ระเบียบประกาศ/ข้อบังคับ : งานอำนวยการ

พ.ร.บ. ระเบียบและหลักเกณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบประกาศทั่วไปของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบและหลักเกณฑ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบประกาศทั่วไปของคณะสังคมศาสตร์
การขอตำแหน่งทางวิชาการ