ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<iframe style=”border: 0px currentColor;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3820.57096708541!2d100.19429000000004!3d16.74824550000001!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30dfbe9f306d5b75%3A0x37c2f3f0e72874ed!2z4LiE4LiT4Liw4Liq4Lix4LiH4LiE4Lih4Lio4Liy4Liq4LiV4Lij4LmMIOC4oeC4q-C4suC4p-C4tOC4l-C4ouC4suC4peC4seC4ouC4meC5gOC4o-C4qOC4p-C4ow!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1441958255727″ width=”600″ height=”450″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 96 1999 (งานธุรการและสารบรรณ)

055 96 1920 (งานบริการการศึกษา) 

055 96 1911 (งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์) 

055 96 1924 (วิจัยและบริการวิชาการ) 

055 96 1922 (งานโยบายและแผน) 

055 96 1913 (ห้องอ่านหนังสือ) 

055 96 1918, 055 96 1919 (งานการเงินและพัสดุ) 

 Fax 055 96 1900

e-Mail : socialsci@nu.ac.th

Facebook : socialscinu