ภาควิชาจิตวิทยา :

ผลงานวิจัยด้านจิตวิทยาคลีนิค
โดย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร

ภาควิชาประวัติศาสตร์ :

โครงการวิจัย เรื่อง ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
โดย | รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม และทีมวิจัย

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา :

โครงการวิจัย เรื่อง กระบวนการเลิกติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้สำเร็จของเยาวชนไทย
โดย | รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ :

โครงการวิจัย เรื่อง โครงการจัดหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาสถานะ และสิทธิ รวมถึงผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทย ที่อยู่บนแผ่นดินไทย
โดย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ หวังสัจจะโชค