ใต้ร่มราชพฤกษ์:

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 โทรศัพท์: +66 5596-1977

  โทรสาร: +66 5596 1900

Facebook: www.facebook.com/psychology.nu