แจ้งปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
Update :
ด้วยความปรารถนาดีจากคณะสังคมศาสตร์

Welcome to
Faculty of Social Sciences, Naresuan University

Quick Menu

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel 055 96 1999 (งานธุรการและสารบรรณ) Tel 055 96 1920 (งานบริการการศึกษา) Fax 055 96 1900
e-Mail : socialsci@nu.ac.th Facebook : socialscinu