สหกิจศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

🎓 สำหรับนิสิต

* การเข้าตอบแบบฟอร์มนิสิตต้อง Login เข้าตอบแบบฟอร์มด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยนเรศวร *

  1. แบบแจ้งรายละเอียดที่พักและรายละเอียดงาน (COOP03/04)
  2. แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (COOP06)
  3. แบบสรุปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (COOP09)
  4. แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา (COOP11)

แบบฟอร์มสำหรับนิสิตจำกัดให้นิสิตสามารถส่งได้เพียงครั้งเดียว ขอความกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งแบบฟอร์ม


💼 สำหรับอาจารย์นิเทศ