ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านประชาคมอาเซียนศึกษา

เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินการค้นคว้าวิจัยในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก ตลอดจนถึงเผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการวิชาการ โดยเน้นศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้านและการบูรณาการในรูปแบบสหวิทยาการในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เครื่องมือสำหรับการคิดวิเคราะห์ และเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษา/วิจัยให้สามารถเผชิญกับสิ่งท้าทายและโอกาสในโลกยุคดิจิทัล

พันธกิจ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้กำหนดพันธกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรและทิศทางการพัฒนาประเทศไว้ดังนี้
  • เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยในรูปแบบบูรณาการโดยเน้นงานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัยเชิงประยุกต์ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและนำมาซึ่งตอบสนองเท่าทันต่อเหตุการณ์การ ความท้าทาย หรือปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
  • เป็นศูนย์กลางเครือข่ายของภาคีวิจัยในระดับท้องถิ่น/ชุมชน ชาติ ภูมิภาคอาเซียน โลก โดยสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาคีวิจัยในการกาหนดกลุ่มวิจัยหัวข้อใหญ่ (Research clusters) ซึ่งสะท้อนประเด็นท้าทายและโอกาสที่ชุมชนในระดับท้องถิ่น ชาติ ภูมิภาคอาเซียน และโลก
  • เป็นหน่วยงานที่ผลิตนักวิจัย และสนับสนุนผลงานวิจัยในกลุ่มวิจัยหัวข้อใหญ่ที่หน่วยงานจะใช้เป็นจุดแข็ง (focal point) ในการผลักดันให้เกิดศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีชื่อเสียง อันจะนามาซึ่งการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ลึกซึ้ง (insight) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับ ท้องถิ่น ชาติ ภูมิภาคอาเซียน และโลก
  • เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการโดยการเข้าถึงและเรียนรู้ร่วมกันกับท้องถิ่นในรูปแบบที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน ในขณะเดียวกันหน่วยงานต้องสามารถสร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการโดยเน้นการสร้าง branding ของตัวเอง
วัตถุประสงค์
  • เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จักเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการ และการตัดสินใจในเชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและภูมิภาคอันก่อให้เกิดการผลักดันวาระการวิจัย (research agenda) ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
  • เพื่อพัฒนาคลังความรู้ และส่งผ่านองค์ความรู้ไปใช้สนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถของภาคส่วนต่างๆทั้งรัฐบาลและองค์กรเอกชนให้เข้มแข็ง และเสริมสร้างรากฐานของประเทศให้เป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมั่นคง
  • เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และเครือข่ายการวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนและต่อยอดความรู้ตอบสนองต่อความต้องการและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
บุคลากร

ผู้อำนวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านประชาคมอาเซียนศึกษา

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช

  +66 5596 1905

  aixy1982@gmail.com

เลขานุการการ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านประชาคมอาเซียนศึกษา

นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ

 โทร.055 96 8679

  nuntarukp@nu.ac.th

ติดต่อเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 Thailand

  Telephone: +66 5596-1924

  Fax: +66 5596 1900