ใต้ร่มราชพฤกษ์:
| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพิชญา เพ็ชรอ่อน นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล “POPULAR VOTE” จากกิจกรรม “ผู้ประกาศแจ้งรายการภาคประชาชน” โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10
เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 13/2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพิชญา เพ็ชรอ่อน นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมกว่างซี ในรายการวิทยุ “ท่องเที่ยวในแคว้นกว่างซี” สถานีวิทยุและโทรทัศน์กว่างซี เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (กว่างซี) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(English Below)วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมกว่างซี ในรายการวิทยุ “ท่องเที่ยวในแคว้นกว่างซี” สถานีวิทยุและโทรทัศน์กว่างซี เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (กว่างซี) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคุณเหลียง ...
:: ภาพกิจกรรม :: NUPL#64 ในหัวข้อ “สถานการณ์ภาคการเกษตรไทย: ผลผลิตและทางรอด”
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบรรยายวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 64 (NUPL#64) ในหัวข้อ "สถานการณ์ภาคการเกษตรไทย: ผลผลิตและทางรอด" โดยได้รับเกียรติจากคุณนพดล มั่นศักดิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ฯ คณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างรู้ความเข้าใจในปัญหาที่เกษตรกรไทยต้องเผชิญ ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตและศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH