ใต้ร่มราชพฤกษ์:
แนวปฏิบัติการใช้ยานพาหนะคณะสังคมศาสตร์
 1. บุคลากรที่ต้องการใช้ยานพาหนะ สอบถามตารางการใช้ยานพาหนะ ได้ที่หน่วยยานพาหนะ (โทร. 055 96 1915) หรือตรวจสอบข้อมูลการใช้งานได้ที่ปฏิทินการใช้ยานพาหนะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. จองใช้บริการรถตู้ล่วงหน้าผ่าน Google Calendar (ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย NU Account บน Google Chrome) โดยระบุรายละเอียดในตารางปฏิทินฯ ที่ขอใช้บริการ (ชื่อผู้ขอใช้บริการ วัน เวลา และสถานที่)
 3. กรอกแบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ ที่หน่วยยานพาหนะคณะสังคมศาสตร์
  📌 กรณีขออนุมัติใช้ยานพาหนะในเขตจังหวัดพิษณุโลก ให้กรอกแบบฟอร์มการขอใช้ยานพาหนะและเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารก่อนวันเดินทาง *ไม่น้อยกว่าสองวันทำการ
  📌 กรณีขออนุมัติใช้ยานพาหนะนอกเขตจังหวัดพิษณุโลก ให้กรอกแบบฟอร์มการขอใช้ยานพาหนะและเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารก่อนวันเดินทาง *ไม่น้อยกว่าสามวันทำการ
  📌 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำหนดการเดินทางต้องแจ้งให้หน่วยยานพาหนะทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง *ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันทำการ ยกเว้น กรณีเร่งด่วนให้โทรศัพท์แจ้งได้ที่หน่วยยานพาหนะ เบอร์ภายใน 1915
 4. บุคลากรที่ขอใช้ยานพาหนะ แนบรายละเอียดการขอใช้ยานพาหนะทุกครั้ง เช่น โครงการ เอกสารไปราชการ เป็นต้น
 5. หน่วยยานพาหนะ นำแบบฟอร์มขออนุญาตการใช้ยานพาหนะเสนอผู้บริหารอนุมัติ
 6. บุคลากรที่ขอใช้ยานพาหนะ นำแบบฟอร์มตัวจริง ที่ได้รับการอนุมัติไปให้พนักงานขับรถในวันที่ขอใช้รถ
 7. พนักงานขับรถบันทึกการขอใช้รถ และเก็บแบบฟอร์มตัวจริงเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้รถราชการ
คู่มือการใช้งาน: ระบบการขอใช้บริการยานพาหนะคณะสังคมศาสตร์