อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ. ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

วุฒิการศึกษา

 • Docteur Sciences Humaines, Secteur de Recherche Psychologie, Psychologie clinique, Psychologie sociale, mention très honorable, l’Université de Poitiers, France. 2011
 • Master en Science Humaines et Sociales à finalité Recherche, Mention Psychologie, Spécialité Psychopathologie et Santé de l’Adolescent et du Jeune Adulte, Mention Bien, Université de Poitiers, France. 1996
 • Maîtrise en Sciences Humaines et Sociales, Mention Psychologie, Mention Assez Bien, Université de Poitiers, France.1996
 • วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544
 • วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2540

โทรศัพท์ : 0 5596 1970

อีเมล : kantabhata@nu.ac.th

ผศ. ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
 • วท.ม. จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548
 • คบ. จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540

โทรศัพท์ : 0 5596 1968

อีเมล : npsychopedia@hotmail.co.th

ผศ. ดร.นัฐพร โอภาสานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. Mental Health, University of Aberdeen, 2017
 • วท.ม. จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
 • ศศ.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2548

โทรศัพท์ : 0 5596 1971

อีเมล : nattaporno@nu.ac.th

sangdaow-hs64

ผศ.ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ.2562
 • กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.2547
 • ศษ.บ. การแนะแนว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. 2551
 • ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2540

โทรศัพท์ : 0 5596 1973

อีเมล : sangdaow@nu.ac.th

ดร.พุธิธาดา เดชพิทักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

วุฒิการศึกษา

 • พธ.ด. พุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 • วท.ม. จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2546
 • วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2541

โทรศัพท์ : 1974

อีเมล : ajngeg@hotmail.com

ดร.สุรเดช ประยูรศักดิ์

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560
 • วท.บ. จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553
 • วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2549

โทรศัพท์ : 055 96 -1969

อีเมล : psy-pop@hotmail.com

ดร.ต้นสาย แก้วสว่าง

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2566
 • วท.ม. จิตวิทยาคลินิกและชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2562
 • วท.บ. จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556

โทรศัพท์ : 055 96 -1972

อีเมล : tonsaik@na.ac.th

อาจารย์ เพชรี บุญศิริยะ

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

วุฒิการศึกษา

 • วท.ม.จิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2538
 • ศศ.บ.จิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2532

โทรศัพท์ : 0 5596 1965

อีเมล : phetchareeboonsiri@gmail.com

อาจารย์ วราลักษณ์  ปวนสุรินทร์

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

วุฒิการศึกษา

 • วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2541
 • พบ.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2534

โทรศัพท์ : 0 5596 1966

อีเมล : wpuansurin@yahoo.com

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

นางสาวจิราภร แสนทวีสุข

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาจิตวิทยา

 • วุฒิการศึกษา
  • กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2558
  • ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2549
 • โทรศัพท์ : 0 5596 1977
 • อีเมล : jirapornse@nu.ac.th