ระบบสารสนเทศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Information System, Faculty of Social Sciences : Naresuan University
Supervisory Meetings

(ระบบฐานข้อมูลติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์)

e-Form Send & Track

(ระบบส่งและติดตามใบคำร้องนิสิตคณะสังคมศาสตร์)

SocSci Thesis

(ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสังคมศาสตร์)

QR-Code Generator

(ระบบสร้าง QR-Code)

Handbook

(ระบบสารสนเทศเว็บไซต์ รวมคู่มืองานบริการการศึกษา)

SocSci Quality Assurance

(ระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

Events Calendar

(ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมประจำปี คณะสังคมศาสตร์)

PR-SYSTEM

(ระบบงานประชาสัมพันธ์)

IT Helpdesk Support

(ระบบบันทึกการให้บริการหน่วยเทคโนฯ)

Personnel Data

(ระบบฐานข้อมูลบุคลากร)

ePortfolio

(ระบบแฟ้มสะสมงานสายวิชาการ)

WES

(ระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุน)

WebsitePR

(ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์คณะฯ)