ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ระดับ ปริญญาตรี

# Year Title Student Name Student ID Prefix Advisor
1 2562 การศึกษาบทบาทและแนวทางการพัฒนาของชมรมคริสเตียนมหาวิทยาลัยนเรศวร สมพล พิไสยสรเดช 58244215 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
2 2562 การจัดการที่ดินของเกษตรกรตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย อรรถพล มานพวงษ์ 58244437 ดร. ปริญญา สร้อยทอง
3 2562 “พี่ชาย My Bromance” ความเหลื่อมซ้อนของชายรักชายในสื่อกับชีวิตจริง ศิดาพร มุ้งทอง 58244154 ผศ.ดร. มณฑิรา อินจ่าย
4 2562 การจัดการที่ดินของเกษตรกร ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พัชรีพร ใจใหม 58243782 ดร. ปริญญา สร้อยทอง
5 2562 การจัดการที่ดินของเกษตรกร ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จุฑาทิพย์ เมฆอัพ 58245724 ดร. ปริญญา สร้อยทอง
6 2562 การจัดการที่ดินของเกษตรกร ตำบลนาแส่ง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พิจิตรา จีนากุล 58245786 ดร. ปริญญา สร้อยทอง
7 2562 ต้นไม้มรดก Heritage Trees กรณีศึกษา : ตำบลปากน้าโพ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ วีระยา อาจแก้ว 58244093 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร
8 2562 ศึกษาวิเคราะห์ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น น.ส. ศรขวัญ อินทรรุจิกุล 58244109 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
9 2562 ศึกษาวิเคราะห์ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น น.ส. ธมกร สุวรรณรัตน์ 58243379 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
10 2562 ความเปลี่ยนแปลงในความงามของนางงามเวที Miss Grand Thailand นาย ชนกานต์ ไชยสัตย์ 58243218 อ. ฐานิดา บุญวรรโณ
11 2562 ความเปลี่ยนแปลงในความงามของนางงามเวที Miss Grand Thailand นางสาว กานต์ธิดา เต่าแก้ว 58243102 อ. ฐานิดา บุญวรรโณ
12 2562 สำรวจพรรณไม้ยืนต้นในมหำวิทยำลัยนเรศวร นาย สันติชัย บัวป้อม 58244239 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร
13 2562 สำรวจพรรณไม้ยืนต้นในมหำวิทยำลัยนเรศวร นาย ณัฐนัย สุกายะ 58243270 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร
14 2562 สำรวจพรรณไม้ยืนต้นในมหำวิทยำลัยนเรศวร นาย นิติธร ภู่เชย 58243508 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร
15 2562 วิถีชีวิตของชุมชนเรือนแพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก น.ส. พัชราภรณ์ โพธิ์ศรี 58245779 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
16 2562 วิถีชีวิตของชุมชนเรือนแพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก น.ส. ณาริษา กระจอนกลิ่น 58245236 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
17 2562 สื่อสารพลิกชีวิต: กรณีศึกษา ฌอน บูรณะหิรัญ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ จากเฟซบุ๊ก เพจ “Sean Buranahiran - ฌอน บูรณะหิรัญ” ประภัสสร ฟั่นเพียร 58243638 ผศ.ดร. มณฑิรา อินจ่าย
18 2562 “ชีวิตของคนอื่น : บทบาทความเป็นหญิงม้งก่อนและหลังแต่งงานในหมู่บ้านปางอุ๋ง ตำบทแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” เกศรินทร์ วงศ์จา 58243119 ผศ.ดร. มณฑิรา อินจ่าย
19 2562 สิทธิของช้างกับธุรกิจเพื่อสังคม: กรณีศึกษาป้าเล็ก (แสงเดือน ชัยเลิศ) หญิงชาวขมุผู้ก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อภิวัฒน์ สังข์เพ็ชร 58244406 ผศ.ดร. มณฑิรา อินจ่าย
20 2562 พฤติกรรมการบริโภคเพื่อความเตะตาของนิสิตในระดับอุดมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ปรารถนา สุขภิรมย์ทอง 58243652 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร
21 2562 ความคิดเห็นของนิสิตต่อภาพลักษณ์ของชายรักชายในสื่อโทรทัศน์ร่วมสมัย ศึกษาเฉพาะนิสิตคณะสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือ ปิติพงษ์ ปั่นเงิน 57243141 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร
22 2562 การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาข้าวปุ๊(อ่อผุ)ของชาติพันธุ์ลาหู่ จังหวัดตาก ปัฏฏิมา ฮองต้น 57243134 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร
23 2562 การจัดการความสัมพันธ์และอำนาจทางสังคมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเครือข่ายหาบเร่ขายของบนรถไฟจากพิษณุโลกถึงเด่นชัย ประภวิษณุ์ ปานงาม 58243621 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
24 2562 กระบวนการสะสมและหมุนเวียนของทุนทางสัญลักษณ์ เศรษฐกิจ และสังคมของคนที่ผ่านการทำศัลยกรรม สุพารัตน์ บางแก้ว 58244345 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
25 2562 การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์และการต่อรองภาพลักษณ์ของกลุ่มแฟนคลับเกาหลี ชมพูนุช โบสถ์แก้ว 58243232 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
26 2562 บทบาทประเพณีปักธงชัยในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษา : ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นางสาว นริศรา ศรีหยวก 58243454 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
27 2562 เครือข่ายการเรียนรู้สุขภาวะผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาว สุภลักษณ์ ไม้ส้มซ่า 58245229 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
28 2562 เครือข่ายการเรียนรู้สุขภาวะผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก น.ส. ปิ่นปฐวี สุขมาก 58245762 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
29 2562 เครือข่ายการเรียนรู้สุขภาวะผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นาย จิรายุ โอวัฒนะสิน 58243164 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
30 2562 แนวทางการจัดการน้ำของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบ กรณีศึกษาตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย น.ส. สุธิดา วันทา 58244314 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
31 2562 แนวทางการจัดการน้ำของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบ กรณีศึกษาตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย น.ส. ปริญมาศ สังข์จันทร์ 58243669 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
32 2562 แนวทางการจัดการน้ำของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบ กรณีศึกษาตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นาย นุตติ ช่วยบำรุง 58243553 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
33 2562 การจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านสันกลาง ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นางสาว หยาดพิรุณ เชื้อน่วม 58244369 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
34 2562 การจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านสันกลาง ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นางสาว ศุภธิดา คำปันปู่ 58244192 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
35 2562 ความรู้ความเข้าใจในการดูแลต้นไม้ของผู้ดูแลต้นไม้ภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร นาย โชติอนันต์ ประพฤติดี 58245731 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร
36 2562 ความรู้ความเข้าใจในการดูแลต้นไม้ของผู้ดูแลต้นไม้ภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร นาย พงศกร อ่ำใหญ่ 58243706 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร
37 2562 ความรู้ความเข้าใจในการดูแลต้นไม้ของผู้ดูแลต้นไม้ภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร นาย จิรวัฒน์ เวียงเงิน 58243157 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร
38 2562 การจัดการผลิตลิปกลอสส้มซ่าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน(บ้านวังส้มซ่า) ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก น.ส. พัชรพร วงศ์สวัสดิ์ 58243768 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
39 2562 การจัดการผลิตลิปกลอสส้มซ่าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน(บ้านวังส้มซ่า) ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก น.ส. อรพรรณ จ๋อยคล้าย 58244420 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
40 2562 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนลับแล กรณีศึกษา : อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ น.ส. สุชานันท์ อภัยกาวี 58244291 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
41 2562 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนลับแล กรณีศึกษา : อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ น.ส. ณิรัชชา กันไชย 58243331 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
42 2562 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นาย ธีรภัทร์ โพธิกุล 58243416 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
43 2562 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย น.ส. ภัณฑิรา กงจีน 58243850 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
44 2562 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : บ้านใหม่ร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก น.ส. วชิราภรณ์ ก้องสุวรรณ 58244000 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
45 2562 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา : บ้านใหม่ร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก น.ส. บุษบา รัตนะ 58243584 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
46 2562 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา : ล่องแก่งลำน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก น.ส. สิรินญา พุ่มนาค 58244260 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
47 2562 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา : ล่องแก่งลำน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นาย ปรัชญา ปัญรัมย์ 58243645 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
48 2562 การเตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุหญิงโสดที่อยู่คนเดียวลำพัง นางสาว พิมพ์พิศา วิสิทธิ์ 58243829 รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
49 2562 การเตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุหญิงโสดที่อยู่คนเดียวลำพัง นางสาว ศุภรดา ยาวงษ์ 58244208 รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
50 2562 สภาพและปัญหาในขั้นตอนการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรบ้านคลองคู ตำบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก น.ส. อรณิชา ด่านจิระมนตรี 58244413 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
51 2562 สภาพและปัญหาในขั้นตอนการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรบ้านคลองคู ตำบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก น.ส. จันทิมา ภมรจันทร์ 58243140 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
52 2562 กระบวนการจัดการขยะสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะ(Zero waste community): กรณีศึกษาชุมชนบรมไตรโลกนารถ21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก น.ส. ณัฐณิชา เสมือนโพธิ์ 58243256 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร
53 2562 กระบวนการจัดการขยะสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะ(Zero waste community): กรณีศึกษาชุมชนบรมไตรโลกนารถ21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก น.ส. จิราวดี อยู่สบาย 58243171 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร
54 2562 การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาอุทกภัยของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางระกำ น.ส. วิไลพร ขาวผ่อง 58244079 รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
55 2562 การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาอุทกภัยของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางระกำ น.ส. รติกร พิกุล 58243959 รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
56 2562 กระบวนการปรับตัวให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมของภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องสังคโลก กรณีศึกษา : ร้านสุเทพสังคโลก ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นาย นัทธพงศ์ เรืองคำ 58243485 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
57 2562 กระบวนการปรับตัวให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมของภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องสังคโลก กรณีศึกษา : ร้านสุเทพสังคโลก ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นาย เสฎฐวุฒิ อยู่เบิก 58244352 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
58 2562 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสาน กรณีศึกษากลุ่มจักสาน บ้านท่าโรงตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก น.ส. อัญชลี ชมโลก 58244468 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
59 2562 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสาน กรณีศึกษากลุ่มจักสาน บ้านท่าโรงตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก น.ส. พูลทรัพย์ พรรณลำเจียก 58243836 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
60 2562 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสาน กรณีศึกษากลุ่มจักสาน บ้านท่าโรงตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก น.ส. พรปวีณ์ โรจน์เรืองนนท์ 58243720 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
61 2562 วิถีชีวิตและการต่อรองเพื่อความอยู่รอดของเด็กเร่ขายของในเมืองเชียงใหม่ นาย รัฐพล ก้อนคำ 58243973 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
62 2562 วิถีชีวิตและการต่อรองเพื่อความอยู่รอดของเด็กเร่ขายของในเมืองเชียงใหม่ น.ส. กรรติการ์ ทองมาก 58243010 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
63 2562 การพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมในชุมชนของกลุ่มคนเล่นเกมออนไลน์ น.ส. กัญญาภัค สีนาค 58244444 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
64 2562 การพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมในชุมชนของกลุ่มคนเล่นเกมออนไลน์ น.ส. กรวิภา ศิริสาร 58243027 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
65 2562 ภูมิคุ้มกันทางสังคมของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร น.ส. วิมลมาศ ไกรกลิ่น 58245793 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
66 2562 ภูมิคุ้มกันทางสังคมของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร น.ส. ปนัสยา นิเวทนา 58243607 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
67 2561 ประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติจากสังคมของชายรักชาย ณัฐศักดิ์ ชาญณรงค์ 56260156 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
68 2561 กระบวนการประดิษฐ์สร้างพะวอให้เป็นเทพท้องถิ่น สิริญญา สุธรรมป๋า 57243585 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
69 2561 หวยใต้ดิน ความหวังและวิถีชีวิตของผู้มีรายได้น้อย นรินทร์พร บรรเทิง 57244704 ดร. ฐานิดา บุญวรรโณ
70 2561 เพศวิถีและการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง : กรณีศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก วชิราภรณ์ ศรีเงิน 56162887 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
71 2561 การวิเคราะห์เรื่องเพศสภาพของสังคมไทยในหนังผี ชนัญธิดา ฮามสุโพธิ์ 57242717 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
72 2561 สตาร์บัคส์กับการบริโภคเชิงสัญญะของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก นรากร จิตรรักษา 57243004 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร
73 2561 กระบวนการประดิษฐ์สร้างพะวอให้เป็นเทพท้องถิ่น สิริญญา สุธรรมป๋า 57243585 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
74 2561 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลกำแพงเพชร พงศธร วัฒนฤกษ์ปรีชา 57243189 อ. กมลเลศ โพธิกนิษฐ
75 2561 แฟชั่นโบฮีเมียนในฐานะการขัดขืนทางวัฒนธรรม พิมพ์วิภา คำนาค 57243295 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร
76 2561 ระบบอุปถัมภ์ชาวไร่อ้อย กรณีศึกษาชาวไร่อ้อยตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นาย ชนสิษฎ์ สละ 57242694 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
77 2561 การวิเคราะห์ผลกระทบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism -CBT) กรณีศึกษา : บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย น.ส. พิชญ์สินี วิเศษผา 57243271 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร
78 2561 พ่อแม่ข้าราชการกับการส่งบุตรเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิจิตร อาราม แป้นแก้ว 56263478 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
79 2561 แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปรับสีผิว ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก อนัญญา นิ่มนงค์ 57243714 ผศ.ดร. พิษณุ อภิสมาจารโยธิน
80 2561 ความสัมพันธ์ของสื่อสมัยใหม่กับการรับรู้ความรุนแรงทางเพศบนร่างกายผู้หญิงของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก รุ่งนภา กลิ่นขวัญ 57243370 ผศ.ดร. พิษณุ อภิสมาจารโยธิน
81 2561 พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พัฒนา กาโต่ง 57243264 ผศ.ดร. พิษณุ อภิสมาจารโยธิน
82 2561 การใช้ประโยชน์และการจัดการที่ดินของเกษตรกร ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จักรพงษ์ เนียมเสวก 57242571 ดร. ปริญญา สร้อยทอง
83 2561 ความรู้และการยอมรับการใช้อุปกรณ์โซล่าเซลล์ในอนาคตของผู้เรียนในระดับปริญญาตรี วราวุธ ขันตี 57243424 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
84 2561 การวิเคราะห์สาเหตุเชิงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจังหวัดพิษณุโลก อภิณัฐ ช้างกลาง 57244728 ผศ.ดร. พิษณุ อภิสมาจารโยธิน
85 2561 การวิเคราะห์สาเหตุเชิงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จังหวัดพิษณุโลก วีรภัทร ศิริพงษ์ 57243448 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
86 2561 ภาวะทุกข์ยากของคู่สมรสที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษาของคู่สมรสคู่หนึ่งในจังหวัดแพร่ รุ่งนภา อินทะจักร์ 57243363 ผศ.ดร. พิษณุ อภิสมาจารโยธิน
87 2561 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง ของนิสิตระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก ทัตพิชา เขียววิจิตร 57242823 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
88 2561 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพรรณพืชในพื้นที่ป่าชุมชน กรณีศึกษา : บ้านทุ่งลุยลาย (หมู่ 1) ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ นิรุช เหล่าขาล 57243042 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
89 2561 ศึกษาความเชื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมการทำบายศรีสู่ขวัญของหมู่บ้านผาเลือด ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พนิดา สระแพงน้อย 57243202 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
90 2561 การให้เพื่อสังคม แนวคิดและปฏิบัติการ : ศึกษาเปรียบเทียบมูลนิธิฉือจี้ไต้หวันและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (KOICA) ในจังหวัดพิษณุโลก ชฎารัตน์ มั่นประสิทธิ์ 57242687 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร
91 2561 อัตลักษณ์การท่องเที่ยวของแบ็คแพ็คเกอร์ถนนนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่ จิตรลดา ปิ่นทอง 57242601 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
92 2561 การอาศัยอยู่ร่วมกันของชายหญิงในหอพัก (กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาตรี) กาณต์พิชษิณี ศรีคำจันทร์ 57242540 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
93 2561 ศูนย์บรรเทาทุกข์ผี: การวิเคราะห์การสื่อสารเชิงสังคมของ“ริว จิตสัมผัส” ศุภากร แก้วสุขศรี 57243516 ผศ. มณฑิรา อินจ่าย
94 2561 การต่อรองในการใช้ชีวิตของผู้หนีภัยจากการสู้รบ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านอุ้มเปี้ยม จังหวัดตาก สุชาวดี ติต๊ะ 57243646 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
95 2561 การดำเนินกิจการด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ประกอบการร้านอาหารคลีนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก กรวรรณ ไพผดุง 57242489 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร
96 2561 ความเครียดของผู้แลหลักที่มีบุคคลในครอบครัวที่มีภาวะออทิสติก ที่มาใช้บริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร นพรรณพ กันเจียก 57242960 อ. กมลเลศ โพธิกนิษฐ
97 2561 ความคิดเห็นของภาคีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จิราภรณ์ สุขเกษม 57242632 อ. กมลเลศ โพธิกนิษฐ
98 2561 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ทัศนีย์ กันทัศน์ 57242830 อ. กมลเลศ โพธิกนิษฐ
99 2561 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับผู้พิการทางสายตาเข้าทำงานของสถานประกอบการ: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สุวนันท์ ชูพินิจ 57243684 อ. กมลเลศ โพธิกนิษฐ
100 2561 การสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ. อุปถัมภ์) ตำบลบ้านทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ นางสาว ปิยะทิพย์ สงสว่าง 57243158 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร
101 2561 การสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ. อุปถัมภ์) ตำบลบ้านทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ นาย ธนภัทร วงศ์ประทุม 57242878 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร
102 2561 การศึกษาผลกระทบสภาพเศรษฐกิจ - สังคม ในทัศนะของผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่อยู่ในรัศมีพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร กรณีศึกษาเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร น.ส. พรรณี อุ่นไพร 57243233 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
103 2561 การศึกษาผลกระทบสภาพเศรษฐกิจ - สังคม ในทัศนะของผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่อยู่ในรัศมีพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร กรณีศึกษาเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร น.ส. กนกวรรณ ปานเรือง 57242458 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
104 2561 ศึกษาผลกระทบสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในรัศมีใกล้ 0-3 กิโลเมตร รอบเหมืองแร่ จังหวัดพิจิตร นางสาว จามีกร อิ่มอยู่ 57242595 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
105 2561 ศึกษาผลกระทบสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในรัศมีใกล้ 0-3 กิโลเมตร รอบเหมืองแร่ จังหวัดพิจิตร นาย เนตินนท์ แนบเนียน 57243080 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
106 2561 การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อการปรับตัวต่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงขนาดกลางในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาว นิศาชล เตชะบุญสวัสดิ์ 57243059 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
107 2561 การมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก นางสาว สโรขา ขัดมา 57243547 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร
108 2561 การมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก นางสาว ธัญภรณ์ จำเนียร 57242908 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร
109 2561 การปรับตัวของชาวนาในรอบ 1 ทศวรรษที่ผ่านมา : กรณีศึกษาชาวนาบ้านท่าโพธิ์ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก น.ส. ชนิกานต์ ดิษดี 57242724 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร
110 2561 การปรับตัวของชาวนาในรอบ 1 ทศวรรษที่ผ่านมา : กรณีศึกษาชาวนาบ้านท่าโพธิ์ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก น.ส. ศิริวรรณ เอี่ยมสะอาด 57243479 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร
111 2561 การปรับตัวของชาวนาในรอบ 1 ทศวรรษที่ผ่านมา : กรณีศึกษาชาวนาบ้านท่าโพธิ์ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก น.ส. สิริอนงค์ แผนสนิท 57243622 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร
112 2561 การวิเคราะห์ผลกระทบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism -CBT) กรณีศึกษา : บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย น.ส. จิตอารีย์ งิ้วเหลี่ยม 57243271 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร
113 2561 การวิเคราะห์ผลกระทบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism -CBT) กรณีศึกษา : บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย น.ส. พัชรี จันที 57243257 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร
114 2561 ความต้องการและลักษณะงานที่ต้องการได้รับการพัฒนาของผู้เคยดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง น.ส. พรหมพร เกษรแก้ว 57243240 รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
115 2561 ความต้องการและลักษณะงานที่ต้องการได้รับการพัฒนาของผู้เคยดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง น.ส. ฉัตรแก้ว ชัยพิพัฒน์ 57242663 รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
116 2561 การเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยหลังวัยเกษียณของผู้สูงอายุไทย กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในประเทศไทย น.ส. อภิชญา อารีย์ 57243738 รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
117 2561 การเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยหลังวัยเกษียณของผู้สูงอายุไทย กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในประเทศไทย น.ส. ทิพวรรณ จันทร์เอี่ยม 57242847 รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
118 2561 การเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยหลังวัยเกษียณของผู้สูงอายุไทย กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในประเทศไทย น.ส. กันณิกา คำลือ 57242519 รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
119 2561 การศึกษาผลกระทบสภาพเศรษฐกิจ - สังคม ของชุมชนใน รัศมีไกล 3.01 - 5 กิโลเมตร กรณีศึกษา เหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร น.ส. เภาวดี อิ่มบู่ 57243325 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
120 2561 การศึกษาผลกระทบสภาพเศรษฐกิจ - สังคม ของชุมชนใน รัศมีไกล 3.01 - 5 กิโลเมตร กรณีศึกษา เหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร นาย ทศวรรษ สถานธง 57242816 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
121 2561 กระบวนการทำงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กรณีศึกษาบ้านหนองแพงพวย ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นาย นนทพัทธ์ เพ็ชรมา 57242953 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
122 2561 กระบวนการทำงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กรณีศึกษาบ้านหนองแพงพวย ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก น.ส. เบญจวรรณ มูลสงเคราะห์ 57243097 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
123 2561 ระบบอุปถัมภ์ชาวไร่อ้อย กรณีศึกษาชาวไร่อ้อยตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร น.ส. อาราดา พุมมละ 57243776 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
124 2561 ระบบอุปถัมภ์ชาวไร่อ้อย กรณีศึกษาชาวไร่อ้อยตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นาย เจษฎา ขอนทอง 57242656 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
125 2561 การปรับตัวของเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร น.ส. นันทริกา ทิพย์เจริญ 57243028 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
126 2561 การปรับตัวของเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นาย นันธพล ขันธหัตถ์ 57243035 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
127 2561 บทบาทประเพณีปักธงชัยในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษา : ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นางสาว พิชชาอร ตันเฉลิมชัย 58243799 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
128 2560 กระบวนการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งไอโฟนของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร น.ส. สุชานาถ เปงยาวงษ์ 57243639 ดร. ฐานิดา บุญวรรโณ
129 2560 กระบวนการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งไอโฟนของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร น.ส. กนกอร นิติสิทธิ์ 57244681 ดร. ฐานิดา บุญวรรโณ
130 2560 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล ตำบลบ้านโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นางสาว วไลพรรณ หรือตระกูล 57243431 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
131 2560 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล ตำบลบ้านโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นางสาว จันทัปปภา สอนเม่น 57242588 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
132 2560 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล ตำบลบ้านโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นางสาว นุชนารถ พรมพันธ์ใจ 57243066 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
133 2560 เปรียบเทียบการสำรวจสภาพสังคม – เศรษฐกิจ และข้อมูลด้านสาธารณสุขของชุมชนและหน่วยงานที่อยู่ในรัศมีพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร รอบเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตรระหว่าง พ.ศ. 2554-2559 นางสาว ชนัญชิดา เลิศตระกูลพร 57242700 ผศ. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
134 2560 เปรียบเทียบการสำรวจสภาพสังคม – เศรษฐกิจ และข้อมูลด้านสาธารณสุขของชุมชนและหน่วยงานที่อยู่ในรัศมีพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร รอบเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตรระหว่าง พ.ศ. 2554-2559 นาย ปฐพี ประทุมวงศ์ 57243103 ผศ. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
135 2560 ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางสาว จริยา วสยางกูร 57242564 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
136 2560 ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางสาว ปุณิกา สดสอาด 57243165 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
137 2560 ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือของครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ศุภนิดา คร้ามอ่อน 57243509 รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
138 2560 ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือของครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน น.ส. วรรณวิภา ลูกอินทร์ 57243400 รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
139 2560 ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือของครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน น.ส. นภาศิริ ทศพิมพ์ 57242984 รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
140 2559 การเปลี่ยนแปลงอาชีพสามล้อถีบ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พีรพงศ์ อินทรสาโรช 56243067 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
141 2559 การจัดการทรัพยากรป่าชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านนาแก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ อัญชลี อ่อนน้อม 56243562 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
142 2559 ความเป็นชายกับการมีคู่รักหลายคนในเวลาเดียวกัน นายสุนันทพงศ์ เจริญ 56243425 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
143 2559 การให้คุณค่าในการทำนา ของชาวนาตำบลบ้านไร่ จังหวัดพิษณุโลก สุภาภรณ์ เฉลิมภาค 56243449 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
144 2559 แม่บ้านกับการเพิกเฉยความรุนแรงต่อสตรี ปภัสสร พุ่มภัทรชาติ 56242992 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
145 2559 การรับมือกับปัญหาน้ำแล้งของชาวนาในตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก หทัยภัทร แก้วมณี 56243494 ดร. ฐานิดา บุญวรรโณ
146 2559 พัฒนาการเเละบทบาทหมากรุกไทยในฐานะวัตถุทางวัฒนธรรม ณัฐนิช ฉ่ำเฉื่อย 56242770 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร
147 2559 ผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กนกพล อินทมะโน 56242411 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
148 2559 ปัญหาการรับบริการสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในอ.เมือง จ.พิษณุโลก สุลัคณา นาคอินทร์ 56243456 ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์
149 2559 ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวฐิติภรณ์ เย็นสำราญ 56242701 ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์
150 2559 บทบาทพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาคณะสงฆ์อำเภอเมืองพิษณุโลก มนตรี บุญเลิศ 56243128 ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์
151 2559 เครือข่ายทางสังคมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์ลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ณฐวสพล ธันยบูรณ์วรายุ 56242725 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
152 2559 ตำบลบ้านขวางการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมตู้ไม้แกะสลัก กรณีศึกษา กลุ่ารดำเนินการ มสหกรณ์ไม้บ้านขวาง ตำบลบ้านขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ทิศตะวัน ช่วงโชติ 56242824 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
153 2559 บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก กาญจนา ปรัชญาบุตร 56242466 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
154 2559 ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ศรัญญา ครุฑวิเศษ 56243258 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
155 2559 พลวัตของทุนทางสังคมเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ประเพณีลอยกระทง อำเภอเมือง จังหวัดตาก กุลภัสสร์ เหล่าวชิรวงศ์ 56242480 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
156 2559 การมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี กรณีศึกษาการจักสานเส้นพลาสติกงานฝีมือเดคูพาจ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ภัทราภรณ์ กราบกราน 56243111 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
157 2559 บทบาทของผู้นำชุมชนในการจัดการความขัดแย้งทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษาหมู่ 5 บ้านบ่อทอง ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ชนนิกานต์ ตลับทอง 56242596 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
158 2559 การศึกษากลไกการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมชาวไททรงดำ : กรณีศึกษาบ้านยางใหญ่ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ธนิษฐา พวงรุ้ง 56242862 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
159 2559 การวิเคราะห์คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัด นางสาวศิริรักษ์ พวงมาลัย 56243319 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
160 2559 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ วัยรุ่น กรณีศึกษานักศึกษาคณะ สังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของภาคเหนือ นายณัชพล สุจริต 56242749 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร
161 2559 ความพึงพอใจของการให้บริการแท็กซี่ในพื้นที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง อิสริยาภรณ์ อุดม 56243609 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร
162 2559 ความคิดเห็นของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ กรณีศึกษา :การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์กับเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก อชิรญาณ์ แสงอาวุธ 56243500 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
163 2559 พฤตกิรรมของหญิงวยัท างานในการเป็นตงิ่ตอ่คจู่ิน้เพศเดียวกนั ในกรุงเทพมหานคร ธนพร สงัฆมาตร 56242848 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
164 2559 ความคิดเห็นของนักการเมืองท้องถิ่นต่อการควบรวมเทศบาลตำบลห้วยแก้ว กับเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ชนนิกานต์ อ่วมแก้ว 56242602 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
165 2559 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะแบบ 5R ของประชาชนใน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กมล พวงมาลัย 56242428 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
166 2559 ศึกษาสถานการณ์ และสภาพการจัดการขยะมูลฝอย อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ ชลิต ประภาโส 56242671 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
167 2559 ผลกระทบด้านการจัดบริการสาธารณะ กรณีศึกษา :การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามกับเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก อนิรุทธิ์ เจตบุตร 56243524 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
168 2559 การยอมรับของชุมชนในการจัดการขยะแบบ 5R อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อภิญญา เอี่ยมเย็น 56243548 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
169 2559 จากท้องทุ่งสู่เพลงลูกทุ่ง : วิเคราะห์ชีวิตชาวนาผ่านบทเพลงที่ถูกขับร้อง โดยต่าย อรทัย นายชัยธวัช ขุนโยธา 56242688 ดร. ฐานิดา บุญวรรโณ
170 2559 สถานภาพและวิถีชีวิตของชาวนาไร้ที่ดิน ในเขตพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวพิริยา บุศย์น้ำเพชร 56243043 ดร. ฐานิดา บุญวรรโณ
171 2559 ลูกชาวนา: ความคิดทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่ออาชีพชาวนา และการสานต่ออาชีพชาวนา นางสาวชลธิชา จาดสอน 56242657 ดร. ฐานิดา บุญวรรโณ
172 2559 การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ธนภรณ์ แจ่มจันทร์ 56242855 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
173 2559 ศึกษาความต้องการของชุมชนต่อรูปแบบการกำจัดขยะที่เหมาะสม พื้นทีอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วีรญา พรมประสิทธิ์ 56243241 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
174 2559 เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลกับการยอมรับที่มีต่อการจัดการ ขยะแบบ 5 Rของชุมชนพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รัตนาวลี ด้วงปันตา 56243197 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
175 2559 ผลกระทบด้านการคลังจากการควบรวมเทศบาลตำบลวงฆ้องกับองค์การ บริหารส่วนตำบลวงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ภัททราถรณ์ โชติเทียน 56243098 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
176 2559 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก วลัยลักษณ์ สุดประเสริฐ 56243210 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
177 2559 ผลกระทบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต อบต.วังน้ำคู้ จากการยุบรวม อบต.วังน้ำคู้ กับเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นางสาวณฤดี แห้วเพชร 56242732 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
178 2559 การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตหลังจากโครงการเคลื่อนย้ายชาวแพในแม่น้ำน่าน : กรณีศึกษา ชุมชนชาวแพ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวชนิภรณ์ นาทอง 56242633 ดร. ฐานิดา บุญวรรโณ
179 2559 การเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการคัดแยก ขยะและผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสภาพแวดล้อม อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ บุษมาวรรณ จันทสิงห์ 56242961 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
180 2559 ทุนทางสังคม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวนฤมล เนียนไทยสง 56242923 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
181 2559 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกศึกษาการศึกษานอกระบบ อายุ 40-59 ปี กรณีศึกษาอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ปนัดดา ขัวคีนี 56242985 ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์
182 2559 ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาประเพณีทำขวัญ ผึง้หมู่บ้านโนนประดู่ ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย ธีระทัศน์ อัศวชุตพิงศ์ 56242893 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
183 2559 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ชุมชนหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ศิริพร แจ่มหม้อ 56243296 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
184 2559 การศึกษาแนวคิดและผลงานด้านการพัฒนาสังคม ของปราชญ์ชาวบ้านกรณีนายประยงค์ รณรงค์ พีรพล ธรรมรักษา 56243074 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
185 2559 กระบวนการจัดการกับสุนัขตำรวจที่ได้รับการปลดประจำการของกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ ศิริลักษณ์ แฟงมาก 56243326 ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์
186 2559 สัมพันธภาพรหว่างผู้ปกครองกับลูกวัยรุ่นตอนต้นที่มีความสัมพันธ์ต่อการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาของผู้ปกครองกับลูกวัยรุ่นตอนต้น กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก สรญา สีแดง 56243371 ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์
187 2559 การปรับตัวของแม่เลี้ยงเดี่ยวในช่วงอายุ 20-35ปี กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาทิตยา เจริญธรรมรักษา 56243579 ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์
188 2559 ผลกระทบต่อประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อการดำเนินงานมหาวิทยาลัย สีเขียว ภายใต้ระบบการประเมินของ UI Green Metric จิรชา อ่ำขำ 56242534 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร
189 2559 ทัศนคติต่ออาชีพชาวนาและความต้องการให้ลูกหลานสืบทอดอาชีพชาวนา กรณีศึกษา ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อินทิรา เกษวิริยะการ 56243586 ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์
190 2559 คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พัชราภรณ์ ธรรมลังกา 55244638 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
191 2559 ความคิดเห็นของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามต่อการยุบรวม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามกับเทศบาลตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จีรประภา ยะหัวฝาย 56242565 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
192 2559 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกเข้ารับบริการแพทย์แผนไทยของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ฐิติมา ท้วมทอง 56242718 ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์
193 2559 การประกอบสร้างตัวตนทางเพศ และพื้นที่ทางสังคมของ แฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ : กรณีศึกษากลุ่มวัยรุ่นไทย ในกรุงเทพมหานคร” รัตติกานต์ วิไลพันธ์ 56243180 ดร. พิษณุ อภิสมาจารโยธิน
194 2559 สัมพันธภาพภายในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นภัสสร พุฒแช่ม 56242916 ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์
195 2559 บทบาทพระสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราะห์ : กรณีศึกษาพระครูธีรพงศ์พิสุทธิ์ (เอกอุดม ธีรวํโส) วัดเสาหิน ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ยุทธนา สินเอี่ยม 56243159 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
196 2559 แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ฐาปณี การภักดี 56242695 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
197 2559 การศึกษากระบวนการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ : กรณีศึกษาเกษตรกรอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ ณัฐกิจ ขำฉา 56242756 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
198 2559 ศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างเป็น ระบบของชุมชนอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณัสนันท์ รุ่งเรืองฤทธิ์ 56242503 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
199 2559 ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านเด่นโบสถ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เกศสุดา อินไชย 56242497 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
200 2559 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุวพร ภู่น้อย 56243470 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
201 2559 ความรู้ความเข้าใจของชุมชนที่มีต่อการจัดการขยะแบบ 5R กรณีศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กิตติยา ตุ้มทอง 56242473 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
202 2559 การศึกษากระบวนการผลิตสตรอเบอรี่บนดิน : กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ธิดารัตน์ ขจรเกียรติสกุล 56242886 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
203 2559 ผลกระทบด้านการบริหารจัดการ กรณีศึกษาการควบรวมเทศบาลตำบลบ้านใหม่กับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศศินันท์ อิสรีย์วิทัต 56243272 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
204 2559 การมีส่วนรวมของประชาชนในการพัฒนาสังคมของเทศบาล ตำบลหนองพะยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร อนัญญา รอดอินทร์ 56243517 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
205 2559 การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สุธรส จิ๋วสุข 56243418 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
206 2559 การศึกษาปัจจัยการเข้ารับบริการของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาราชนคร จังหวัดเชียงใหม่ นฤมล ศรีทับทิม 55240777 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร
207 2559 การศึกษาอัตลักษณ์และความเสี่ยงของพริตตี้ชงเหล้า พรรณนภา สละเหมย 55240869 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
208 2559 ความเสี่ยงในการทำงานของแรงงานต่างด้าวอาชีพประมงน้ำเค็มในพื้นที่ประมงน้ำจืด กรณีศึกษา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ลดามณี อัปมะเย 55244812 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
209 2559 ทัศนคติของกลุ่มวัยทำงานที่มีต่อประเพณีตานก๋วยสลาก: กรณีศึกษา ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภัทธิดา รอดประเสริฐ 55240913 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
210 2559 ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงานและการจัดการความเครียดโดยตนเองของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณตลาดไนท์บาซ่าจังหวัดพิษณุโลก ณัฐพล คมบ่อง 55240722 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
211 2559 ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณีทิ้งกระจาดของชาวสุพรรณบุรี นนทิยา เทพสถิตย์ 55244478 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
212 2559 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของกลุ่มผู้ผลิตกล้วยตากบ้านเกาะคู ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพษิณุโลก พชิชากร เกตุคำ 55240883 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
213 2559 ศึกษาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ้านงิ้วงาม ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อัจฉราภรณ์ นิลเนียม 55245529 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
214 2559 การมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ดวงกมล ภู่จันทร์ 55244300 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
215 2559 ความรู้และพฤตกิรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนใน ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวดัน่าน มณีรัตน์ เตชะมา 55240944 ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์
216 2559 การเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนที่ประสบปัญหาพ่อแม่หย่าร้าง ศุภศิริ ทับเขียว 55245086 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
217 2559 เครือข่ายทางสังคมในการส่งเสริมการท่องเที่ยววัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศุภสิรา ศรีสัตย์ 55245093 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
218 2559 พระและผี:ความเชื่อและความสำคญัต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านใหม่ สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ภิณญาพัชภิมฬชุ์ สมบรูณ์ 55244645 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
219 2559 ศึกษาสภาพปัญหาของเกษตรกรเช่าที่ดินทำกินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อรวรรณ ฌานศรี 55245499 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
220 2559 สภาพและปัญหาของตลาดเทศบาล 6 กรณีศึกษา (ตลาดร่วมใจ อาคาร 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก) ชุติมา แตงโสภา 55240715 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
221 2559 การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของวัยรุ่น กรณีศึกษา ร้านค้าออนไลน์ ผลิตภณัฑ์เสริมความงาม ชุติพงศ์ กีรติพิชญกุล 55244171 ผศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
222 2559 บทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง กรณีศึกษา ตําบลบ้านสวน อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ต่อศักดิ์ พัสสร 55244324 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
223 2559 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชนในร้านบริการอินเตอร์เน็ต รอบสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง วรัมพร สุทธิรัตน์ 55244867 ผศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
224 2559 นายจ้างกับการดูแลสวัสดิการด้านโอกาสทางการศึกษาของบุตร แรงงานข้ามชาติ วิราสินี บุญมีรักษ์ 55240982 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
225 2559 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์บริการ กรณีศึกษา: สหกรณ์บริการ ผลิตภัณฑ์ไม้บ้านวังวน หมู่ที่ 3 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สาวิตรี จินดามณี 55245161 ผศ.ดร. มนตรี กรรพุมมาลย์
226 2559 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ มณีพลอย สอนสิงห์ 55244713 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
227 2559 ศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม และลวดลายผ้าทอไทลื้อ สุนิษา เมืองมูล 55241019 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
228 2559 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการค้างชำระเงินกู้กองทุนผู้สูงอายุของ ผู้สูงอายุ ในจังหวัดสุโขทัย นฤณธร รอดทอง 55240753 ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์
229 2559 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก อภิภร แสนหูม 55245468 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
230 2559 การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของประชากรรุ่นเกิดล้านในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง ปัทมาพร แพ่งสภา 55244577 ผศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
231 2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสมัครเป็นแรงงานนอกระบบ (มาตรา 40) ในโครงการประกันสังคม: กรณีศึกษา ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ วณิชยา อิ่มโพธิ์ 55240968 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
232 2559 แนวทางการบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ธนวรรณ สิงห์โตทอง 55244423 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
233 2559 ศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องปั้นดินเผา ชุมชนมอญเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มาลินี อู่แสนขันธ์ 55240951 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
234 2559 ครอบครัวกับการสนับสนุนเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สุจิตรตรา เผื่อนทิม 55245215 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
235 2559 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนวัดจันทร์ตะวันตก หมู่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ธนพล จันทร์สำราญ 55244416 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
236 2559 ความสามารถในการรองรับด้านการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว ขุนช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันวดี สีหะอำไพ 55244935 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
237 2559 ผลกระทบทางสังคมจากการขยายพื้นที่ความเจริญ บริเวณสี่แยกรินคำ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัชราพร พุ่มเมือง 55244911 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
238 2559 บทบาทในการจัดการการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน นิโลบล เหมืองคำ 55244515 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
239 2559 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด หมู่ 2 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พลอยทิพย์ กุลจิตต์เจือวงศ์ 55240876 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
240 2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลสำเร็จ กรณีศึกษา บ้านวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สุมิพร คำเขื่อน 55245352 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
241 2559 สภาพปัญหาการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร กรณีศึกษา บ้านวังโพธิ์ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ธีรวุฒิ ม้าชัย 55244454 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
242 2559 วิเคราะห์ผลกระทบที่ปรากฏในเรื่องสั้นของอุทิศ เหมะมูล จิราพร จิตต์จีน 55244089 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร
243 2559 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่มีความบกพร่องทางสายตา กรณีศึกษา : เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ไพลิน ทองมี 55240906 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
244 2559 การปรับตัวของสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยร่วมกับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว บุณยาพร กอบเงิน 55244522 ดร. ฐานิดา บุญวรรโณ
245 2559 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ภควัต รัตนประดิษฐกุล 55244683 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
246 2559 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อรูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี (Health Belief Model: HBM) ของ (Becker) กรณีศึกษา นักศึกษาระดับ อุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐจังหวัดพิษณุโลก โศจิรัตน์ คงแรต 55245109 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร
247 2559 การชำระคืนหนี้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร : กรณีศึกษา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รัตนาภรณ์ สุขกล้า 55244805 ผศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
248 2559 การศึกษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (HBM) ของ Marshall H. Becker กรณีศึกษา ชุมชนพันปี อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทศพล ดวงแก้ว 55244362 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร
249 2559 ศึกษาการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา : ประเพณีเสนเรือนของชาวไทยทรงดำ ตำบลชมุแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สุรีรัตน์ ทับแผลง 55245383 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
250 2559 การเข้าสู่อาชีพและอัตลักษณ์ของหมอดูร่างทรงเพศที่สาม จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดนครปฐม วรัญญา ยอดครู 55244850 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
251 2559 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ภายในชุมชนชาญเวชกิจพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก สุนิสา พึ่งชา 55245291 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
252 2559 การเตรียมความพร้อมด้านสังคมและจิตใจของประชากรรุ่นเกิดล้านในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง นุสบา มณเฑียร 55240814 ผศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
253 2559 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของผู้สูงอายุในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นิโลบล หมั่นมา 55244508 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร
254 2559 การจัดการทรัพย์สินและมรดกของชายรักชายในกรุงเทพมหานคร กัลยา มาลัย 55240654 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
255 2559 การศึกษาสถานการณ์ระบบบริการสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติตามแนวคิดตรรกะแบบตำรวจ ของ ฌาคส์ ร็องซีแยร์ กรณีศึกษา สถานบริการสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พงศ์พิสุทธิ์ วสุลีวรรณ์ 55240845 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร
256 2559 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มณีรัตน์ เมฆไตรรัตน์ 55244720 ผศ.ดร. มนตรี กรรพุมมาลย์
257 2559 ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน กรณีศึกษาเขตพื้นที่ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ศุทธินี ทีกว้าง 55245062 ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์
258 2559 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา อบต.เขาทอง ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ กัญญารัตน์ รังผึ้ง 55240647 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
259 2559 การเมืองเชิงวัฒนธรรมในประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ สิริขวัญ นาคคําแหง 55245192 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
260 2559 กระบวนการสะสมทุนเพื่อการประกอบอาชีพทางเลือกของหญิงบริการอาบอบนวด กรณีศึกษา หญิงบริการอาบอบนวด ในสถานประกอบการอาบอบนวด ของจังหวัดพิษณุโลก พิมพ์กมล พิจิตรศิริ 55244652 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
261 2559 แนวทางการบูรณาการเส้นทางการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติคลองลาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วรินทร ศรีไตรรัตน์ 55244874 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
262 2559 ความต้องการในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่ม ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก วัชรพงษ์ แห้วเพ็ชร 55244904 ผศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
263 2559 การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รังสิมา สอนสังข์ 55244775 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
264 2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกล้วยตากของกลุ่มผลิตกล้วยตากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นัทวรรณ ทาไว 55240784 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
265 2559 การลดความเสี่ยงการเสพยาเสพติดของเยาวชนตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร กัญญารัตน์ คำพารัตน์ 55240623 ผศ.ดร. มนตรี กรรพุมมาลย์
266 2559 การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของประชากรโสดรุ่นเกิดล้าน ในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง เสาวภา พลูสมบัติ 55245406 ผศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
267 2559 การผสมผสานวัฒนธรรมไทย-เกาหลี ผ่านสื่อบันเทิงเกาหลี ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ลักษิกา ศกุนตนาค 55244829 ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์
268 2559 การต่อรองอัตลักษณ์ของชาวอีสาน: การเมืองว่าด้วยบุญบั้งไฟ ของชนกลุ่มน้อยในภาคเหนือตอนบน อธิวัฒน์ ผลากอง 55245444 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
269 2559 การศึกษาตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของเบคเกอร์ ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ กรณีศึกษา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สุวิมล กรรณิการ์ 55245390 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร
270 2559 ความต้องการของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ณิชกานต์ สังข์นุช 55244287 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร
271 2559 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ การท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อโณทัย ปานเงิน 55245437 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
272 2559 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กรณีศึกษา: โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สุพิชชา ปัญจาคะ 55245314 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร
273 2559 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อารีรัตน์ สมหาญวงค์ 55245550 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร
274 2559 สังคมก้มหน้า : การติดสมาร์ทโฟนกับการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มปฐมภูมิ สุรีย์พร บุญช่วย 55245376 ดร. ฐานิดา บุญวรรโณ
275 2559 วิถีชีวิตกับกระบวนการทำงานของอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน จังหวัดพิษณุโลก อลิสา มีชำนาญ 55245512 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร
276 2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการทำนา ของชาวบ้าน ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สมฤดี กลางเสนา 55245130 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
277 2559 การต่อรองอัตลักษณ์แฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ ณัฐกานต์ นามวันทา 55244218 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
278 2559 ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินของวัยรุ่นหญิงในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง นิธิกานต์ หมวกยม 55244492 ผศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
279 2559 การให้คุณค่าในอาชีพชาวสวนของลูกชาวสวน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พีรพงศ์ ยาทา 55240890 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
280 2559 ศึกษาการปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านคลองเตย ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ถิรดา นิยมธรรมนิตย์ 55244331 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
281 2559 การจัดการขยะของคนเก็บและขายขยะ ปาลิตา คล้ายผึ้ง 55240838 ผศ.ดร. มนตรี กรรพุมมาลย์
282 2559 คอสเพลย์ : การต่อรองอัตลักษณ์ของวัยรุ่น สุปัญญา เสร็จกิจ 55245307 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
283 2559 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สุภาภรณ์ สินหมี่ 55241026 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
284 2559 การเตรียมความพร้อมด้านการออมของประชากรรุ่นเกิดล้านในมหาวิทยาลัยรัฐแหง่หนึ่ง สาวิตรี บัวเผื่อน 55245178 ผศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
285 2559 ศึกษาความพึงพอใจในการรับบริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก สิรินทรา พลสิงห์ 55245208 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
286 2559 ความรู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน กรณีศึกษา ตําบลท้อแท้ อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พุทธิวรรณ นาคยิ้ม 55244669 ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์
287 2559 ตลาดและกีฬากับการพัฒนาความสัมพันธ์ของท้องถิ่นและชาติพันธ์ุ: กรณีศึกษา ตลาดวัวและกีฬาชนวัว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ณัฐณิชา สายศร 55244232 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
288 2559 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ 3 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อรณิชา บัวก้อน 55245475 ผศ.ดร. มนตรี กรรพุมมาลย์
289 2559 ภาวะ Empty Nest (ภาวะรังที่ว่างเปล่า) ในผู้สูงอายุที่รับภาระดูแลหลาน ชวาลา กันหาประกอบ 55244164 ดร. ฐานิดา บุญวรรโณ
290 2559 การดูแลของนายจ้างภาคการเกษตรต่อแรงงานข้ามชาติ ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วิทยา คำล้อ 55240975 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
291 2559 มุมมองทางสังคมที่มีต่ออาชีพพริตตี้ ทิพวรรณ บัวจันทร์ 55244393 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
292 2559 เครือข่ายชุมชนตีเหล็ก ตําบลร่องฟอง อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ นฤมล เตมีย์ 55240760 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
293 2559 การศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการภายใต้ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษา โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จิราพร รุ่งเรือง 55240692 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร
294 2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการสูบบุหรี่ของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ธงไชย ชมชื่น 55240739 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
295 2559 การเรียนรู้ของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ กรณีศึกษา ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จิราภรณ์ ต่ายตามบุญ 55240708 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
296 2559 แนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน บ้านไก่ระว้า ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก กัญญารัตน์ บัวประชุม 55240630 ผศ.ดร. มนตรี กรรพุมมาลย์
297 2558 ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงานและการจัดการความเครียดโดยตนเองของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณตลาดไนท์บาซ่าจังหวัดพิษณุโลก ณัฐพล คมบ่อง 55240722 รศ.ดร. สุทธิชัย ยังสุข
298 2558 เครือข่ายทางสังคมในการส่งเสริมการท่องเที่ยววัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศุภสิรา ศรีสัตย์ 55245093 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
299 2558 การบริหารจัดการกองทุนสวัสดกิารชุมชนตา บลบ้านกลาง อา เภอสอง จังหวัดแพร่ ชลดา ขันทะรักษ์ 55244126 ผศ.ดร. มนตรี กรรพุมมาลย์
300 2558 คอสเพลย์ : การต่อรองอัตลักษณ์ของวัยรุ่น สุปัญญา เสร็จกิจ 55245307 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
301 2558 สงัคมก้มหน้า : การติดสมาร์ทโฟนกบัการเปลี่ยนแปลง ความสมัพนัธ์ทางสงัคมในกลมุ่ปฐมภมูิ สรุีย์พร บญุช่วย 55245376 ดร. ฐานิดา บุญวรรโณ
302 2558 การเปลี่ยนความหมายของบั้งไฟพญานาคในฐานะสินค้า การท่องเที่ยว กนิษฐา กฤติยา 55243952 ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
303 2558 พฤติกรรมการทิ้งขยะของนักท่องเที่ยวในงานแข่งเรือยาวประเพณีประจำปี 2558 จังหวัดนครสวรรค์ กวินนาถ สินทรัพย์ 55245420 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร
304 2558 การเตรียมความพร้อมด้านการออมของประชากรร่นเกิดล้านในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหน่ึง นางสาวสาวิตรี บัวเผื่อน 55245178 ผศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
305 2558 ปัจจัยท่มีีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการออมเงนิของเกษตรกร ในตา บลท่าโพธิ์ อา เภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก คณิตา โรจนวิจิตร 55244034 ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์
306 2558 ผู้สูงอายุกับความทุกข์ในการใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตา บล ชลธิชา ทองทา 55244133 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
307 2558 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งมวลชนในจังหวัดพษิณุโลก ชลธิชา บ่วงเพชร 55244140 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
308 2558 การศึกษาปัจจัยการเข้ารับบริการของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาราชนคร จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนฤมล ศรีทับทิม 55240777 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร
309 2558 การเตรียมความพร้อมด้านการออมของประชากรโสดรุ่นเกิดล้าน ในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหน่ึง ศิริลักษณ์ หล้าคอม 55245055 ผศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล
310 2558 แนวทางการบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ธนวรรณ สิงห์โตทอง 55244423 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
311 2558 บทบาทการดูแลผู้สูงอายุโดยสมาชิกในครอบครัว กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครพษิ ณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพษิ ณุโลก กาญจนา ขวญันาค 55240678 ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์