ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ระดับ ปริญญาเอก

# Year Title Student Name Student ID Prefix Advisor