ใต้ร่มราชพฤกษ์:
หลักสูตรที่เปิดสอน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สมัครเข้าศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เอกสารหลักสูตรที่เปิดสอน คณะสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
วีดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
Play Video

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:

          การผลิตบัณฑิตในทุกระดับของคณะฯ จะต้องมองในบริบทของความต้องการของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกมากกว่าตลาดภายในประเทศเพียงอย่างเดียว นิสิตที่จบการศึกษาจากคณะจะต้องมีลักษณะโดดเด่น เป็นที่ต้องการของหน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชน หน่วยงานเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาชั้นนำในอาเซียน นิสิตจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างรอบด้าน ตลอดจนความรู้เชิงลึกให้หัวข้อที่เป็นประเด็นร่วมสมัย กระบวนการเรียนการสอนจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างทักษะการอ่าน การตีความ การคิดวิเคราะห์ การเขียน และการนำเสนออย่างเป็นระบบ ไม่ใช่การฟังบรรยายแบบเข้มข้นเหมือนหลักสูตรอื่นๆ
“Social Sciences for a “Glocal Society””

ภาควิชาจิตวิทยา:

          การสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา แบ่งเป็นกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรม และจิตวิทยาคลินิก โดยการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสังคมศาสตร์ ทางด้านมาตรฐานของหลักสูตร ภาควิชาฯ ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. รวมถึงได้ผ่านการรับรองสถานบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาจิตวิทยาคลินิกระดับปริญญา จากคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาจิตวิทยาคลินิก ในปี พ.ศ.2555

“มุ่งมั่นสร้างคน สร้างสังคมอุดมปัญญาถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และก้าวไกลสู่สังคมโลก”

Play Video
Play Video

ภาควิชาประวัติศาสตร์:

          ภาควิชาประวัติศาสตร์มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษา และการวิจัย เพื่อพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยภาควิชาประวัติศาสตร์ได้เร่งพัฒนาหน่วยวิจัยภายในภาควิชาฯ พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และ เอก ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรทางภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ใน พ.ศ. 2555 ภาควิชาประวัติศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โดยเปิดดำเนินการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ในปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป อันเป็นการรองรับความต้องการในการศึกษาและวิจัยเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย
“ศาสตร์แห่งการแสวงหาและตรวจสอบความจริงภายใต้เงื่อนไขของเวลาบนพื้นฐานของการวิพากษ์หลักฐาน”

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา:

          หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาสังคม มุ่งผลิตนักบริหารงานด้านการพัฒนาสังคมที่มีความสามารถในการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน มีทักษะด้านการวิจัย และมีความสามารถด้านการออกแบบและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารงานด้านการพัฒนาสังคม ตลอดจนมีความเป็นนักบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ สามารถสร้างสรรค์องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

“มุ่งผลิตมหาบัณฑิตพัฒนาสังคม เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณภาพ”

Play Video
Play Video

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์:

          ภาควิชาประวัติศาสตร์มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ของรัฐทุกด้านทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งการบูรณาการองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้เข้ากับศาสตร์อื่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี โดยดำเนินงานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อันนำมาซึ่งการสร้างคุณค่าแห่งสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
“เจตจำนงสิงห์นเรศวร์เพื่อประเทศ เพื่อประชา”

สถานประชาคมอาเซียนศึกษา:

          หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะสำคัญ คือ “Socially Responsible ‘Glocal’ Citizen for Sustainable Social Well-being” ซึ่งหมายถึงการแสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบทางสังคมของพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาทั้งระดับโลกและท้องถิ่น เพื่อความกินดีอยู่ดี มีสุขภาวะและความผาสุก
ทางสังคม การมีความใฝ่รู้ ไฝ่เรียน และมีจรรยาบรรณในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ตลอดจนสามารถนำความรู้และทักษะการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นพลเมืองสังคมโลกาเทศาภิวัตน์ (Glocal Citizen)

Play Video

คุณต้องการเรียนหลักสูตร...

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ
22339285_887542654737772_3800204976749299542_o
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

          คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว
จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในวันเปิดโครงการได้รับเกียรติจากคุณนภดล อาวุธกรรมปรีชา จากกรมการท่องเที่ยว เป็นวิทยากร และ วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก คุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล จากกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากร และผศ.อำนวย พิรณสาร อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ สำหรับผู้สนใจเข้าอบรมในรุ่นต่อไป สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 055-961924

15129537_716111095214263_7943539216366388777_o
อบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์

          คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดฝึกอบรมอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและต่อยอดความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายบัณฑิตศึกษา ทั้งศิษย์เก่าของคณะฯและผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากสถาบันอื่นๆ

ทุนการศึกษา