 การพัฒนาประชาธิปไตยของไทยและเกาหลีใต้ภายหลัง เหตุการณ์พฤษภาทมิฬและเหตุการณ์การลุกฮือที่เมืองควางจู รักษ์สุดา กรตุ้ม 55241156 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
391 2559 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในระบบสาธารณสุขมูลฐาน (บ้านศรีดอนชัย) ตาบลคลองน้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ศรินยา คำอิ่น 55241187 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
392 2559 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศิวพร จงรักไทย 55241644 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
393 2559 การรัฐประหาร พ.ศ.2557 ศุภชัย แซ่ด่าน 55241194 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี
394 2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ศุภวรรณ เครือวรพันธุ์ 55241651 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา
395 2559 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด : กรณีศึกษา บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จังหวัดพิษณุโลก สุพรรษา คุ้มสมบัติ 55241682 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
396 2559 เงินกับการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ท้องที่แห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร เสนอ นุ่มเกลี้ยง 55241705 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
397 2559 การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเกษตรกรชาวนา กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อนงค์ลักษณ์ สระทองเทียน 55241729 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
398 2559 บทวิเคราะห์นโยบายรถคันแรก : ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน รัฐบาล นายทุน (ระหว่างปี 2554 – 2556) อัครพล คำมา 55241774 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
399 2559 กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก อัจจิมา ไกรแสง 55241781 ดร. พลดา เดชพลมาตย์
400 2559 บทวิพากษ์การครอบงำความเป็นตัวตนและการต่อสู้ของเพศทางเลือก:กรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อุราลักษณ์ ขวัญล้อม 55241804 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา
401 2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะความเครียดจากการปฏิบัติงานของผู้คุมผู้ต้องขังเรือนจำ ปาริกา นามกูล 55241453 รศ.ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร
402 2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ไอรดา บุตรศรี 55241811 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ