นางสกาวรัตน์ โชติรัตนศักดิ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์

055 96 1910
sakowruds@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

งานอำนวยการ

(General Services)

 
หัวหน้างานธุรการ

นางวนมาลินทร์ มหะพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1925
wanamalin_nu@hotmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยธุรการ

นางวนมาลินทร์ มหะพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1925
wanamalin_nu@hotmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

นายวีระยุทธ ดอนเขียวไพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1900
v_yut12@hotmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยประชุมและพิธีการ

นางวนมาลินทร์ มหะพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1925
wanamalin_nu@hotmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยอาคารสถานที่ และผลิตเอกสาร

นางวนมาลินทร์ มหะพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1925
wanamalin_nu@hotmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

นายสมนึก แสงอบ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

055 96 1917
somnukss@hotmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

นายวีระยุทธ ดอนเขียวไพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1900
v_yut12@hotmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

นายชินวัตร อำคา

คนสวน

055 96 1917
chinawuta@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยยานพาหนะ

นางวนมาลินทร์ มหะพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1925
wanamalin_nu@hotmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

นายณัฐโรจน์ พิษณุนาวิน

พนักงานขับรถ

055 96 1915
kitsanapi@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยเทคโนโลยีสารนเทศ

นายพิทักษ์พงษ์ เมฆาวรนันท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

055 96 1923
pitakpongm@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

บุคลากร งานการเงิน คณะสังคมศาสตร์

(Finance)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน

นางปุณิกา ชูศรศิริกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

055 96 1918
som_ying9@hotmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยการเงิน

นางปุณิกา ชูศรศิริกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

055 96 1918
som_ying9@hotmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

นางสาวรัตนา วันบู้

นักวิชาการเงินและบัญชี

055 96 1918
rattanaw@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยบัญชี

นางสาวอภัสนันท์ ทานะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

055 96 1918
apatsanan@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

งานยุทธศาสตร์และบุคคล

(Strategic and Human Resource Management)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคคล

นางกมลรัตน์ เฟื่องปรางค์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1922
kamonratf@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยแผนยุทธศาสตร์และ การบริหารความเสี่ยง

นางพชรวรรธน์ นลินรัตนกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

055 96 1922
pacharawattn@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

นางกมลรัตน์ เฟื่องปรางค์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1922
kamonratf@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

นางสาวมัตติกา โลกคำลือ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

055 96 1926
muttikal@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยบุคคล

นางพรณภัทร เวียงห้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1926
Pornnapattraw@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

นางสกาวรัตน์ โชติรัตนศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1910
sakowruds@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

นางสาวมัตติกา โลกคำลือ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

055 96 1926
muttikal@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วย Employment Unit

นางกมลรัตน์ เฟื่องปรางค์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1922
kamonratf@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

นายกิตติ์ธเนศ สุริยพรศิริกุล

นักวิชาการศึกษา

055 96 1909
kritthanet@gmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยประชาสัมพันธ์

นายมณฑล จันทร์สว่าง

นักประชาสัมพันธ์

055 96 1916
monthonch@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

นายสุทธิศักดิ์ กิติคุณภิวัฒน์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

055 96 1923
sutthisakk@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

เลขาคณบดีและผู้บริหาร

นายกิตติ์ธเนศ สุริยพรศิริกุล

นักวิชาการศึกษา

055 96 1909
kritthanet@gmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

งานบริการการศึกษา

(Academic Service)

หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางกษิมาทิพย์ พิพัฒน์ศาสตร์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1920
kasimathipp@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

ระดับ ปริญญาตรี

หน่วยสนับสนุนจัดการเรียนการสอน-หน่วยส่งเสริมด้านวิชาการ-หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

นายวันจักร รัตนชื่น

นักวิชาการศึกษา

055 96 1921
wanjakr@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

นางพรปวี ขุนวิมล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1921
sansuneek@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

ระดับ บัณฑิตศึกษา

หน่วยสนับสนุนจัดการเรียนการสอน-หน่วยส่งเสริมด้านวิชาการ-หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

นางกษิมาทิพย์ พิพัฒน์ศาสตร์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1920
kasimathipp@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

นางสาวบุษยพรรณ กองศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1920
bussayabhandak@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยพัฒนาหลักสูตรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

นางกษิมาทิพย์ พิพัฒน์ศาสตร์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1920
kasimathipp@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

นางพรปวี ขุนวิมล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1920
sansuneek@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยสหกิจศึกษา

นางสาวบุษยพรรณ กองศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1920
bussayabhandak@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางทัศนีย์ สวัสดิ์พาณิชย์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1920
thatsanici@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยติดตามและประเมินผล

นายกำพล กิ้กสันเทีย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1920
kampholk@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาจิตวิทยา

นางสาวจิราภร แสนทวีสุข

นักวิชาการศึกษา

055 96 1977
benz_haha@hotmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

ภาควิชาประวัติศาสตร์

นางสาวนภัสกร เหล่าวาณิชวัฒนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1943
napasakornl@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

นางสาวสุชาดา เชื้อม่วง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1962
suchadac@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

นายกิตติศักดิ์ เผ่าพันธุ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1978
phoapans@hotmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

สถานประชาคมอาเซียนศึกษา

นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 8674
nuntarukp@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านประชาคมอาเซียนศึกษา

นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 8674
nuntarukp@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

บุคลากรงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

(Student Affairs and Alumni Relations)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1911
kajoo21@hotmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยกิจการนิสิต
ระดับปริญญาตรี

นายสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1911
kajoo21@hotmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

ระดับบัณฑิตศึกษา

นายพชร การะเกตุ

นักวิชาการศึกษา

055 96 1911
phasharak@gmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายพชร การะเกตุ

นักวิชาการศึกษา

055 96 1911
phasharak@gmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

นายสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์

นักวิชาการศึกษา

055 96 1911
kajoo21@hotmail.com
คลิกเพื่อดูภาระงาน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

(Research and Academic Services)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

นางนพมาศ อ่ำอำไพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1924
nopphamata@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยวิจัย

นางนพมาศ อ่ำอำไพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1924
nopphamata@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยบริการวิชาการ
บริการวิชาการสู่สังคม

นางนพมาศ อ่ำอำไพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1924
nopphamata@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

บริการวิชาการเชิงพาณิชย์

นางนพมาศ อ่ำอำไพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1924
nopphamata@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 8674
nuntarukp@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยห้องอ่านหนังสือ

นางสาวนวนุช โชติจรุง

บุคลากร

055 96 1913
nawanuchch@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยวารสารสังคมศาสตร์

นางสาวจิราพร เพ็งลำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

055 96 1912
jirapornp@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

งานพัสดุ คณะสังคมศาสตร์

(Supply Unit)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

นางปภดา ยศฉิมพลี

นักวิชาการพัสดุ

055 96 1919
paphaday@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

หน่วยพัสดุ

นางปภดา ยศฉิมพลี

นักวิชาการพัสดุ

055 96 1919
paphaday@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

นายพงศกร เบ็ญจขันธ์

นักวิชาการพัสดุ

055 96 1919
pongsakornb@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน

นางสาวโชติกา ลาวิณห์

นักวิชาการพัสดุ

055 96 1919
chotikal@nu.ac.th
คลิกเพื่อดูภาระงาน