ใต้ร่มราชพฤกษ์:
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
 • สร้างบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้คู่คุณธรรม นำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อนมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ นำไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางจิตวิทยาอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพของนักจิตวิทยา
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพทางจิตวิทยา มีความสามารถตามความต้องการของแหล่งงาน ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนและการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาให้เข้ากับศาสตร์อื่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
       1.1 มีความรอบรู้ มีทักษะรอบด้าน มีความฉลาดทางอารมณ์เพื่อการปรับตัวด้วยสุขภาวะที่ดี
       1.2 มีความรอบรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา ในการอธิบาย ทำนาย ควบคุม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์
       1.3 สามารถปฏิบัติการทดสอบและประเมินทางจิตวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมมนุษย์ โดยใช้ความรู้ทางจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการปรึกษา หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
       1.4 วางแผนและปฏิบัติการวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางจิตวิทยาที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       1.5 ปฏิบัติหน้าที่ในงานคุณภาพด้วยความรับผิดชอบ ดำรงชีวิตอย่างมีจิตสำนึก โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยา
การสมัครและคุณสมบัตของผู้สมัคร
รับนิสิตไทย และนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
โอกาสของอาชีพหลังจบการศึกษา
 • นักจิตวิทยา
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานสาธารณสุข สถานบำบัด สถานสงเคราะห์ หรือมูลนิธิต่าง ๆ
 • นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30
  1.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 30
  1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 1
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91
  2.1 วิชาพื้นฐาน 21
  2.2 วิชาบังคับ 36
  2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 6
  2.4 สหกิจศึกษา/ฝึกงาน/ฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 6
  2.5 วิชาเลือก 22
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต

* หมายเหตุ : สภาวิชาชีพ (จิตวิทยาคลินิก) กำหนดเพียงจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต (จำนวนหน่วยกิตวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี = 36 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน = 90 หน่วยกิต)

ประธานหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
 2. ดร.นัฐพร โอภาสานนท์
 3. อาจารย์เพชรี บุญศิริยะ
 4. อาจารย์วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาภาษา กำหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • 001201 ทักษะภาษาไทย (Thai Language Skills)
 • 001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental English)
 • 001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา (Developmental English)
 • 001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 • 001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า (Information Science for Study and Research)
 • 001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม (Language, Society and Culture)
 • 001224 ศิลปะในชีวิตประจำวัน (Arts in Daily Life)
 • 001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต (Life Privacy)
 • 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล (Ways of Living in the Digital Age)
 • 001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา (Music Studies in Thai Culture)
 • 001228 ความสุขกับงานอดิเรก (Happiness with Hobbies)
 • 001229 รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย (Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life)
 • 001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน (Western Music in Daily Life)
 • 001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative Thinking and Innovation)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • 001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน (Philosophy of Life for Sufficient Living)
 • 001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต (Fundamental Laws for Quality of Life)
 • 001233 ไทยกับประชาคมโลก (Thai State and the World Community)
 • 001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Civilization and Local Wisdom)
 • 001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Politics, Economy and Society)
 • 001236 การจัดการการดำเนินชีวิต (Living Management)
 • 001237 ทักษะชีวิต (Life Skills)
 • 001238 การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)
 • 001239 ภาวะผู้นำกับความรัก (Leadership and Compassion)
 • 001251 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม (Group Dynamics and Teamwork)
 • 001252 นเรศวรศึกษา (Naresuan Studies)
 • 001253 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • 001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man and Environment)
 • 001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Computer Information Science)
 • 001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน (Mathematics and Statistics in Everyday life)
 • 001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน (Drugs and Chemicals in Daily Life)
 • 001275 อาหารและวิถีชีวิต (Food and Life Style)
 • 001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว (Energy and Technology Around Us)
 • 001277 พฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior)
 • 001278 ชีวิตและสุขภาพ (Life and Health)
 • 001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Science in Everyday Life)

กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับไม่นับหน่วยกิต 1 หน่วยกิต

 • 001281 กีฬาและการออกกำลังกาย (Sports and Exercises)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

2.1 วิชาพื้นฐาน 21 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต

 • 255121 สถิติวิเคราะห์ (Statistical Analysis)
 • 835211 สถิติพื้นฐานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Basic Statistics in Behavioral Sciences)

ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ 18 หน่วยกิต

 • 835111 สรีรจิตวิทยา (Physiological Psychology)
 • 835112 การรับสัมผัสและการรับรู้ (Sensation and Perception)
 • 835212 สถิติประยุกต์เชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Applied Statistics for Behavioral Sciences)
 • 835213 การทดสอบและการวัดผลทางจิตวิทยา (Psychological Tests and Measurement)
 • 835311 จิตวิทยาการทดลอง (Experimental Psychology)
 • 835312 วิธีการวิจัยทางจิตวิทยา (Psychological Research Method)

2.2 วิชาบังคับ 36 หน่วยกิต

 • 205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Communicative English for Specific Purpose)
 • 205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ (Communicative English for Academic Analysis)
 • 205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน (Communicative English for Research Presentation)
 • 835121 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
 • 835122 จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology)
 • 835123 จิตวิทยาบุคลิกภาพ (Psychology of Personality)
 • 835221 จิตวิทยาการเรียนรู้และการปรับพฤติกรรม (Psychology of Learning and Behavior Modification)
 • 835231 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น (Introduction to Counseling Psychology)
 • 835241 จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology)
 • 835251 จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น (Introduction to Clinical Psychology)
 • 835252 จิตวิทยาอปกติ (Abnormal Psychology)
 • 835313 นวัตกรรมทางจิตวิทยา 1 (Innovation in Psychology 1)
 • 835321 จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)
 • 835322 จิตวิทยาปัญญานิยม (Cognitive Psychology)
 • 835411 นวัตกรรมทางจิตวิทยา 2 (Innovation in Psychology 2)
 • 835492 สัมมนา (Seminar)

2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • 835391 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 (Undergraduate Thesis 1)
 • 835491 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 (Undergraduate Thesis 2)

2.4 สหกิจศึกษา

 • 835493 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)
 • 835494 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ (International Academic or Professional Training)
 • 835495 การฝึกงาน (Professional Training)

2.5 วิชาเลือก

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ รวมกันให้ครบ 22 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาจิตวิทยาทั่วไปและอื่นๆ

 • 835124 มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
 • 835323 จิตวิทยาประยุกต์ในชีวิตและการงาน (Applied Psychology in Life and Work)
 • 835324 จิตวิทยาผู้สูงอายุ (Elderly Psychology)
 • 835325 การวิเคราะห์ภาพยนตร์เชิงจิตวิทยา (Film Analysis in Psychological Perspective
 • 835326 จิตวิทยาเชิงพุทธ (Buddhist Psychology)
 • 835327 จิตวิทยาสุขภาพ (Health Psychology)
 • 835328 วิทยาศาสตร์พุทธิปัญญา (Cognitive Science)
 • 835329 จิตวิทยาชุมชน (Community Psychology)
 • 835421 กลุ่มพลวัต (Group Dynamics)

กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

 • 835232 ทฤษฏีและเทคนิคการปรึกษา (Counseling Theories and Techniques)
 • 835331 การปรึกษากลุ่ม (Group Counseling)
 • 835332 ฝึกปฏิบัติการปรึกษารายบุคคล (Practicum in Individual Counseling)
 • 835333 การปรึกษาข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural Counseling)
 • 835334 การช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ (Crisis Intervention)
 • 835335 การปรึกษาคู่สมรสและครอบครัว (Couple and Family Counseling)
 • 835336 จิตวิทยาวาระสุดท้ายของชีวิต (End of Life Psychology)
 • 835431 ฝึกปฏิบัติการปรึกษากลุ่ม (Practicum in Group Counseling)

กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

 • 835242 จิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์ (Psychology for Human Resource)
 • 835243 จิตวิทยาการจูงใจ (Psychology of Motivation)
 • 835244 จิตวิทยาผู้นำ (Leadership Psychology)
 • 835341 จิตวิทยาการฝึกอบรม (Training Psychology)
 • 835342 จิตวิทยาผู้บริโภค (Consumer Psychology)
 • 835343 การทำงานเป็นทีม (Team Work)
 • 835344 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
 • 835345 คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life)
 • 835346 องค์ประกอบด้านบุคคลและการปฏิบัติงาน (Human Factors and Performance)
 • 835347 จิตวิทยาการปรึกษาในที่ทำงาน (Counseling Psychology at workplace)
 • 835441 จิตวิทยาการพัฒนาองค์การ (Psychology in Organizational Development)
 • 835442 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับจิตวิทยาองค์การ (Software Packages for Organizational Psychology)

กลุ่มวิชาจิตวิทยาคลินิก

 • 835253 การตรวจประเมินทางจิตประสาทวิทยาและเชาวน์ปัญญา (Neuropsychological and Intellectual Assessment)
 • 835254 จิตวิทยาเด็กพิเศษ (Psychology of Exceptional Child)
 • 835351 การตรวจประเมินทางบุคลิกภาพ (Personality Assessment)
 • 835354 จิตบำบัด (Psychotherapy)
 • 835355 จิตบำบัดกลุ่ม (Group Psychotherapy)
 • 835356 สุขภาพจิตและการปรับตัว (Mental Health and Adjustment)
 • 835357 การศึกษารายกรณี (Case Study)
 • 835358 ดนตรีบำบัดเบื้องต้น (Foundation of Music Therapy)
 • 835359 ศิลปะบำบัด (Art Therapy)
 • 835451 การฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก (Practicum in Clinical Psychology)
 • 835452 จรรยาบรรณและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก (Ethical and Legal Issues in Clinical Psychology)
3. วิชาเสรี 6 หน่วยกิต

ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือสถาบันอื่น ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ โดยการยินยอมของหลักสูตร และเห็นชอบร่วมกันระหว่างสถาบัน